Hva er en innstilling?

Hvert år velger studentparlamentet nye representanter til verv for STA og UiA. Kandidatene som velges vil sitte i ulike Råd, Styrer og Utvalg (RSU). For å stille til RSU sender kandidatene inn CV og søknad til STAs valgkomite. Før valget vil valgkomiteen lese gjennom søknader, intervjue og anbefale (“innstille“) kandidatene de mener er best egnet til vervet. Formålet med å innstille kandidater er å få en dypere vurdering av komitemedlemmer som har god kjennskap til STA og UiA.  Studentparlamentet står fritt i å stemme på kandidater uavhengig om de er innstillt eller ikke.

Valget skjer 20. mai. Vi kommer til å oppdatere nettsiden og Facebook med intervjuer fra kandidatene som velges!

Valgkomiteen

Valgkomiteen har i arbeidet med innstillingen for råd, styrer og utvalg i STA og på UiA bestått av:
Kai Steffen Østensen (leder), Hendrin Akrawi og Benedicte Nordlie

Valgkomiteen har aktivt søkt etter kandidater og oppfordret personer til å stille til valg, sammen med STA-styret.

Innhold

Valgkomiteens grunnlag for innstilling.

I innstillingen har valgkomiteen vektlagt kompetanse, egnethet og sammensetning. Vi har også sett etter engasjement og utviklingspotensial. Intensjonen til valgkomiteen er å sette sammen gode kandidater som kan utfylle hverandre, samarbeide godt om å videreutvikle organisasjonen og representere studentene på universitetet på en god måte.

Prosess

Alle kandidater ble innkalt på intervju fordelt på fem dager. Alle i valgkomiteen har vært til stede på alle intervjuer, bortsett fra intervjuet til Olea Norset hvor Benedicte Nordlie ikke var til stede. Det er i tråd med Studentparlamentets tidligere vedtak om at sittende leder tiltrer valgkomiteen med begrensninger om å intervjue egne styremedlemmer. Benedicte Nordlie har derfor heller ikke vært med på å innstille til ledervervet i STA.

Fra intervjuene har det blir ført notater fra alle intervjuer, i tillegg til at alle kandidater har sendt inn Utvidet kandidatskjema og CV. Dette har utgjort vårt grunnlag for denne innstillingen.

Intervjuene var semistrukturerte, med noen like og noen unike spørsmål til hver kandidat, og med en varighet på 15-30 minutter. Valgkomiteen har vært opptatt av å skape gode samtaler som er med på å løfte hver enkelt kandidat, og vi håper kandidatene sitter igjen med en god følelse – selv om man ikke er innstilt til vervet man har ønsket. Kandidatene fikk vite innstillingen 14. og 15. mai og har hatt sperrefrist inntil offentliggjøringen for Studentparlamentet. Det betyr at de ikke har kunne snakke med andre om innstillingen.

Helhetlig innstilling

Valgkomiteens innstilling må ansees som helhetlig og er enstemmig. Der noen kandidater er foreslått i et verv, påvirker det komiteens innstilling for et annet. Det er viktig at Studentparlamentet ser dette. Komiteen har vektlagt kjønnsrepresentasjon der det er mulig – i tråd med STAs vedtekter og nasjonalt lovverk. Innstillingene har dessverre liten variasjon når det gjelder campustilhørighet.

Dessverre har det ikke lykkes å finne kandidater til STAs valgkomité. Det mangler også kandidater til noen verv. Komiteen anbefaler at disse suppleres inn etter valgforsamlingene og ikke fylles opp av medlemmer i Studentparlamentet.

Komiteen vil takke alle kandidater som har stilt og er glad for at studentdemokratiet fremdeles er i utvikling!

Universitetsstyret (2 faste, 2 vara)

Fast: Kristoffer Svendsen

Begrunnelse: Kristoffer har erfaringen og innsikten som trengs for å være fast representant i universitetsstyret. I intervjuet fremstår han trygg og med et ønske om å være en representant som samarbeider med studentene ved UiA. Han reflekterer godt over spørsmålet til hvordan han konkret ønsker å gjøre seg synlig blant UiAs studentmasse, samtidig som han ivaretar rollen som medlem av et øverste styre. Valgkomiteen mener at hans erfaring, kunnskap og væremåte vil passe godt inn i det kollegiale organet og han vil kjempe hardt for studentene ved UiA.

Komiteen har innstilt Kristoffer som fast representant.

Fast: Christina Yasmin El-Mrabet

Begrunnelse: Christina har en spennende bakgrunn og innsikt komiteen mener universitetsstyret vil dra god nytte av. Hun fremstår som tydelig på hva UiA er gode på og hva som trengs forbedring. Komiteen opplever at hun har et stort engasjement for å forbedre studiehverdagen ved UiA. Komiteen mener at Christina vil samarbeide godt med øvrige studenter, og tørre å ta de harde kampene når det trengs. Samtidig mener komiteen at hun også vil kunne bidra til gode kompromisser og løsninger for styret som helhet. Komiteen ser Christina som en kompetent kandidat til universitetsstyret.

Komiteen har innstilt Christina som fast representant.

1. Vara: Jakob Mæland

Begrunnelse: Jakob snakker godt i intervjuet om hans erfaring fra ulike deler av UiA og hans motivasjon for å stille til universitetsstyret. Komiteen opplever et ønske om å bruke sin kompetanse og sitt nettverk i styret, for å fremme studentenes sak. Jakob sitter i dag som vararepresentant, og komiteen mener han vil kunne gjøre en god inntreden om faste representanter melder frafall.

Komiteen har innstilt Jakob som 1.vara.

2. Vara: Camilla Ulstad Kristiansand

Begrunnelse: Camilla fremstår som en ydmyk og reflektert person, med god kjennskap til universitetets studentmasse. Hun slår komiteen som en person med et ønske om å forbedre studentenes hverdag og gir i intervjuet konkrete forslag til nettopp dette. Med litt opplæring mener komiteen hun vil gjøre en god inntreden om øvrige representanter melder frafall.

Komiteen har innstilt Camilla som 2.vara.

Andre kandidater som har stilt

Fredrik Arntzen

Stian Aase Bergum

STA-styret

Leder (100%): Olea M. Norset
Begrunnelse: Olea har de to siste årene vært en del av STA-styret. Først som læringsmiljøpolitisk ansvarlig og i år som nestleder. Hun har utviklet seg selv som en stødig studentpolitiker som ser helhet i politiske diskusjoner, selv om hun også kan trekke frem detaljer. Olea er opptatt av å bygge menneskelige relasjoner og leverer et godt intervju som peker på hvordan hun vil fortsette å utvikle STA. Olea er opptatt av å bygge lag, samtidig som hun er tydelig på at STA også skal utfordre. Hennes forståelse av denne viktige balansen tror valgkomiteen vil styrke henne som leder av STA, internt og eksternt.

Komiteen innstiller Olea som leder av STA.

Nestleder (100%): Silje Reite Moen
Begrunnelse: Silje har god erfaring fra studentpolitikken og reflekterer godt rundt det å skulle gå inn i nestlederrollen. Hun ser på seg selv som en behagelig person med omsorg for andre. Det er valgkomiteen enig i. Hun er et planleggingsmenneske som er strukturert, noe som er viktig når man skal koordinere faglig arbeid mellom to politiske felt, i tillegg til å støtte leder og resten av styret. Valgkomiteen opplever at hun har god forståelse for politikken og tror hun vil kunne være med å styrke samarbeidet mellom VT og STA, etter å ha vært medlem av arbeidsutvalget til VT.

Komiteen innstiller Silje som nestleder av STA.

Andre kandidater som har stilt:

Christina Yasmin El-Mrabet til fordel for universitetsstyret
Linda Marie Leirpoll

Fagpolitisk ansvarlig (50%): Eline Øverbø Roaldsbøy
Begrunnelse: Eline er en kandidat det oser nysgjerrighet av. Hun er interessert, hun er på og hun har klare tanker om hva hun ønsker å prioritere som fagpolitisk ansvarlig. Hun reflekterer godt rundt sin rolle som studentrepresentant i møte med andre, og hun er genuint opptatt av å sikre gode samarbeid. Elines erfaring fra å være en introvert person som ofte var stille, til å ta steget og stille til STA-styret og levere et godt intervju, beviser valgkomiteen hennes vilje til å ville. Det er beundringsverdig, og hun vil bli en god representant for studentene på UiA.

Komiteen innstiller Eline som fagpolitisk ansvarlig i STA.

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig (50%): Tina McDougall
Begrunnelse: Tina brenner for læringsmiljø og beskriver ulike tiltak i intervjuet hun mener bør vektlegges det neste året. Det er ikke ukjent politikk for STA, men valgkomiteen tror at hennes politiske erfaring fra organisasjoner og ungdomspartier, i tillegg til å ha vært rådgiver for ordfører i Kristiansand vil kunne gi STA politisk gjennomslag. I tillegg reflekterer hun fint rundt det å skulle videreutvikle tillitsvalgtmodellen for UiA – og sier selv hun ønsker å treffe de tillitsvalgte slik hun selv vil bli møtt. På en trygg og engasjerende måte. Det er slik vi opplever Tina.

Komiteen innstiller Tina som læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA.

Andre kandidater som har stilt:

Tina Maria Villoro Rusti

Kommunikasjonsansvarlig (40%): Anders Magnus Berg

Begrunnelse: Anders leverte et godt intervju og har stor kompetanse på kommunikasjonsfeltet, både når det gjelder bruk av utstyr og programmer. I tillegg forteller han i intervju om hans planer for kommunikasjonsarbeidet som valgkomiteen tenker vil kunne styrke STAs kommunikasjonsprofil ytterligere. Han har det siste året vært med å hjelpe til i kommunikasjonsarbeidet og den erfaringer vil være viktig i en tid hvor verden fremdeles er utenfor normalen. Anders er sosial, lun og oppleves som en person med beina planta på jorda.

Komiteen innstiller Anders Magnus Berg som kommunikasjonsansvarlig i STA.

Andre kandidater som har stilt:

Thea Witzøe Johannessen
Rebekka Hauge Økland

Skikkethetsnemda (2 faste, 0 vara)

Fast: Camilla Ulstad Kristiansand

Begrunnelse: I intervjuet fremmer Camilla skikkethetsvurdering som et område UiA må forbedre seg på. Hun har mange gode og klare tanker om hvordan hun kan bidra inn i dette arbeidet. Komiteen mener hennes engasjement for UiAs studenter, utdanning og tanker om skikkethetsarbeid gjør henne til en god kandidat.

Komiteen innstiller Camilla til fast representant.

Fast: Stian Aase Bergum

Begrunnelse: Stian fremstår som en trygg kandidat som har god erfaring fra arbeidslivet. Dette mener komiteen kommer godt med i skikkethetsnemnda. Han har erfaring fra blant annet fylkesnemnda for barnevern og vært meddommer i tingretten. Relevant erfaring, sammen med hans engasjement på fakultetet, mener komiteen gjør Stian til en relevant kandidat.

Komiteen innstiller Stian til fast representant.

Andre kandidater som har stilt:

Matias Smørvik

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål