Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Kapittel 1: Navn og formål

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Studentorganisasjonen i Agder, forkortet STA.

Det engelske navnet er The Student Organization of Agder.  

§ 2 Formål

Studentorganisasjonen i Agder er en interesseorganisasjon for alle studentene ved Universitetet i Agder. Organisasjonens oppgave er å ivareta og fremme studentenes faglige, sosiale, kulturelle, økonomiske, velferdsmessige og demokratiske interesser, samt å fremme engasjement for lokale, nasjonale og internasjonale saker som angår studentene, jf. Lov om universiteter og høgskoler, § 4.1.

Studentorganisasjonen i Agder er partipolitisk nøytral, og tar kun standpunkt i studentpolitiske saker.

Kapittel 2: Medlemskap

§ 3 Medlemskap i Studentorganisasjonen i Agder

Studenter ved Universitet i Agder som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder er medlemmer av STA.

§ 4 Medlemskap i nasjonale organisasjoner

 • 4.1 STA er medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO), med de rettigheter og plikter det medfører.
 • 4.2 STA er medlem av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), med de rettigheter og plikter det medfører.

Kapittel 3: Styringsdokumenter

§ 5      Dokumenthierarki

Denne paragrafen regulerer hvilket dokument som til enhver tid alltid har forrang i dokumenthierarkiet.

 • 5.1 Vedtekter

Vedtektene er det øverste styringsdokumentet i STA.

 • 5.2 Organisatoriske dokumenter

Dokumentene under er likestilt og utdyper vedtektene:

 • Valgreglementet
 • Økonomireglementet
 • Budsjett
 • Stillingsbeskrivelsene

 

 • 5.3 Politiske dokumenter

Dokumentene under er listet opp i prioritert rekkefølge:

 • Prinsipprogram
 • Politisk(e) dokument
 • Handlingsplan
 • Resolusjoner

 

 • 5.4 Motstridende dokumenter

I de tilfeller hvor dokumenter er motstridende og hvor dokumenthierarkiet ikke prioriterer, skal Studentparlamentet avgjøre gjeldende politikk.

§6       Vedtekter

Vedtektene er bindende for alle ledd i organisasjonen.

Vedtektene skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet. Endringer i
vedtektene krever 2/3 flertall. Endringsforslag til vedtektene skal være sendt STA-
styret senest to (2) uker før behandling i Studentparlamentet. Studentparlamentet skal fortløpende orienteres om innsendte endringsforslag.

STA-styret innstiller på endringsforslag overfor Studentparlamentet. Endringsforslag
med innstilling sendes ut sammen med sakspapirene til møtet i Studentparlamentet.

En vedtektsendring trer i kraft umiddelbart etter at Studentparlamentet har votert over
vedtektene i sin helhet. Studentparlamentet kan med 2/3 flertall vedta at endringene
skal tre i kraft på et senere tidspunkt.

Studentparlamentet kan med 2/3 flertall åpne for en ekstraordinær behandling av vedtektene. Ved en ekstraordinær behandling av vedtektene følges de samme prosedyrer som ved en ordinær behandling.

§ 7  Valgreglement

Valgreglementet skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet.

§ 8 Økonomireglement

Økonomireglementet skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet.

§ 9 Budsjett

Studentparlamentet vedtar innen 30. september budsjett for kommende periode.

Revidert budsjett behandles av Studentparlamentet etter at regnskapet for foregående periode er godkjent. Endringer i revidert budsjett krever 2/3 flertall.

§ 10 Stillingsbeskrivelser

Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelser for STA-styret. Stillingsbeskrivelsene skal revideres innen 31. mars. Endringer i stillingsbeskrivelsene krever 2/3 flertall.

§ 11 Prinsipprogram

Prinsipprogrammet beskriver STAs verdier og politiske prinsipper. Prinsipprogrammet skal behandles annen hvert år før 30.november. Det skal behandles og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.

§ 12 Politiske dokumenter

Politiske dokumenter beskriver STAs politiske standpunkter. Politiske dokumenter skal opp til revidering senest hvert tredje år. STA-styret og de politiske utvalgene vurderer hvilke dokumenter som skal opp til revidering. Ved revidering, skal dette skje innen 30.april.

