//Tekst: Irene Bredal, Organisasjonskonsulent i STA
//Bilder: Adam Tzur

– «Jeg er engasjert – for din del»

Disse ordene er nok for mange ganske så oppsummerende for hva en studentorganisasjon handler om, jobber med, og ER. De er også ord som går som en rettesnor gjennom organisasjonens historie, en organisasjon, som i dagens form, nå fyller 25 år.

Det er en organisasjonskonsulents store privilegium å få lov til å gjøre et lite dypdykk i denne historien, og presentere noen av sakene som har preget STA de siste 25 årene.

De første årene

De spede steg mot dagens STA startet i 1992, da man diskuterte høgskoleorganiseringen på Agder. Det var seks ulike høgskoler i Aust- og Vest-Agder, og den store diskusjonen handlet om en fusjonering av disse. De ulike høgskolene hadde egne studentutvalg som talte studentenes sak, og våren 1993 diskuterte man en sammenslåing av disse på et allmøte.

Allmøte sa ja til videre behandling, og studentorganisasjonen ble dannet av studentutvalgene ved Agder Distriktshøgskole, Agder Ingeniør- og distriktshøgskole, Arendal Sykepleierhøgskole, Kristiansand Musikkonservatorium, Kristiansand Lærerhøgskole og Kristiansand Sykepleierhøgskole som et resultat av fusjonen av høgskolene i Aust- og Vest Agder 01.august 1994.

Selve stiftelsesmøtet for den nye studentorganisasjonen i Agder ble avholdt 17.og 18.september 1994, og det var 45 representanter tilstede for å diskutere interimsstyrets forslag til blant annet organisasjonsplan, lover og budsjett. Som en liten kuriositet kan det nevnes at alle representantene måtte betale sine egne rundstykker, noe man heldigvis har økonomi i organisasjonen til å betale i dag 😊

De første årene etter stiftelsen bar preg av det å skulle lage en ny organisasjon, rett og slett bygge en solid og stødig grunnmur. Det ble vedtatt reglementet og vedtekter, samt diskutert og vedtatt hvem som skulle ha ansvar for hva. På novembermøtet i 1996 vedtok Studentparlamentet (SP) at STA skulle bemannes med en lønnet leder i halv stilling, og arbeidet mot dagens STA-styret var satt i gang. Studentparlamentet vedtok også at STA skulle ha en lønnet organisasjonssekretær i halv stilling.

STA deler ut gratis pepperkaker og gløgg til vårt 25-års jubileum!

Studentpolitisk utvikling

Etter å ha bygget grunnmur i noen år og fått på plass vedtekter, noe bemanning og kontor, var tiden kommet for å starte på veggene. Det var ønske om å få på plass en strategi, noe som kunne peke fremover, og dette arbeidet startet i 2003, før man i 2004 vedtok en strategiplan for STA. Denne var delt inn i studentenes faglige, sosiale, kulturelle, økonomiske, velferdsmessige og demokratiske interesser, og øynene var for alvor løftet fremover. Denne planen var gyldig i mange år, mens STA vokste seg stadig større og tok på seg flere oppgaver på vegne av studentene.

Både internt i STA-styret og i Studentparlamentet diskuterte man mye og ofte hva slags oppgaver man skulle ta på seg, og spesielt styrereferatene bærer preg av et ønske om å dreie mer mot å jobbe studentpolitiske fra å «kun» være en serviceorganisasjon som fikset ulike henvendelser. Det var ønskelig å kunne sette dagsorden, og ha flere politiske dokumenter som man kunne vise til i media og opp mot sentrale aktører.

Høsten 2011 ble det for første gang vedtatt at Studentparlamentet ønsket et politisk måldokument og tre politiske prioriteringer, og arbeidet med å lage dette ble satt i gang, STAs første politiske måldokument ble vedtatt i november 2012, og  inneholdt fire kapitler; A- Et godt studiemiljø, B-Ledelse, administrasjon og samhandling, C- En god studentvelferd og D- En solid kvalitetssikring.

Ettersom STA stadig var i utvikling og henvendelsene fra studentene økte både i omfang og kompleksitet, var det tydelig for STA-styret at man måtte utvide det politiske måldokumentet, og i tillegg få med prinsipper og en tydeligere plan for konkrete oppgaver. Rent konkret førte dette til at man i årene 2016- 2018 fikk handlingsplan, prinsipprogram og seks politiske dokument om utdanningskvalitet, internasjonalisering, studentvelferd, læringsmiljø, mangfold og likestilling, og bærekraft og miljø.

Etter 25 år med arbeid for studentene kan en trygt si at arbeidet har dreiet seg mot mer studentpolitikk, og det å være en premissleverandør og initiativtaker. Men som alltid, med studentenes interesserer som rød tråd gjennom arbeidet 😊

Omorganisering, fusjonsprosess og universitetsstatus

Som en del av akademia er det naturlig at prosesser utenfor organisasjonen vil prege arbeidet internt, noe man også har opplevd i STAs historie. Fusjoneringen i 1994 gav grunnlag for det STA vi har i dag, og overgangen fra høgskole til universitet preget også organisasjonen i flere år.

I 2006 diskuterte Studentparlamentet organiseringen av universitetet og vedtok blant annet at universitetet burde organiseres i seks fakultet, samt at lærerutdanningen fortsatte som før. Man vedtok også at, «studenter bør være representert i alle forum, beslutningstakende og ikke-beslutningstagende, på alle nivåer i organisasjonen»

Universitetsstatus og endringer på fakultetene førte også til endring av sammensetningen i SP, noe Studentparlamentet diskuterte flere ganger våren 2007, for å ha alt klart til den formelle starten av UiA 01.08.2007. Til slutt vedtok man at hvert fakultet skulle få en representant hver pluss en representant per påbegynte 750 semesterregistrerte studenter.

I dag har man 25 faste representanter i Studentparlamentet, der alle fakultet og lærerutdanning får en fast representant. Deretter fordeles de resterende plassene etter en fordelingsnøkkel basert på antall studenter.


UiAs nye logo

En av de store sakene som ble debattert i Studentparlamentet i 2011 var fusjonsprosessen med daværende Høgskolen i Telemark. Hverken STA eller Studentorganisasjonen i Telemark ble tatt med i prosessen fra begynnelsen av, noe som skapte stor debatt på begge steder. Etter noen brev og krav fra de respektive studentlederne fikk man være med, og saken preget både STA og Studentparlamentet frem til 2014. Saken ble diskutert, høringer ble svart på og man avholdt både allmøter og seminarhelg. Endelig vedtak ble gjort av Studentparlamentet i april 2014, under saken, «Skal 2 bli 1?», og det ble vedtatt et nei til fusjon.

Nasjonal tilknytting

En annen stor sak som har preget STA gjennom mange år har vært nasjonal tilknytting, om man skulle ha det og hvor man eventuelt skulle melde seg inn. I 1998 vedtok Studentparlamentet at man ikke skulle melde seg inn i en nasjonal organisasjon, da man mente at det var problematisk at enkeltstudenter ikke kunne melde seg ut. Korte fem år senere kom saken opp igjen, og da vedtok man å melde seg inn i daværende Studentenes Landsforbund (STL), og var medlem fra 01.januar 2004.

Da HiA ble UiA i 2007, diskuterte man i Studentparlamentet om man skulle bli værende i STL, eller melde seg inn i daværende Norsk Studentunion (NSU). Etter lange debatter, seminarhelg og besøk fra både STL og NSU, vedtok man å bli værende i STL. Det gikk dog ikke mange år før dagens Norsk studentorganisasjon (NSO) så dagens lys, etter et resultat av sammenslåingen av STL og NSU. Stiftelsesmøtet ble avholdt i 2010, og som vanlig ble navnet på den nye organisasjonen en het potet 😊

NSO Norsk studentorganisasjon sta

Bemanningen på kontoret

Fra de spede steg i 1995 med en halv lønnet leder og halvt lønnet organisasjonssekretær til dagens STA-styret med 320 % og en 100 % organisasjonskonsulent i fast stilling, har veien vært lang, diskusjonene til tider opphetet, arbeidet omfattende og lobbyarbeidet grundig 😊

Man har hatt mange forskjellige styresammensetninger, antall i styret og forskjellige navn på de ulike vervene. Man har hatt blant annet hatt kontaktansvarlig, RSU-ansvarlig, fadderansvarlig, Grimstad- leder, ansvarlig for Arendal, infoansvarlig, tillitsvalgstansvarlig og velferdsansvarlig.

I noen år hadde man også et eget styre for Grimstad, som bestod av frivillige studenter. En kort periode hadde man også en leder for STA-Grimstad i et 20 % betalt verv. Da dreiningen over til en mer studentpolitisk organisasjon startet og det skjedde store forandringer på bemanningssiden, ble det også vedtatt å legge ned STA-Grimstad. Dette handlet om en felles identitet, og at man er ett universitet med ett talerør for studentene.

I 2003 økte bemanningen til 2,5 årsverk, som bestod av leder i 100 %, nestleder i 50 % og organisasjonssekretær i 100 %.  De aller største endringene dog har foregått fra 2014 frem til i dag. I 2014 hadde man leder i 100 %, nestleder i 50 % og fire styremedlemmer med hver sine 27,5 %, før man endret dette i 2016 og fikk nestleder i 100 % og tre styremedlemmer med 40 % hver. Leder bestod som 100 %.

Så vil fremtiden vise, kanskje STA-styret består av fem i stykk med 100 % hver om fem-ti år? 😊

Historiske «fun facts»  

Når man skal feire STA og studentbevegelsen i Agder, er det på plass å avslutte med en liten liste av saker som er kommet opp igjen, gode og uforglemmelige sitat og små kuriositeter 😊

  • I november 1987 diskuterte man ønsket om at lesesalen skulle være åpen på lørdager og søndager. Denne saken kom opp igjen i oktober 1992, og har vært diskutert mange ganger i STAs historie. Senest i år har man diskutert åpningstiden på biblioteket.
  • I 1998 diskuterte Studentparlamentet fravær på møtene, og vedtok at man skulle legge HiAs eksamensreglement til grunn for å melde gyldig fravær. På møtet 29.mai i år vedtok Studentparlamentet for første gang et fraværssystem for SP.
  • I 2006 vedtok Studentparlamentet at studentrepresentantene i høgskolens råd, styrer og utvalg skulle ha møtegodtgjørelse på lik linje med øvrige representanter.
  • På et Studentparlamentsmøte i 2008 falt de berømte ordene vedrørende studiestart, som har blitt brukt i mange år etterpå; «Man trenger et sted mellom ravfylla og religion»
  • Hvilket studentspråk man bruker har blitt tatt opp mange ganger i STAs historie. På et Studentparlamentsmøte i 2009, ble det følgende kommentert under eventuelt; «Studentene er veldig inkonsekvente i språkbruken sin. Eksempler er å kalle universitet for skole, studenter for elever og forelesing for time. Å ha riktig ordbruk gir studentene mer integritet»
  • STA har oppnevnt representanter til blant annet IT-utvalget, Printeutvalget og Plenutvalget. Sistnevnte utvalg førte til at daværende STA-leder fikk uant kunnskap om plen, plantejord og hvor mye millimetertrykk en plen kan tåle 😊
  • STA har over 60 medlemmer som er studentaktivitet eller linjeforening. Hele 46 av disse har blitt medlem etter 2005, og blant annet flytting til den nye campusen i Grimstad i 2010 så en oppblomstring av linjeforeninger i Grimstad.
  • Etter 2015 har Studentparlamentet vedtatt 20 resolusjoner, noe som er et tydelig tegn på den studentpolitiske dreiningen STA har tatt de siste årene. Disse resolusjonene varierer fra akademisk frihet, varierte læringsmetoder og #begrunnelse til et bærekraftig UiA og nulltoleranse mot mobbing og trakassering.

Dette er bare en liten del av STAs historie de siste 25 årene, og det har vært og fortsetter å være, en organisasjon i stadig endring. Men de små ordene som følger oss alle er stadig; «Jeg er engasjert – for din del»

Gratulerer til alle som har engasjert seg, deltatt, stilt spørsmål og utfordret. Til alle som har sett, lyttet, gått i kamp, tatt vare på og laget foreninger, lag og aktiviteter.

Til alle som har bygget organisasjonen til det den er i dag, sten for sten, vegg for vegg. Dere har alle sørget for at dagens STA-styre kan bygge pipe og være en initiativtaker når det kommer til studentpolitikk 😊

Gratulerer til deg – du som har deltatt 😊

STA deler ut gratis pepperkaker og gløgg til vårt 25-års jubileum!

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål