Studentorganisasjonen i Agder som en trygg organisasjon

Det skal være gøy, lærerikt og motiverende å engasjere seg i STA.

Det er av stor verdi at du bidrar til fellesskapet som skaper politikkutvikling, gjennomslag og
gode opplevelser for mange andre engasjerte studenter.

Sammen skal vi sikre et godt miljø med takhøyde for å diskutere og si meningene våre. Dette
gjelder også de sosiale og uformelle delene av alle STA-arrangement.

Som engasjert i STA har vi ingen toleranse for trakassering eller diskriminering. Vi tar vare
på hverandre og viser gjensidig respekt.

Det er et felles ansvar å sørge for at møtearenaene vi deltar på er trygge, og at alle ønskes
velkommen. Det betyr også at du tar ansvar dersom andre ikke gjør det, for eksempel hvis
noen behandles dårlig eller har uønskede opplevelser.

Studentparlamentet (SP) har tidligere vedtatt ett vedlegg 3 i reglement for studentaktiviteter
som omhandler prinsipper for organisasjonskultur og oppførsel i forbindelse med STAs
studentaktiviteter og linjeforeninger. I tillegg har Studentparlamentet vedtatt prinsipper for
oppførsel og organisasjonskultur for studentrepresentanter i Studentorganisasjonen i Agder.
Disse gjelder alle studentrepresentanter som er valgt og oppnevnt av STA.
Samlet sier disse prinsippene noe om hva som forventes av medlemmer av studentaktiviteter
og linjeforeninger, samt alle studentrepresentanter. I tillegg sier de noe om varslingsrutiner.

Prinsippene er som følger:

Varslingsrutiner

Et antatt brudd på prinsippene kan meldes inn til alle medlemmene i STA-styret og STAs
organisasjonskonsulent. Det er leder av STA-styret som følger dette opp, og involverer STAs
Kontrollkomite ved behov. I de tilfeller det foreligger mistanke om lovbrudd skal universitetet
konsulteres og politiet kontaktes. Alle brudd på prinsippene kan og bør meldes inn, og
konsekvensens art vil variere ut ifra bruddets alvorlighetsgrad. En slik vurdering vil være
individuell fra sak til sak.

Innmelding av brudd på prinsipper skal ikke medføre negative konsekvenser for innmelder.

Om varslingen om antatt brudd på prinsippene gjelder ett eller flere medlemmer av STA-styret, skal denne sendes til STAs organisasjonskonsulent på sta@uia.no. STAs organisasjonskonsulent sitter i en egen varslingsgruppe sammen med Advokatfirma Tofte AS, som sammen vil behandle varslingen.

nb_NONorsk bokmål