Politiske dokumenter vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall. STA-styret innstiller på politiske dokumenter.

§ 13 Handlingsplan

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg saker som er aktuelle, i tråd med organisasjonens politikk og interne prosesser i organisasjonen.
Handlingsplanen vedtas av Studentparlamentet, etter innstilling fra STA-styret, innen 31.mai.

§ 14  Resolusjoner 

Resolusjoner er politiske uttalelser som er særlig tidsrelevante og som bygger på, og eventuelt utvider, STAs eksisterende politikk. Resolusjoner skal utarbeides til å brukes som et verktøy i politiske formidling. Resolusjoner fremmes i hensiktsmessige situasjoner, og er gyldig fra møteslutt hvor de ble vedtatt, og varer i 3 år. Resolusjoner vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall. STA-styret innstiller på resolusjoner.   

Kapittel 4: Studentparlamentet

§ 15 Myndighet

Studentparlamentet er STAs øverste beslutningsorgan.

§ 16 Funksjonstid

Studentparlamentet velges ved urnevalg på våren med funksjonstid fra 1. juli til 30. juni.

§ 17 Valgordning for Studentparlamentet

Studentparlamentet velges ved fakultetsvise urnevalg.

Studentparlamentet består av 25 representanter. Hvert fakultet og avdeling for lærerutdanning utgjør én valgkrets hver. Hver valgkrets har en (1) representant hver.

De påfølgende representantene fordeles inn i valgrunder hvor valgkretsene får én representant for hver påbegynte 750.student. Man kan ikke få flere enn en representant i hver valgrunde. Oppnår ikke valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750.student, blir de strøket – og kan ikke få flere representanter. De resterende representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver påbegynte 750.student.

I siste valgrunde fordeles representantene etter de valgkretsene med høyest studentmanntall. Det fordeles til det ikke er flere representanter igjen.

§ 18 Supplering av representanter i Studentparlamentet

Studentparlamentet og STA-styret kan, ved behov, bli enig om å igangsette en suppleringsprosess. Et enstemmig allmøte i STA må godkjenne at en suppleringsprosess kan igangsettes.

Dersom det under en suppleringsprosess kommer inn flere kandiatskjema enn antall ledige plasser, avgjøres plassene ved loddtrekning.

§ 19 Vedtaksdyktighet

Studentparlamentet er vedtaksdyktig når samtlige representanter er innkalt i henhold til vedtektene, og minst 50 % av representantene deltar på møtet.

§ 20 Frister

Alle saker må sendes STA-styret senest tre (3) uker før møte i parlamentet. STA-styret kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne regelen.

Ved ordinære møter skal innkalling og sakspapirer sendes Studentparlamentets medlemmer senest en (1) uke før møtet.

Innkalling til valgforsamling skal sendes Studentparlamentets medlemmer senest to (2) uker før møtet.

§ 21 Valgforsamling

Studentparlamentet er valgforsamling for studentrepresentanter i STAs råd, styrer og utvalg, og for UiAs råd, styrer og utvalg. Valgforsamlingen skal avholdes i mai.

STAs valg foregår i henhold til organisasjonens valgreglement.

§ 22 Møter i Studentparlamentet

Første møte i Studentparlamentets funksjonstid skal avholdes i september. På dette møtet skal det vedtas møteplan for resten av funksjonstiden.

Forretningsorden vedtas med 2/3 flertall på Studentparlamentas første møte i september, og er gjeldende for funksjonstiden til Studentparlamentet som har godkjent den.

På møtene i Studentparlamentet skal følgende saker behandles:

 • Valg av ordstyrere
 • Opprop
 • Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 • Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 • Siden sist
 • Eventuelt

  Studentparlamentet kan ikke behandle vedtakssaker under eventuelt.

Møter i Studentparlamentet er åpne dersom ikke annet vedtas. Det skal føres protokoll fra møtene i Studentparlamentet.

Diskusjon om lukking av møtet skal foregå i lukket møte. Det kreves 2/3 flertall for å lukke møter i Studentparlamentet. Et vedtak om lukket møte gjelder kun i saken som er til behandling. Det skal føres protokoll fra lukket møte.

STA-styret kan invitere inn observatører til saker av spesiell betydning for møtet.

§ 23 Plikter og rettigheter

Representantene i Studentparlamentet har fysisk møteplikt.

Representantene i Studentparlamentet må til enhver tid følge det vedtatte
fraværsystemet.

Leder for STA er leder for Studentparlamentet med observatørstatus. STA-styret møter med observatørstatus, og har møteplikt i Studentparlamentet.
Organisasjonskonsulenten er protokollfører på møter i Studentparlamentet, og har observatørstatus med møteplikt.

I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret, leder i VT og Universitetsstyret.

I saker som behandles i lukket møte kan Studentparlamentet ved alminnelig flertall frata disse observatørstatus. Dette gjelder ikke STA-styret og protokollfører.

STA-styret kan invitere observatører til saker av spesiell betydning for den lukkede saken.

Kapittel 5: STA-styret

§ 24 Myndighet

STA-styret forestår den daglige driften STA, og behandler saker i tiden mellom parlamentsmøtene. STA-styret er STAs øverste beslutningsorgan mellom to møter i Studentparlamentet. STA-styret behandler saker, oppnevninger og fatter strategiske beslutninger på vegne av STA, etter retningslinjer og myndighetsområder gitt av Studentparlamentet.

STA-styret er STAs utøvende organ, og står ansvarlig overfor Studentparlamentet. STA-styret skal innstille overfor parlamentet.

STA-styret er underlagt Arbeidsmiljøloven.

Leder har arbeidsgiveransvar for styremedlemmer i STA-styret, mens leder står ansvarlig overfor Studentparlamentet.

§ 25 Sammensetning

STA-styret består av fem (5) medlemmer valgt av Studentparlamentet.

§ 26 Signaturrett

Leder og nestleder har signaturrett for organisasjonen.

§ 27 Beslutningsdyktighet og voteringer

STA-styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmer er innkalt og minst tre (3) av dem er til stede. Leder eller nestleder må være til stede for alle STA-styret skal være vedtaksdyktig.

Ved stemmelikhet i voteringer fungerer leders stemme som dobbeltstemme.

Ved leders frafall og det er stemmelikhet fungerer nestleders stemme som dobbeltstemme.

§ 28 Ansettelser

STA-styret ansetter personale og har arbeidsgiveransvar overfor de ansatte etter økonomireglementet. Opprettelsen av nye stillinger og stillingsbeskrivelser må godkjennes av Studentparlamentet.

§  29 Ansvar ved leders frafall

Ved leders frafall, overtar nestleder alle plikter, oppgaver og lønn, frem til ny leder er tilsatt. Ny leder velges av Studentparlamentet så snart det lar seg gjøre. Ny leder tiltrer i stillingen ved møteslutt.

Kapittel 6: Studentaktiviteter

§ 30 Reglement

Studentaktivitetene som er medlem av STA, kan ikke ha vedtekter som er i strid med STAs vedtekter. Studentaktivitetene skal til enhver tid følge reglement for studentaktiviteter.

Kapittel 7: Studentrepresentanter og studenttillitsvalgte

§ 31 Studentrepresentanter og studenttillitsvalgte

STA skal følge opp Universitetet i Agders kvalitetssystem, og skal sørge for at Universitetet i Agder legger til rette for møteplasser for studenttillitsvalgte på fakultets- og studieprogramnivå.

STA skal følge opp studentrepresentanter i sentrale råd, styrer og utvalg på Universitetet i Agder og i STA.

Kapittel 8: Mistillit og fratredelse

§ 32 Mistillit

Forslag om mistillit mot studentrepresentanter, valgt av Studentparlamentet, skal behandles av Studentparlamentet og vedtas med 2/3 flertall. Alle forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og forelegges STA-styret. Leder utarbeider saksdokumenter og legger saken frem for Studentparlamentet. Stilles det mistillit mot leder, skal saken behandles av nestleder. Forslag om mistillit kan fremmes av alle  semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Agder.

§ 33 Bekjentgjøring

Saker om mistillit skal bekjentgjøres overfor den eller de det reises mistillit mot så snart det er mulig etter at forslaget er fremmet.

§ 34 Fratredelse og supplering

Dersom en studentrepresentant fratrer i funksjonstiden, skal Studentparlamentet velge en ny representant for resten av perioden. Dersom krav til representasjon gjør at vedtaket ikke kan vente, har STA-styret i samråd med Valgkomiteen, fullmakt til å supplere inn nye studentrepresentanter. Studentparlamentet godkjenner suppleringen neste gang de det trer sammen. Supplering av STA-styret skal alltid  gjøres av Studentparlamentet.

§ 35 Generelt

Medlemmer av STA-styret og studentrepresentantene i Universitetsstyret har opplysningsplikt til STA-leder ved en eventuell tiltredelse i stilling utenfor organisasjonen. STA-leder vurderer ut fra gitte opplysninger om det skal fremmes mistillitsforslag med utgangspunkt i denne paragrafen.

Den eller de det reises mistillit mot, kan uttale seg overfor Studentparlamentet, enten personlig eller ved en representant.

Saker om mistillit skal behandles i lukket møte.

Anonyme forslag om mistillit vil bli forkastet.

Kapittel 9: Kontrollkomité

§ 36 Sammensetning

Studentparlamentet skal velge en kontrollkomité for STA. Studentparlamentet regulerer mandatet til kontrollkomitéen gjennom valgreglementet.

Komiteen består av en leder og to medlemmer. Leder velges særskilt.

Studenter skal ikke besitte verv i både Studentparlamentet og Kontrollkomitéen.

Kapittel 10: Generelle bestemmelser

§ 37 Økonomi

STAs økonomi skal forvaltes i henhold til organisasjonens økonomireglement.

§ 38 Årsberetning

STA-styret legger frem en årsberetning av organisasjonens arbeid ved siste Studentparlamentsmøte i styrets funksjonstid. Denne årsrapporten oversendes Universitetet i Agder og Studentsamskipnaden i Agder sammen med godkjent regnskap.

§ 39 Taushetsplikt

Alle medlemmer i råd, styrer og utvalg i STA er underlagt taushetsplikt i personsaker.

Studentparlamentet kan i visse saker pålegge seg selv, eller andre organer i STA, taushetsplikt ved 2/3 flertall.

§ 40 Redaksjonelle endringer i dokumenter

STA-styret og sekretariat har anledning til å foreta redaksjonelle endringer av styringsdokumentene i organisasjonen.

§ 41 Revidering av dokumenter

Det siste tidspunktet for revidering av STAs styringsdokumenter skal alltid skrives inn på slutten av dokumentet.

§ 42 Begrepsdefinisjon

Følgende begreper legges til grunn:

Alminnelig flertall: Betyr at flere stemmer for forslaget enn mot. Ved stemmelikhet gjennomføres en ny votering. Får ikke forslaget flertall, faller det, uavhengig av innstilling.

Absolutt flertall: Over halvparten av de stemmeberettigede stemmer for forslaget (avholdende og forkastede teller imot)

2/3 flertall: 2/3 stemmer for, men avholdende stemmer skal ikke telles.

Alminnelig flertall er gjeldende om noe annet ikke er bestemt.

Stemmeberettigede: Representanter som er til stede i salen under votering.

Representant i Studentparlamentet: Person med møteplikt, og tale-, forslags- og stemmerett i Studentparlamentet.

Observatørstatus i Studentparlamentet: Person med møte-, tale- og forslagsrett i Studentparlamentet.

Studenttillitsvalgt: en valgt student som har oppnådd tilliten fra sine medstudenter på Universitetet i Agder til å representere dem i prosesser, møter og samlinger hvor studentenes stemme skal løftes frem.

Studentrepresentant: Studentenes valgte representanter i råd, styrer og utvalg ved UiA, og i STA, i tillegg til oppnevninger gjort av STA-styret for å løfte frem studentstemmen.

Revidert 23.mars 2022