Er det én ting som kan sies å ha preget det siste året i Studentorganisasjonen i Agder og norsk studentpolitikk, så er det nettopp miljø, bærekraft og klima. FNs bærekraftsmål syntes å nevnes på enhver konferanse, utallige artikler har blitt skrevet om temaet i landets medier, og debattene raser om hvordan universitetene og høyskolene kan redusere sine klimagassutslipp.

Studentparlamentet ved Universitetet i Agder er intet unntak. Et fokus fra parlamentet i år har vært å få bærekraftperspektivet med inn i STAs drift, og det ble i årets revidering av styringsdokumentene vedtatt bestemmelser som ivaretar dette. Økonomireglementet sier for eksempel etter årets revidering at STA skal etterstrebe innkjøp av miljøvennlige og etiske produkter, i tillegg til at reiser skal foretas på en klimavennlig måte. Studentparlamentet har også vært opptatte av at universitetet må ta sin del av ansvaret for å nå bærekraftsmålene, og vedtok senest 29. mai en resolusjon rettet mot UiA. Punktene i resolusjonen gikk hovedsakelig ut på at UiA må utvikle en strategi for bærekraftig omstilling, og i tillegg opprette et eget miljø- og bærekraftsutvalg.

Innad i STA har det skjedd mye det siste året. Det ble i fjor bestemt at nestleder i STA-styret skulle få politikk vedrørende bærekraft og miljø som eget fagområde, det ble opprettet et politisk dokument for bærekraft- og miljø, samt opprettet et eget politisk utvalg i STA som spesifikt arbeider med temaet. STAs bærekraft- og miljøpolitiske utvalg (BMPU) har vært svært aktive og bidratt positivt til å utvikle STAs politikk. I høst arrangerte utvalget blant annet en workshop i forbindelse med Regionplan Agder 2030, hvor studentene fikk mulighet til å komme med sine innspill til regionplanen. Innspillene som kom på dette arrangementet, og arbeidet som ble gjort med regionplanen, har vært svært viktige i tiden etter; blant annet fordi de har ført til at STA har blitt invitert inn på andre arenaer hvor studentperspektivene bør løftes!

På nasjonalt plan har også søkelyset vært rettet mot klima og bærekraft, hvor vi har sett studenter delta på klimastreiker over hele landet. Debattene har rast i Khrono om hvordan studentene kan bidra til å redde kloden. I forbindelse med den nasjonale bærekraftskonferansen i Bergen i februar holdt Studentparlamentet ved UiB et formøte for studentene som deltok på konferansen. Her kom det mange gode innspill og ideer til hvordan studentdemokratiene kan jobbe for at sine universiteter og høyskoler tar klimautfordringene på alvor. I tillegg vedtok landsmøtet i NSO en noe omstridt resolusjon i april, som sier at den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet og at petroleumsforskning ikke skal være statlig finansiert. Videre sier resolusjonen at den norske stat må forplikte seg til forskning på mer klimavennlig virksomhet, og at landets universiteter og høyskoler skal halvere sine klimagassutslipp innen 2025. Vedtaket førte til en heftig debatt om hvor grensen for hva studentpolitikk skal dreie seg om går, da flere aktører var svært kritiske til innholdet. For alle som var med på å vedta resolusjonen, deriblant 9 representanter fra STA (!), var det allikevel utrolig gøy å se politikere fange opp vedtaket – og at den i tillegg ble diskutert på dagsnytt 18!

Ser man tilbake på året som har gått, så har det uten tvil blitt gjort mye viktig hva angår å ansvarliggjøre UiA og landets øvrige universiteter og høyskoler til å bidra til å løse klimautfordringene. Men – til tross for at UiA har hatt stort fokus på bærekraft det siste året, er det fremdeles en vei å gå. For STA vil derfor det å få bærekraftperspektivet inn i alle aspekter ved UiAs drift være en like viktig, om ikke enda viktigere, prioritering i årene fremover. Når vi står her igjen om et år, har vi forhåpentligvis fått gjennomslag for enda mer av studentenes politikk, og landets høyere utdanningsinstitusjoner gjør forhåpentligvis mer for å nå FNs bærekraftsmål og for å løse klimautfordringene. Om du som student har noen innspill til hva STA bør jobbe for av gjennomslag innenfor dette området det kommende året, ikke nøl med å ta kontakt!

Vi studenter kan ikke redde verden alene, men vi kan bidra der vi kan – ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

Skrevet av Pernille K. Rist-Christensen
Nestleder, STA.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål