Dokumenter

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Kapittel 1: Navn og formål

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Studentorganisasjonen i Agder, forkortet STA.

§ 2 Formål

Studentorganisasjonen i Agder er en interesseorganisasjon for alle studentene ved Universitetet i Agder. Organisasjonens oppgave er å ivareta og fremme studentenes faglige, sosiale, kulturelle, økonomiske, velferdsmessige og demokratiske interesser, samt å fremme engasjement for lokale, nasjonale og internasjonale saker som angår studentene, jf. Lov om universiteter og høgskoler, § 4,1.

Studentorganisasjonen i Agder er partipolitisk nøytral, og tar kun standpunkt i studentpolitiske saker.

Kapittel 2: Medlemskap

§ 3 Medlemskap i Studentorganisasjonen i Agder

Studenter ved Universitet i Agder som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder er medlemmer av Studentorganisasjonen i Agder.

§ 4 Medlemskap i nasjonale organisasjoner

§4.1 Studentorganisasjonen i Agder er medlem av Norsk studentorganisasjon (NSO) med de rettigheter og plikter det medfører.

§4.2 Studentorganisasjonen i Agder er medlem av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) med de rettigheter og plikter det medfører.

Kapittel 3: Styringsdokumenter

§ 5 Dokumenthierarki

Denne paragrafen regulerer hvilket dokument som til enhver tid alltid har forrang i dokumenthierarkiet.

§ 5.1 Vedtekter

Vedtektene er det øverste styringsdokumentet i Studentorganisasjonen i Agder.

§ 5.2 Organisatoriske dokumenter

Dokumentene under er likestilt og utdyper vedtektene:

 • Valgreglementet
 • Økonomireglementet
 • Budsjett
 • Stillingsbeskrivelsene

§ 5.3 Politiske dokumenter

Dokumentene under er listet opp i prioritert rekkefølge:

 • Prinsipprogram
 • Politisk(e) dokument
 • Handlingsplan

§ 5.4 Motstridende dokumenter

I de tilfeller hvor dokumenter er motstridende og hvor dokumenthierarkiet ikke prioriterer, skal Studentparlamentet avgjøre gjeldende politikk.

§6 Vedtekter

Vedtektene er bindende for alle ledd i organisasjonen.

Vedtektene skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet. Endringer i

vedtektene krever 2/3 flertall. Endringsforslag til vedtektene skal være sendt STA-

styret senest to (2) uker før behandling i Studentparlamentet. Studentparlamentet skal bli orientert underveis om hvilke endringsforslag som er kommet inn.

STA-styret innstiller på endringsforslag overfor Studentparlamentet. Endringsforslag

med innstilling sendes ut sammen med sakspapirene til møtet i Studentparlamentet.

En vedtektsendring trer i kraft umiddelbart etter at Studentparlamentet har votert over

vedtektene i sin helhet. Studentparlamentet kan med 2/3 flertall vedta at endringene

skal tre i kraft på et senere tidspunkt.

Studentparlamentet kan med 2/3 flertall åpne for en ekstraordinær behandling av vedtektene. Ved en ekstraordinær behandling av vedtektene følges de samme prosedyrer som ved en ordinær behandling.

§7 Valgreglement

Valgreglementet skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet.

§8 Økonomireglement

Økonomireglementet skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet.

§9 Budsjett

Studentparlamentet vedtar innen 30. september budsjett for kommende periode.

Revidert budsjett behandles av Studentparlamentet etter at regnskapet

for foregående periode er godkjent. Endringer i revidert budsjett krever 2/3 flertall.

§10 Stillingsbeskrivelser

Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelser for STA-styret. Stillingsbeskrivelsene

skal revideres innen 31. mars, om ikke annet er bestemt. Endringer i stillingsbeskrivelsene krever 2/3 flertall.

§11 Prinsipprogram

Prinsipprogrammet beskriver Studentorganisasjonen i Agders verdier og politiske prinsipper. Prinsipprogrammet skal hvert år før 30. november behandles av Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.

§12 Politiske dokumenter

Politiske dokumenter beskriver Studentorganisasjonen i Agders politiske standpunkter. Politiske dokumenter skal hvert år før 31. januar behandles i Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.

STA-styret innstiller på politiske dokumenter med mindre annet er bestemt.

§13 Handlingsplan

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg saker som er aktuelle i tråd med organisasjonens politikk og interne prosesser i organisasjonen.
Handlingsplanen vedtas av Studentparlamentet, etter innstilling fra STA-styret, innen 30. september.

Kapittel 4: Studentparlamentet

§ 14 Myndighet

Studentparlamentet er Studentorganisasjonen i Agders øverste beslutningsorgan.

§ 15 Funksjonstid

Studentparlamentet velges ved urnevalg på våren med funksjonstid fra 1. juli til 30. juni.

§ 16 Sammensetning

Studentparlamentet velges ved fakultetsvise urnevalg.

Studentparlamentet består av 25 representanter. Hvert fakultet og avdeling for lærerutdanning utgjør én valgkrets hver. Hver valgkrets har en (1) representant hver.

De påfølgende representantene fordeles inn i valgrunder hvor valgkretsene får én representant for hver påbegynte 750.student. Man kan ikke få flere enn en representant i hver valgrunde. Oppnår ikke valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750.student, blir de strøket – og kan ikke få flere representanter. De resterende representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver påbegynte 750.student.

I siste valgrunde fordeles representantene etter de valgkretsene med høyest studentmanntall. Det fordeles til det ikke er flere representanter igjen.

Leder for Studentorganisasjonen er leder for Studentparlamentet med observatørstatus. STA-styret møter med observatørstatus og har møteplikt i Studentparlamentet.

Organisasjonskonsulenten er protokollfører på møter i Studentparlamentet, og har observatørstatus med møteplikt.

I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret og Universitetsstyret.

I saker som behandles i lukket møte kan Studentparlamentet ved alminnelig flertall frata disse observatørstatusen. Dette gjelder ikke STA-styret og protokollfører.

§ 17 Beslutningsdyktighet

Studentparlamentet er beslutningsdyktig når samtlige representanter er innkalt i henhold til vedtektene, og minst 50 % av representantene deltar på møtet.

§ 18 Frister

Alle saker må sendes STA-styret senest tre (3) uker før møte i parlamentet. STA-styret kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne regelen.

Ved ordinære møter skal innkalling og sakspapirer sendes Studentparlamentets medlemmer senest en (1) uke før møtet.

Innkalling til valgforsamling skal sendes Studentparlamentets medlemmer senest to (2) uker før møtet.

§ 19 Valg

Studentparlamentet er valgforsamling for studentrepresentanter til universitetsstyret og Studentorganisasjonens råd, styrer og utvalg. Valgforsamlingen skal avholdes i mai.

Studentorganisasjonens valg foregår i henhold til organisasjonens valgreglement.

§ 20 Møter i Studentparlamentet

Første møte i Studentparlamentets funksjonstid skal avholdes i september. På dette møtet skal det vedtas møteplan for resten av funksjonstiden.

Forretningsorden vedtas med 2/3 flertall på Studentparlamentas første møte i september, og er gjeldende for funksjonstiden til Studentparlamentet som har godkjent den.

På møtene i Studentparlamentet skal følgende saker behandles:

 • Valg av ordstyrere

 • Opprop

 • Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

 • Godkjenning av protokoll fra forrige møte

 • Siden sist

 • Eventuelt

Studentparlamentet kan ikke behandle vedtakssaker under eventuelt.

Møter i Studentparlamentet er åpne dersom ikke annet vedtas. Det skal føres protokoll

fra møtene i Studentparlamentet.

Diskusjon om lukking av møtet skal foregå i lukket møte. Det kreves 2/3 flertall for å

lukke møter i Studentparlamentet. Et vedtak om lukket møte gjelder kun i saken som

er til behandling. Det skal føres protokoll fra lukket møte.

STA-styret kan invitere observatører med talerett til saker av spesiell betydning for disse.

Kapittel 5: STA-styret

§ 21 Myndighet

STA-styret forestår den daglige driften av Studentorganisasjonen og behandler saker i tiden mellom parlamentsmøtene. STA-styret er Studentorganisasjonens øverste beslutningsorgan mellom to møter i Studentparlamentet. STA-styret behandler saker, oppnevninger og fatter strategiske beslutninger på vegne av Studentorganisasjonen, etter retningslinjer og myndighetsområder gitt av Studentparlamentet.

STA-styret er Studentorganisasjonen i Agders utøvende organ, og står ansvarlig overfor Studentparlamentet. STA-styret skal innstille overfor parlamentet.

Leder har arbeidsgiveransvar for styremedlemmer i STA-styret, mens Studentparlamentet har arbeidsgiveransvar for leder.

§ 22 Sammensetning

STA-styret består av fem (5) medlemmer valgt av Studentparlamentet.

§ 23 Signaturrett

Leder og nestleder har signaturrett for organisasjonen.

§ 24 Beslutningsdyktighet og voteringer

STA-styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmer er innkalt og minst tre (3) av dem er til stede. Leder eller nestleder må være tilstede for alle STA-styret skal være vedtaksdyktig.

Ved stemmelikhet i voteringer fungerer leders stemme som dobbeltstemme.

Ved leders frafall og det er stemmelikhet fungerer nestleders stemme som dobbeltstemme.

§ 25 Ansettelser

STA-styret ansetter personale og har arbeidsgiveransvar overfor de ansatte etter økonomireglementet. Opprettelsen av nye stillinger og stillingsbeskrivelser må godkjennes av Studentparlamentet.

§ 26 Ansvar ved leders frafall

Ved leders frafall, overtar nestleder alle plikter, oppgaver og lønn, frem til ny leder er

tilsatt. Ny leder velges av Studentparlamentet så snart det lar seg gjøre. Ny leder tiltrer

i stillingen ved møteslutt.

Kapittel 6: Studentaktiviteter

§ 27 Reglement

Studentaktivitetene er en del av Studentorganisasjonen i Agder (STA), og er underlagt

organisasjonens vedtekter og reglement. Studentaktivitetene skal til enhver tid følge

reglement for studentaktiviteter.

Kapittel 7: Tillitsvalgte

§ 28 Tillitsvalgte

En tillitsvalgt er en valgt person som har oppnådd tilliten fra sine medstudenter på Universitetet i Agder til å representere dem i prosesser, møter og samlinger hvor studentenes stemme skal løftes frem.

Studentorganisasjonen i Agder skal følge opp Universitetet i Agders kvalitetssystem og legge til rette for møteplasser for tillitsvalgte på fakultets- og studieprogramnivå.

Studentorganisasjonen i Agder skal følge opp studenttillitsvalgte i sentrale råd, styrer og utvalg på Universitetet i Agder.

Kapittel 8: Mistillit og fratredelse

§ 29 Mistillit

Forslag om mistillit mot tillitsvalgte, valgt av Studentparlamentet, skal

behandles av Studentparlamentet og vedtas med 2/3 flertall. Alle forslag om mistillit

skal begrunnes skriftlig og forelegges STA-styret. STA-styret utarbeider

saksdokumenter og legger saken frem for Studentparlamentet. Forslag om mistillit kan

fremmes av alle semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Agder.

§ 30 Bekjentgjøring

Saker om mistillit skal bekjentgjøres overfor den eller de det reises mistillit mot så snart det er mulig etter at forslaget er fremmet.

§ 31 Fratredelse

Dersom en studentrepresentant, valgt av Studentparlamentet, fratrer i funksjonstiden,

velger Studentparlamentet en ny for resten av perioden. Dersom krav til representasjon

gjør at vedtaket ikke kan vente, har STA-styret i samråd med Valgkomiteen, fullmakt

til å supplere inn nye studentrepresentanter. Studentparlamentet godkjenner

suppleringen neste gang de det trer sammen. Supplering av STA-styret skal alltid

gjøres av Studentparlamentet.

§ 32 Generelt

Medlemmer av STA-styret og studentrepresentantene i Universitetsstyret har opplysningsplikt til STA-leder ved en eventuell tiltredelse i stilling utenfor organisasjonen. STA-leder vurderer ut fra gitte opplysninger om det skal fremmes mistillitsforslag med utgangspunkt i denne paragrafen.

Den eller de det reises mistillit mot, kan uttale seg overfor Studentparlamentet, enten personlig eller ved en representant.

Saker om mistillit skal behandles i lukket møte.

Anonyme forslag om mistillit vil bli forkastet.

Kapittel 9: Kontrollkomité

§ 33 Sammensetning

Studentparlamentet skal velge sin egen kontrollkomité jmf. valgreglementet, hvor også mandat til kontrollkomite reguleres.

Komiteen består av en leder og to medlemmer. Leder velges særskilt.

Kapittel 10: Generelle bestemmelser

§ 34 Økonomi

Studentorganisasjonens økonomi skal forvaltes i henhold til organisasjonens økonomireglement.

§ 35 Beretning

STA-styret legger frem en årsrapport av organisasjonens arbeid ved siste Studentparlamentsmøte i styrets funksjonstid. Denne årsrapporten oversendes Universitetet i Agder og Studentsamskipnaden i Agder sammen med godkjent regnskap.

§ 36 Taushetsplikt

Alle medlemmer i råd, styrer og utvalg i Studentorganisasjonen er underlagt taushetsplikt i personsaker.

Studentparlamentet kan i visse saker pålegge seg selv, eller andre organer i Studentorganisasjonen, taushetsplikt.

§ 37 Redaksjonelle endringer i dokumenter

STA-styret og sekretariat har anledning til å foreta redaksjonelle endringer av styringsdokumentene i organisasjonen.

§ 38 Begrepsdefinisjon

Følgende begreper legges til grunn:

Alminnelig flertall: Betyr at flere stemmer for forslaget enn mot. Ved stemmelikhet gjennomføres en ny votering. Får ikke forslaget flertall, faller det, uavhengig av innstilling.

Absolutt flertall: Over halvparten av de stemmeberettigede stemmer for forslaget (avholdende og forkastede teller imot)

2/3 flertall: 2/3 stemmer for, men avholdende stemmer skal ikke telles.

Alminnelig flertall er gjeldende om noe annet ikke er bestemt.

Stemmeberettigede: Representanter som er tilstede i salen under votering.

Representant: Person med møteplikt, og tale-, forslags- og stemmerett i Studentparlamentet.

Observatør: Person med møte-, tale- og forslagsrett i Studentparlamentet.