Delegasjon til NSOs Landsmøte

 

 

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 27. JANUAR 2021 VELGE STUDENTER TIL DET FØLGENDE VERV:

Delegasjon til NSOs Landsmøte: Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste beslutningsorgan. NSOs landsmøte vil bli avholdt 22-25.april 2021.

På valgforsamlingen skal det velges 9 delegater med 9 varadelegater som skal representere UiA under Norges viktigste politiske studentarrangement. Les mer om NSO her: www.student.no.

25.november 2020 vedtok Studentparlamentet det følgende mandatet som delegasjonens medlemmer må følge:

· Både faste- og varadelegater plikter seg til å sette seg godt inn i sakene som skal behandles på landsmøtet.

· Delegasjonen skal avholde minst fire (4) interne formøter i forkant av landsmøtet.

· Både faste- og varadelegater forplikter seg til å delta på formøtene. Ved 2 ugyldige fravær 1kan delegasjonsleder i samråd med STA-styret frata personer plassen.

· Delegasjonen skal så langt det lar seg gjøre delta på det nasjonale formøtet til landsmøtet.

· Delegasjonen konstituerer selv delegasjonsleder. Leder skal være en av de faste delegatene.

· Delegasjonens standpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk.

 

Frist for å stille og bli vurdert av STAs Valgkomité er fredag 15.januar 15.00 2021.

 

Intervjuer vil hovedsakelig avholdes i uke 3, 18.-22. januar 2021. Intervjuene vil avholdes etter gjeldende smittevernregler, med mulighet for digitalt intervju.

 

Her stiller du!

Last ned kandidatskjema og send inn

Kandidatskjema-RSU og CV skal sendes til sta@uia.no Spørsmål om vervet kan sendes til sta@uia.no.

 

 

AT THE STUDENT PARLIAMENT MEETING ON THE 27th OF JANUARY 2021, THE STUDENT PARLIAMENT WILL BE ELCTING STUDENTS FOR THESE POSITIONS:

Delegation to the National Union of Students in Norway national meeting. The meeting is being held 22-25. April 2021.The meeting will be in Norwegian. If required, NSO will provide an interpreter.

The Student Parliament shall elect 9 regular representatives and 9 vice representatives. You can read more about NSO here: www.student.no

The deadline for standing for election and being interviewed by STAs Election committee is Wednesday the 13h of January 2021. The candidate-form and CV is to be sent to sta@uia.no. Questions? Contact sta@uia.no

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål