Råd, Styrer og Utvalg

LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)

Læringsmiljøutvalget skal bidra til at universitetsstyret, sammen med studentsamskipnaden, legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeider for å bedre studentvelferden ved universitetet. Utvalget skal også bidra til at universitetsstyrets ansvar for at læringsmiljøet ved universitetet, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, er forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd, blir gjennomført.

Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Agder skal ta opp saker som angår studentenes totale læringsmiljø og som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. Utvalget har et særlig ansvar for å ta opp saker om: Fysiske forhold, psyko-sosiale forhold og velferds- og studentsosiale forhold.

Læringsmiljøutvalget rapporterer hvert år til universitetsstyret.

Det er mulig å melde inn saker som ønskes behandlet i læringsmiljøutvalget. Studenter oppfordres til å melde inn eventuelle saker via STA (Studentorganisasjonen i Agder).

Studentene og universitetets ansatte har tre representanter hver i utvalget, og utvalget velger hvert år leder vekselvis blant studentenes og de ansattes representanter. Det møter også en del faste observatører i utvalget, for eksempel studentprest, representant for studentsamskipnaden, universitetets HMS-ansvarlige og leder av Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser (TSF). Observatørene har tale- og forslagsrett.

6 faste studentrepresentanter med vara velges i mai. Kjønnskvotering.

Vervet er honorert.

Funksjonstid: 01.07 – 30.06

Les mer her.