Onsdag 06.03.19 hadde Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) seminar i Bergen om SFU-ordningen. Alle SFUene i Norge var representert, inklusiv UiAs egen MatRIC.

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en ordning som tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanning, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. En av kjerneoppgavene til sentrene er formidling av oppnådde resultater og spredning av kunnskap.

Seminarets agenda besto blant annet av hvordan SFUene best kunne spre sine resultater til andre universiteter og høyskoler, samt eksternt til internasjonale fagmiljøer. Dessuten delte SFUene selv sine erfaringer om hvordan de spredde informasjon og resultater, samt ulike utfordringer de møtte.

På seminaret deltok også mange studenter som satt i de ulike SFU-styrene, og det ble tydelig poengtert at de var en viktig ressurs for å få frem studentperspektivet i SFUenes arbeid.
Etter seminaret ble det foreslått å etablere et nettverk bestående av studentrepresentanter fra hvert enkelt SFU. Engasjerte studenter fra BioCEED, CEMPE, MatRIC og ProTED var tilstede under møtet, og det var tydelig at mer samarbeid mellom fagmiljøene var ettspurt.

Et slikt studentnettverk er nytt av sitt slag, og vil potensielt kunne bli en nyttig arena for utveksling av erfaringer som studentrepresentanter i tunge fagtekniske miljøer. Dette nettverket kommer til å bli brukt hyppig for å dele relevante dokumenter, tips og triks for å få sine meninger hørt og tatt med videre, og til å styrke det tverrfaglige samarbeidet ytterligere.

For STA er det viktig at fag- og forskningspolitikk løftes frem som et viktig satsingsområde. UiA er heldige som har ett av de totalt åtte SFUene i Norge. SFUenes funksjon er til for å heve utdanningskvaliteten på studiene og for å samle og videreutvikle kompetanse internt på institusjonen, men også for å løse utfordringer hos andre høyere utdanningsinstitusjoner.

Andreas Gravdahl
Fagpolitisk ansvarlig
Studentorganisasjonen i Agder

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål