//Tekst: Benedicte Nordlie (Leder, STA) og Olea Norset (Nestleder, STA)

PartieneBilde: MSN

STAs vurdering

Valget nærmer seg med stormskritt, og det kan se ut til at det i år vil være rekordmange som forhåndsstemmer. Du kan forhåndsstemme til og med 6.september. Husk at du ikke trenger valgkort for å stemme; kun legitimasjon. Har du stemmerett i studiebyen din vil du her kunne lese deg opp på STAs vurdering av partienes studentfokus i partiprogrammene, i både Kristiansand og Grimstad.

Vi i STA har lest alle partiprogrammene til partiene vi skriver om, og vi har tatt utgangspunkt i innspillene vi sendte til alle de ulike partiene før deres programmer ble utviklet for å skrive denne artikkelen. Partiene som er skrevet om er de samme partiene vi finner på Stortinget. Innspillene våre er tematikker vi i STA kontinuerlig jobber med og som vi stadig ser viktigheten av for oss UiA-studenter.

Under vil du se hvor mange ganger partiene har nevnt ordet «student» i sine program. Dette er en uhøytidelig telling for morro skyld, og du vil nok se at noen partier har en del studentvennlig politikk selv om de kanskje ikke er det partiet som har nevnt ordet «student» oftest. Vil du lese om noe annet en studentpolitikk før du stemmer, oppfordrer vi deg til å søke opp de aktuelle partiprogrammene så du kan lese deg opp. God fornøyelse!

Hvor ofte står ordet «student» i partiprogrammet?

Hvor ofte nevnes student?

Partiene i Grimstad

Kristelig Folkeparti (KrF)

KrF nevner ikke studenter eksplisitt i sitt partiprogram for perioden, men det er noen punkter som likevel kan trekkes frem. Først og fremst ønsker de tilgang på tomter og boenheter til en akseptabel pris. Da spesielt med tanke på førstegangsetablerere, noe som er en god nyhet for oss studenter. Ellers nevnes også UiA og i4Helse hvor de ønsker et aktivt samspill mellom kommune, universitet og næringsliv. Kollektivtilbud er også en del av KrFs politikk, men det kan se ut til at de har glemt at prisen er svært relevant for oss studenter om vi skal kunne ta i bruk tilbudet de vil jobbe for. Ellers har Krf en del klima- og miljøpolitikk hvor de blant annet ønsker at FNs Bærekraftsmål skal forankres lokalt, noe som også kan ses som positivt i den miljø- og klimabeviste studentånden. Oppsummert kan det se ut til at KrF har glemt sine studenter i Grimstad når man leser deres partiprogram for 2019-2023.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 0

Arbeiderpartiet (AP)

Arbeiderpartiet har i sitt program dedikert et kapittel til UiA og oss studenter. Selv om det er nokså tynt sammenlignet med resten av programmet så viser de med kapitelet at de vet at vi finnes, og at de har lyst til å jobbe for og sammen med oss. AP vil gjerne at vi studenter blir i byen når vi er ferdige med å studere. Om AP vinner valget kan det se ut til at vi vil få flere studenthybler og leiligheter, også i sentrum – la oss håpe disse boligene også kommer med studentpriser. I4Helse og UiA som samarbeidspartner blir løftet frem som viktig for kommunen, og AP vil videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet, universitetet og kommunen. Dette vil kunne være en fordel for oss studenter om det også fører med seg flere praksisplasser under studier, og til flere arbeidsplasser etter endt utdanning. AP vil også satse på gründere og nye og unge bedrifter, gjennom blant annet UiA Nyskapning, Gründerhuset CoHub og lignende. Gode kollektivtilbud nevnes i programmet, men ingenting om priser. Ellers ønsker de at FNs Bærekraftsmål blir integrert i kommuneplanverket. Oppsummert ønsker AP å gi forutsetninger for at vi studenter skal bli i Grimstad etter endt utdanning, noe som er veldig positivt. Likevel mangler det tiltak som gjør at vi trives å bo i Grimstad her og nå slik som kultur-, kollektiv- og helsetilbud som passer oss studenter. Noe som også er nødvendig for oss studenter i hverdagen.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 2 

Høyre

Høyre logo

Høyre har på side 10 i sitt program et eget kapittel med overskriften «skolebyen Grimstad», her kommer det også frem hvordan de vil jobbe for oss studenter og for universitetet. De vil at Grimstad skal være en god by å studere i, og vil tilrettelegge for et godt studentmiljø gjennom godt kollektivtilbud, kulturtilbud og tjenestetilbud. Høyre vil gi oss studenter muligheter for kommunale praksisstillinger og mulighet for å skrive oppgaver for kommunen. De vil høre våre meninger ved å inkludere studentstemmen for innspill men også som en samarbeidspartner. I tillegg vil de også jobbe for at samarbeidet mellom Grimstad-skolen, videregående, fagskolen og UiA blir tettere. Samt vil de legge til rette for god kontakt mellom universitetet og arbeidslivet i regionen. Alt dette er gode nyheter for oss. Innovasjon, I4Helse og MIL er også noe de vil jobbe videre med sammen med UiA. Ellers kan det nevnes at de ikke nevner bærekraftsmålene, men vil bidra til at vi når målene i Paris-avtalen. Når det kommer til boligsituasjon vil Høyre sørge for et variert utvalg av boligtyper i ulike prisklasser, også for førstegangsetablerere. Det er en god ting for de av oss som ønsker å bli boende i Grimstad. Når det gjelder kollektivtilbud, kulturtilbud og tjenestetilbud, skulle vi gjerne ha sett mer konkrete tiltak knyttet til dette.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 4

Fremskrittspartiet (FrP)

frp logo

FrP innleder sitt program med «Vi har alt fra Universitetet og Nottos, til mat og drikke som er blitt satt på Norges- og verdenskartet.». Deretter nevnes UiA én gang til hvor de ønsker et prøveprosjekt for utvikling av ny landbruksteknologi, etter dette sier det stopp. FrP har nok glemt alle sine studenter i Grimstad. Det ser heller ikke ut til at vi kan inkluderes direkte i den andre politikken de har. FrP ønsker å jobbe for trivselstiltak som fremmer folkehelse og forebygger ensomhet, men dette vil de kun gjøre innen eldreomsorgen. Så er du 75+ og student har du flaks, vi andre får bare forebygge ensomheten blant studenter selv. Med FrP kommer altså ingenting gratis.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 0

Senterpartiet (SP)

Senterpartiet logo

SP vet åpenbart at de har et universitetsmiljø i kommunen og skirver i sitt program at de skal jobbe for at Grimstad er en god vertskommune for forskingsmiljøer. Samt så vil de arbeide for gode rammevilkår for UiA slik at Grimstad blir en attraktiv universitetsby. Dette er positivt, men vi skulle gjerne ha sett noen mer konkrete tiltak knyttet til dette. SP vil også at I4Helses visningsrom som er på UiA er åpent for alle to ganger i måneden. Ellers nevnes det at de generelt vil satse på kollektivtransport og sykkelveier, men pris på kollektivtransport eller andre faktorer som kan knyttes opp mot studenter sies det ingenting om. Vi vil se mer politikk som setter studentene i Grimstad i fokus. Hvor er boligpolitikken, helsetilbud og studentvennlige priser som skaper en attraktiv studieby?

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 0

Venstre

Venstre

Venstre har et eget kapittel om UiA i sitt program hvor de forteller hvor viktig UiA er for Grimstad og hvordan dette fører med seg både goder og forpliktelser for kommunen. De vil legge til rette for at UiA skal kunne utvikle seg både med tanke på virksomheten, men også rent fysisk. De vil inkludere universitetet i planarbeid for kommunen og tilrettelegge for at kunnskapsbedrifter kan etablere seg i Grimstad og samarbeide med UiA. Venstre vil også videreutvikle samarbeide mellom Kristiansand og Grimstad som vertskommuner for UiA, og lære av det arbeidet som er gjort hittil. Ellers står det i Venstres program at de ønsker en 50-meters svømmehall i Grimstad og at den bør være på campusområdet. En svømmehall på campus vil kunne gi oss studenter et enda bedre aktivitetstilbud, la oss håpe dette også kommer med studentpriser slik at det faktisk kan bli bruk. Helse- og kulturtilbud, samt muligheter for å etablere seg i Grimstad ser det ut til at Venstre har glemt når det kommer til studentenes behov.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 0

Rødt

Rødt logo

Rødt Grimstad virker til å ha glemt at de både har studenter og et universitet i sin kommune. Man kan verken lese hva de ønsker for studentene angående botilbud, helsetjenester, kulturtilbud eller hvordan de ønsker å knytte studenter og universitetet til samfunnet for øvrig. Hva vi ser er positivt er at de ønsker å støtte klimastreikende ungdom med gyldig politisk fravær, men likevel vil ikke dette være det helt store gjennomslaget for studentene.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 0

Miljøpartiet de Grønne (MDG)

MDG

MDG har i sitt program en rekke tiltak for å gi oss en grønnere hverdag. Selv om de ikke nevner studenter i sitt program, verken med et kapittel eller ord, er det nærliggende å tro at bedre og billigere kollektivtilbud også inkluderer tilbud til studenter. Likevel, om studenter ønsker mer enn en grønnere hverdag er det ikke mye å hente i partiprogrammet da de ikke nevner helsetilbud, kulturtilbud eller boplass til studentene i byen. Når det gjelder helsetilbud ønsker de å trappe opp den psykiske helsetjenesten for ungdom, men det er uvisst om studenter inngår i dette satsingsområdet. Det står heller ikke konkret hvordan de ønsker å koble studentene og universitetet tettere mot arbeids- og næringsliv, så det blir spennende å følge med på om de blir folkets representanter.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 0

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Sosialistisk venstreparti

Selv om SV ikke nevner ordet student i sitt partiprogram ønsker de å styrke ansvaret til Grimstad som Universitetsby. Dette er godt nytt for studenter da dette betyr at man ønsker å knytte universitetet og byen tettere sammen. Dette er et arbeid som er for fullt i gang og fokuset på universitetsbyen Grimstad vil ikke bli mindre den kommende tiden. SV ønsker også å nyttiggjøre seg av universitetets forskningsmiljø i utviklingen av sine tjenester samt legge til rette for å etablere nye bedrifter. Dette kan bety at SV ser viktigheten av å være knyttet til universitetet og med det ønsker også å satse på studentene. Likevel mangler SV viktige områder som helse, boplass og kultur for studenter. Likevel, sammenlignet med noen av de andre partiene virker SV til å være oppmerksomme både på universitetet og studentene de har i sin kommune.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 0

Partiene i Kristiansand

Høyre

Høyre logo

Høyre starter sitt partiprogram sterkt ved å snakke om klima- og miljøutfordringer. I sitt program nevner høyer spesifikt universitetsbyen Kristiansand, som er godt nytt for oss studenter. De ønsker at studenter skal oppleve god kontakt mellom universitetet og arbeidslivet slik at vi har en attraktiv by å studere i, herunder støtte opp under innovasjon. Høyre har også presisert viktigheten av flere studentboliger, hvor de også mener at disse må ligge nær kollektivknutepunkter. Høyre nevner viktigheten av at en attraktiv by for studenter innebærer et rikt kollektivtilbud og et godt moderne tjeneste tilbud, uten at dette presiseres nærmere hvordan de ønsker dette, samt at de ønsker at studenter skal bosette seg i byen etter endte studier – noe de ønsker å oppnå gjennom tettere samarbeid mellom kommunen og universitetet.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 2

Arbeiderpartiet (AP)

Arbeiderpartiet starter sitt partiprogram med et stort bilde av FN sine bærekraftsmål, dette er et stort pluss for en studentmasse med engasjement for bærekraftsmålene. Arbeiderpartiet løfter studentene spesielt under avsnittet «Studentbyen». De fokuserer på studenters arbeidsmuligheter etter fullførte studier herunder å forsterke gründervirksomheten i byen. AP har også sett viktigheten av studentboliger i Kristiansand og ønsker økt satsing av dette. AP er også opptatt av studenters psykiske helse og at studenter skal ha råd til å benytte seg av helsetjenestene i byen. Når vi snakker om økonomi er også AP opptatt av at studenter skal ha mulighet til å delta i byens kulturliv og at det skal finnes noe for alle studenter. De kan også friste med tre år gratis busskort for studenter fra utenfor Agder som melder flytting til Kristiansand.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 13

Fremskrittspartiet (FrP)

frp logo

Programmet har en litt laber start hvor man hverken nevner FNs bærekraftsmål eller studenter. Når det gjelder studentenes helsetilbud ønsker de å øke innsatsen for studenters psykiske helse. FrP ønsker også at studenter føler sterk tilhørighet til regionen. Dette presiserer de gjennom at Kristiansand skal være en attraktiv studentby, de skal opprettholde virkemidler for at studenter blir boende i Kristiansand, samt at flere studenter får tilbud om å være studentpraktikant. FrP har også tatt i betraktning at studenter og nyutdannede som gjerne ofte er førstegangskjøpere skal få rimelige tilbud, da de ønsker at det skal settes av områder hvor det kan bygges rimeligere boliger for førstegangsetablerere. Hva man derimot risikerer å ikke få av FrP er gode rabatter på kollektivtransport eller kulturtilbud. Dette vet vi også er viktig for studenter. Men man kan vel kanskje ikke alltid få i pose og sekk?

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 6

Senterpartiet (SP)

Senterpartiet logo

SP starter sitt partiprogram med by- og distriktsutvikling, noe som ikke er veldig overraskende. Mer overraskende er det hvor lite de retter sin politikk mot studenter og universitetsbyen Kristiansand. Den ene plassen de retter seg mot studenter er under studenters helse, hvor de ønsker at helsestasjons for ungdom skal være et gratis tilbud også til personer over 24 år, så lenge de er heltidsstudenter. Dette er positivt, men det stopper der. Skal man legge god-kinnet til ønsker de å redusere priser på kollektivtransporten og gjøre et boligsosialt løft slik at man hjelper de med særlige behov inn på boligmarkedet – så kan man håpe at begge disse uttalelsene inkluderer studenter, selv om det er mest sannsynlig ikke gjør det.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Sosialistisk venstreparti

SV har i sitt partiprogram et eget kapittel «Universitets- og studentbyen», noe som lover godt for Kristiansands studenter. SV ønsker å se et levende campus både på dag- og kveldstider og vil legge til rette for at studenter kan fokusere på sine studier. Dette ønsker de å oppnå ved å etablere et billig kollektivtilbud samt at rabattordninger for kulturlivet også skal omfavne studenter. De er konkrete i sin sak da de drar frem kulturkort. SV har også skjønt at studenter trenger en plass å bo under studiene sine og ønsker å satse på studentboliger i sentrale områder som på campus og i sentrum, samt at helsestasjon for ungdom også skal inkludere studenter og ikke bare unge voksne. Det kan virke til at SV ikke er like konkret i sin politikk på hvordan de skal jobbe for at studentene skal ønske å være igjen etter endte studier, både med praksisplass, nettverk og boplass. Det skal sies at SV ønsker et ny modell slik at flere kommer inn på boligmarkedet, men dette retter seg da ikke direkte mot nyutdannede eller studenter.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 19

Kristelig Folkeparti (KrF)

KrF har et eget kapittel om universitets- og høyskoleutdanningene i Kristiansand samt «Studentbyen Kristiansand». KrFs fokus er at Kristiansand skal utvikle seg som et attraktiv studiested hvor Universitetsby-satsingen er viktig for å koble studentene, universitetet og byens innbyggere tettere sammen. KrF ønsker på den ene siden å oppnå en attraktiv studieby ved å koble studentene tett inn mot næringsliv ved sitt studiested samt fokusere på gründervirksomhet. KrF har også fokus på studentvelferd, at studenter skal møte helsemessige lavterskeltilbud i områder hvor studenter oppholder seg. De ønsker studentrabatter på både kollektivtilbud og helsetjenester, i dette inngår også tannlege (!). De nevner ikke eksplisitt at studenter skal få rabatterte priser på kulturtilbud. Men de ønsker mye for studentene, så det kan vi stille de til vegs for og kjempe gjennom om de skulle få makta.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 14

Venstre

Venstre

Venstres partiprogram har ikke gitt studentene en egen overskrift eller et eget avsnitt, dette betyr at man må lete seg ekstra frem til hva venstre vil for studentene. Venstre vil gi studentene en tydeligere stemme inn mot Kristiansand kommune gjennom tettere innbyggerdialog samt gi studentene mulighet til å ta del i næringslivet gjennom flere praksisplasser. De har også satt fokus på viktigheten av studenters satsing på gründervirksomhet og ønsker å legge til rette for mer av det. Vi savner kanskje litt mer direkte tiltak mot studenter. For selv om venstre ønsker bedre kollektivtransport og rimeligere varianter, utvide lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp samt at de setter fokus på viktigheten av de kulturelle tilbudene i byen, sier de ikke eksplisitt hvordan de ønsker at studentene skal inkluderes i dette.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 5

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

MDG

Ikke overraskende møter MDG sitt partiprogram oss med fokus på mennesker og miljø. For studenter som brenner for miljø og bærekraft er det mye i programmet som kan virke lokkende. Likevel tror vi MDG har glemt at de både har et universitet i regionen og flere tusen studenter. Med MDG i spissen kan vi kanskje forvente bedre kollektivløsninger men det stopper der. De store tematikkene som psykisk helse, hvor studenter skal bo, å involvere studenter i utvikling av kommunen, å knytte studenter og næringsliv sammen samt studenters tilstedeværelse i de kulturelle tilbudene, nevnes ikke.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 0

Rødt

Rødt logo

Rødt nevner ikke studenter i eget kapittel i sitt partiprogram. Det de har forstått er at studenter trenger en rimelig og trygg boplass under studietiden sin, da de ønsker at studentboliger bygges. Rødt nevner ikke studenter eksplisitt når de skriver at de ønsker flere praksisplasser, kulturopplevelser for alle eller bedret lavterskeltilbud innen helse, men det er nærliggende å tro at studenter også er inkludert i dette. Likevel, samarbeidet mellom universitetet og næringslivet som kan fremme nettopp punktene over virker glemt.

Antall ganger ordet «student» står i partiprogrammet: 1

Sammendrag  

Oppsummert kan det se ut til at Kristiansandspolitikerne totalt sett er mer bevisst sin rolle som vertskapskommune både for universitetet, men også for studentene, sammenlignet med politikerne i Grimstad. STA har altså en jobb å gjøre fremover når det kommer til å bevisstgjøre politikerne i Grimstad. Vi håper uansett at du bruker stemmeretten din innen mandag, og ønsker alle et riktig godt valg.

TIL URNENE!

Kommunevalg

 

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål