Hva er et verv?

I STA kan alle UiA-studenter stille til valg!

Valg til råd, styrer og utvalg skjer i et møte hvor det er Studentparlamentet som stemmer over hvem som få plassene.

Valgene lyses ut på stastudent.no og deles i våre kanaler på våren, så følg med! Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på sta@uia.no

6 gode grunner til hvorfor du bør ta på deg et verv i studietiden

Representerer studentene

Du kan være med å forbedre UiA og studiehverdagen til over 14 000 studenter. Når noe ikke er godt nok, er du stemmen inn for å skape forbedring.

Nettverks bygging

Du får et stort og viktig nettverk på tvers av fagretninger.

Arbeidslivsrelvant

Du for utfordret deg selv og anskaffer deg mye erfaring som kommer godt med når du skal ut i arbeidslivet.

Organisasjons erfaring

Du får en bedre forståelse for hvordan organisasjoner er organisert, en erfaring som er gull verdt ute i arbeidslivet!

Gode diskuteringsevne

Du blir bedre på å diskutere og se de ulike koblingene. Å være god til å diskuter kommer godt med i alle settinger, enten det er med svigers, i gruppearbeid eller møtesammenheng.

Å bygge seg selv

Det viktigste punktet av de alle: Du vokser som menneske. Du blir litt glupere og litt mer reflektert. Du blir flinkere til å se flere perspektiv og du får en ekstra livserfaring så du kan utvikle deg et ekstra nivå som menneske.

Bilde av tidligere STA-leder Maiken K. Andersen, med hennes styre i bakgrunnen

STA verv

STA har flere utvalg, komiteer og mye mer som du kan engasjer deg i!

STA-STYRET

STA-styret står for den daglige driften av STA, og behandler saker i tiden mellom studentparlamentsmøtene. STA-styret er STAs øverste beslutningsorgan mellom to møter i Studentparlamentet. STA-styret behandler saker, oppnevninger og fatter strategiske beslutninger på vegne av STA, etter retningslinjer og myndighetsområder gitt av Studentparlamentet.

STA-styret består av:

Leder som er et verv som er 100% frikjøpt (jobber fulltid som leder)

Nestleder som er et verv som er 100% frikjøpt (jobber fulltid som nestleder)

Fagpolitisk ansvarlig som er et verv som er 50% frikjøpt (jobber deltid og studerer fulltid/deltid på UiA)

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig som er et verv som er 50% frikjøpt (jobber deltid og studerer fulltid/deltid på UiA)

Mangfoldspolitisk ansvarlig som er et verv som er 50% frikjøpt (jobber deltid og studerer fulltid/deltid på UiA)

For å lese mer om de politiske ansvarsområdene og generelt om arbeidsoppgavene til styret kan du finne stillingsbeskrivelsene på denne linken.

Velferdstinget i Agder

Velferdstinget (VT) er et organ for alle studenter ved Studentsamskipnaden i Agders (SiA) medlemslag, og jobber for alle studenters velferdsrettigheter i Agder. Velferdstinget jobber for studenters velferdsrettighetert i Agder. VT fordeler studentsosialemidler til studentaktiviteter og er rådgivende organ for styret i Samskipnaden i mange saker. VT velger også studentrepresentanter til styret i SiA og SiA Kulturfond Som UiAs representant i VT sikrer du UiA-studentenes stemme inn i arbeidet for bedre velferdsrettigheter i Agder. Representanter og funksjonsperiode reguleres av VTs vedtekter.

Studentuvalget i Grimstad


Kommunens studentutvalget Studentrådet i Grimstad (SIG) er et kommunalt råd hvor STA, velferdstinget, fagskolen og en politisk representant fra kommunen sitter.


Rådet er på plass for å sikre at kommunen hører studentenes stemme og tar den i betraktning når relevante saker skal avgjøres.

Det er 2 plasser for STA i Studentutvalget, den ene plassen holder STA-leder, med nestleder som personlig vara.


1 fast representanter med personlig vara velges i mai. (Representanten må ha en tilknytting til Grimstad.)

Funksjonsperiode: 01.07-30.06

Vervet er honorert.


Du kan lese mer om SIG her.

Studentutvalget i Kristiansand


Kommunens studentutvalget Studentrådet i Kristiansand (SIK) er et kommunalt råd hvor STA, Velferdstinget, Fagskolen, NLA, Noroff, Ansgar Høyskole, og en politisk representant fra kommunen sitter.


Rådet er på plass for å sikre at kommunen hører studentenes stemme og tar den i betraktning når relevante saker skal avgjøres.

Det er 2 plasser for STA i Studentutvalget, den ene plassen holder STA-leder, med nestleder som personlig vara.


1 fast representanter med personlig vara velges i mai.

Funksjonsperiode: 01.07-30.06

Vervet er honorert.


Du kan lese mer om SIK her.


Unikumstyret


STAs representant i Unikumstyret. Unikum er studentavisen ved UiA.

Unikumstyret har ansvar for økonomien til studentavisen og der avholdes minst et styremøte hvert halvår for å sikre sunn drift av foreningen.
I samarbeid med daglig leder og ansvarlig redaktør har Unikumstyret ansvaret for å utvikle et styringsdokument som gjelder for foreningen. Det må vedtas av styret årlig.

Styret er ansvarlig for ansettelser i faste stillinger, og bestemmer lønnsnivå samt eventuelle honoreringsbeløp til frivillige i studentavisen.
Styret består av en representant fra UiA, en representant fra SiA, en representant fra STA og to representanter fra Studentavisen Unikum.
Ansvarlig redaktør og daglig leder har møteplikt, men ikke stemmerett under styremøtene.

1 fast studentrepresentant med vara velges i mai. Funksjonstid: 01.07 – 30.06

Landsmøtedelegasjonen


En del av UiA sin delegasjon til Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte, hvor det vedtas studentpolitikk på nasjonalt nivå. Det velges 1 delegat med vara per 1000 studenter ved Universitetet. Studentorganisasjonen i Agder skal være representert på Landsmøtet til NSO.

Valg av landsmøtedelegater i NSO reguleres av NSOs styringsdokumenter, i tillegg til STAs valgreglement. Landsmøtedelegasjonen velges når dette er hensiktsmessig etter frister gitt av NSO. Representanter til landsmøtedelegasjonen reguleres av NSO.

Studentparlamentet vedtar i eget møte mandatet for delegasjonen.
Funksjonstiden gjelder for landsmøteperioden.

Forthem Student Council


Forthem er en Europeisk universitetsallianse hvor UiA er 1 av 9 medlemsuniversiteter. Student Council fungerer som studentstemmen innad i alliansen, og består av to studenter fra hvert universitet. Ved UiA velges den ene representanten av STA, mens den andre representanten velges av interesseorganisasjonen for PhD-studenter UiA- DoC. Som representant i Student Council representerer du ditt universitet, og da særlig studentmassen. Mer informasjon om Forthem finner du her.

Arbeidsspråk er engelsk.
1 fast representant med vara skal velges i mai.
Funksjonsperiode 01.08 – 30.06

STAs politisk utvalg

Fag- og forskningspolitisk utvalg

Fag- og forskningspolitisk utvalg er Studentorganisasjonen i Agders utvalg som arbeider med fag- og forskningspolitikk. Arbeidet skal bidra til å hjelpe utdanning- og forskningspolitisk ansvarlig i STA sitt daglige arbeid, blant annet for å jobbe kontinuerlig for økt kvalitet i utdanningen som gis i samspillet mellom studenter og ansatte, og studenter selv.

Dette arbeidet omfatter blant annet å revidere to av STAs politiske dokumenter: Politisk dokument for utdanningskvalitet og politisk dokument for forskning. Utvalgsleder er utdanning- og forskningspolitisk ansvarlig i STA.

Det velges fire utvalgsmedlemmer for en periode på ett år.
Funksjonstiden er fra 01.07 – 30.06.
Læringsmiljøpolitisk utvalg

Læringsmiljøpolitisk utvalg er Studentorganisasjonen i Agders utvalg som arbeider med politikk som omhandler læringsmiljøet. Utvalgsarbeidet skal bidra til å hjelpe Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA sitt daglige arbeid, blant annet for å jobbe kontinuerlig for økt fokus og tiltak for læringsmiljø i utdanningen som gir studenter bedre betingelser for å kunne fullføre studiene sine på en god måte.

Dette arbeidet omfatter blant annet å revidere to av STAs politiske dokumenter: Politisk dokument for læringsmiljø. Man kan også få mulighet til å delta på konferanser og kurs, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tidspunkt, datoer og antall møter tilpasses og avtales innad i utvalget. Utvalgsleder er Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA.

Det velges fire utvalgsmedlemmer for en periode på ett år.
Funksjonstiden er fra 01.07 – 30.06.
Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg

Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg i STA er et utvalg som jobber spesifikt med STAs politikk innenfor dette området. Utvalget skal bistå nestleders daglige arbeid, blant annet i arbeidet med å få bærekraftperspektivet inn i alle utdanninger og i arbeidet med å få UiA til å satse mer på miljøvennlige løsninger.

Utvalgets arbeid omfatter også å revidere STAs politiske dokument for bærekraft og miljø dersom det er nødvendig. Leder av utvalget er Nestleder i STA-styret.

Det velges fire utvalgsmedlemmer for en periode på ett år.
Funksjonstiden er fra 01.07-30.06.
Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er Studentorganisasjonen i Agders utvalg som arbeider med STAs politikk vedrørende internasjonalisering. Utvalgsarbeidet skal bistå det daglige arbeidet til mangfoldspolitisk ansvarlig, samt arbeide for økt internasjonalisering ved universitetet.

Dette innebærer blant annet å arbeide for at internasjonale studenter skal kunne fungere som tillitsvalgte, at mer informasjon skal bli tilgjengelig på engelsk, og å støtte opp om den globale studentstemmen. En annen viktig del av utvalgsarbeidet er å revidere et av STAs politiske dokumenter: Politisk dokument for internasjonalisering. Utvalgsleder er mangfoldpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder.

Det velges fire utvalgsmedlemmer for en periode på ett år.
Funksjonstiden er fra 01.07-30.06

STAs organisatoriske utvalg

Valgkomitèen

Valgkomiteens oppgave er å innstille på kandidater til verv som velges av Studentparlamentet. For å kunne gi den beste anbefalingen intervjuer komiteens medlemmer alle kandidater som har stilt til valg innenfor en gitt frist som settes av komiteens leder og STA-styret. Komiteens leder har et ansvar for å koordinere intervjuprosessen, slik at alle kandidater vet hvor og når de skal møte til intervju, samt for at innstillingen er klar til offentliggjøringen til rett tid. Valgkomiteens medlemmer har ansvar for at intervjuene gjennomføres på en god måte. Under valgforsamlingen er det hele komiteens ansvar at kandidatene blir presentert på en best mulig måte.

Å være medlem av Valgkomiteen er et spennende arbeid. Man får erfaring med rekruttering av flinke folk, og med å intervjue dem. Å bli trygg på rollen som intervjuer kan være en nyttig erfaring å ha med seg, men det gjør også at man forstår en rekrutteringsprosess bedre når man selv søker på ulike stillinger. Valgkomiteen har noen møter utenom rekrutteringsprosessen, men det meste av arbeidet foregår i forbindelse med valg. Å være med i valgkomiteen er spennende, fordi man får muligheten til å sette sammen teamet som skal jobbe for studentene på UiA.

Leder og 3 medlemmer velges i mai.
Funksjonstid: 01.07 – 30.06
Kommunikasjonsutvalg

Kommunikasjonsutvalget er Studentorganisasjonen i Agders (STA) utvalg som jobber spesifikt med organisasjonens synlighet og profil. Utvalgets medlemmer skal bidra med kunnskap og arbeid innenfor sine fagfelt, og bistå kommunikasjonsansvarlig i STA-styret der det er behov. Dette omfatter blant annet å utvikle profileringmateriale for organisasjonen, oppdatere nettsiden med styrets arbeid og oppdatere organisasjonens Instagram- og Facebookprofil. Utvalget er også svært synlig i arbeidet med studentvalget hver vår.

Utvalget skal være oppdatert på STAs vedtatte politikk, og skal følge opp samt revidere kommunikasjonsstrategien i STA.
nb_NONorsk bokmål