Prinsipprogram

2021-2023

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til Studentorganisasjonen i Agder (STA), og er det øverste politiske dokumentet i organisasjonen. 

Lik rett til utdanning

Alle skal ha lik rett og lik tilgang til å ta høyere utdanning. Derfor skal offentlig høyere utdanning i Norge være gratis, og heltidsstudenten skal realiseres. Det må aktivt arbeides for å utjevne forskjellene som hindrer enkeltindividets mulighet til å delta i, og fullføre høyere utdanning. 

Kvalitetskultur og dannelse 

Høyere utdanning skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant. Utdanning, forskning og formidling skal være preget av kritisk tenkning. 

Akademia skal ha en kvalitetskultur hvor det akademiske fellesskapet bygger på ideen om studenter som partnere. 

Studentmedvirkning skal skje i alle ledd og bidra til en stadig utvikling av kvalitetskulturen. 

Høyere utdanning skal bidra til akademisk dannelse. Den skal gi studenter kompetanse til å utvikle analytiske egenskaper, til å forstå kritisk tenking og bidra til utvikling av faglig etisk sans. Dette skal gi studenter verktøy til å stille kritiske spørsmål i utviklingen av akademia, og i samfunnet for øvrig som deltagende borgere. 

Internasjonalisering og solidaritet 

Høyere utdanning skal være en arena for internasjonalisering av utdanning, kunnskap og kultur. Internasjonalisering skal sees på som en ressurs, og må derfor investeres i for å sikre internasjonale perspektiver hos studenter og ansatte. 

Et globalt tankesett skal bygge broer for nye samarbeid, både på og utenfor campus. Universitetet skal legge til rette for at utveksling skal bli normen blant nasjonale studenter. Innvekslende studenter skal inkluderes tettere i studiemiljøet på institusjonen. 

Studenter skal ha rett til trygghet, akademisk frihet og demokratiske rettigheter. Dette er en kamp akademia internasjonalt skal stå sammen om. 

Akademias samfunnsansvar 

I norsk akademia skal det være faglig autonome institusjoner som verdsetter akademisk frihet. Det er særlig viktig å verne rundt studenter og ansattes ytringsfrihet, rettigheter, og faglig frihet. Akademia bør være en aktiv deltager i den felles samfunnsdebatten. 

Utdanning, forskning og innovasjon er viktig for å bygge opp og videreutvikle hele samfunnet. Derfor må akademia kunne svare på utfordringene samfunnet står overfor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Akademia, i samarbeid med omgivelsene, må sikre at mennesker kan lære hele livet for å møte framtidens utfordringer. 

Akademia må være sitt ansvar bevisst og synliggjøre på hvilken måte de selv svarer på utfordringene samfunnet står overfor. 

Læringsmiljø og mangfold 

Høyere utdanning skal være inkluderende og mangfoldig, samt bære preg av samskaping med interne og eksterne aktører i omgivelsene. Det skal være nulltoleranse for mobbing og trakassering i høyere utdanning.   

Studenters rettigheter og læringsmiljø må styrkes. Alle som studerer på UiA skal oppleve mestring, og ha et læringsmiljø som gir rom for å lykkes med studiene. I tillegg skal universitetet forsikre studentene mot ulykker og skader på lik linje med ansatte.  

  

Revidert 18.november 2021