Vil du være med på vårens vakreste eventyr?

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 25. JANUAR 2023 VELGE STUDENTER TIL DET FØLGENDE VERV:

Delegasjon til NSOs Landsmøte: Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste beslutningsorgan.

På valgforsamlingen skal det velges 7 delegater med 8 varadelegater som skal representere UiA under Norges viktigste politiske studentarrangement.

På landsmøtet til NSO møter det delegater fra alle NSOs medlemslag som diskuterer og vedtar en mengde saker. Noen eksempler på dette er styringsdokumenter, budsjett og regnskap, resolusjoner, samt at man velger nye medlemmer til for eksempel Arbeidsutvalget til NSO. Tentativ dato for landsmøtet er satt til 13-16.april 2023. Du kan lese mer om NSO her: www.student.no.

23.november 2022 vedtok Studentparlamentet det følgende mandatet som delegasjonens medlemmer må følge:

· Både faste- og varadelegater plikter seg til å sette seg godt inn i sakene som skal behandles på landsmøtet. 

· Delegasjonen skal avholde minst fire (4) interne formøter i forkant av landsmøtet. 

· Både faste- og varadelegater forplikter seg til å delta på formøtene. Ved 2 ugyldige fravær 1kan delegasjonsleder i samråd med STA-styret frata personer plassen. 

· Delegasjonen skal så langt det lar seg gjøre delta på det nasjonale formøtet til landsmøtet. 

· Delegasjonen konstituerer selv delegasjonsleder. Leder skal være en av de faste delegatene. 

· Delegasjonens standpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk. 

Frist for å stille og bli vurdert av STAs Valgkomité er onsdag 11.januar 2023. Kandidatskjema finner du her

Kandiatskjema og CV skal sendes til sta@uia.no Spørsmål om vervet kan sendes til sta@uia.no.

AT THE STUDENT PARLIAMENT MEETING ON THE 25Th OF JANUARY 2023, THE STUDENT PARLIAMENT WILL BE ELCTING STUDENTS FOR THESE POSITIONS:

Delegation to the National Union of Students in Norway national meeting. The meeting will be in Norwegian. If required, NSO will provide an interpreter. The tentative date for the meeting is set to 13-16. April 2023.

The Student Parliament shall elect 7 regular representatives and 8 vice representatives. You can read more about NSO here: www.student.no

The deadline for standing for election and being interviewed by STAs Election committee is Wednesday the 11th of January 2023. You can find the candidate scheme here The Candidate form and CV is to be sent to sta@uia.no. Questions? Contact sta@uia.no.

Kategorier: NSOValg

nb_NONorsk bokmål