Norsk forskningsråd har gått sammen med 10 andre forskningsråd i Europa, Europakommisjonen, og det europeiske forskningsrådet (ERC), om en plattform som krever at alle offentlig finansierte forskningsartikler skal være fullstendig åpne og tilgjengelige for alle innen 1. januar 2020. Initiativet, som har fått navnet Plan S, ble lansert av Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, og administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen i starten av september (Nybø & Røttingen, 2018).

Både nasjonal og lokal studentpolitikk stiller seg positive til åpen tilgang på forskning. I mai vedtok Studentparlamentet ved Universitetet i Agder resolusjonen «Åpen forskning», hvor Studentorganisasjonen i Agder (STA) mener at all forskning skal publiseres i åpne journaler og tidsskrifter. Det trekkes videre frem i resolusjonen at et universitets tre viktigste oppgaver nettopp er utdanning, forskning og formidling. Når forskningen som produseres på et universitet ikke formidles på en tilstrekkelig god måte, er det et stort problem. Det er også et problem at norske skattepenger brukes på forskning i verdensklasse, uten at de som faktisk finansierer forskningen får tilgang til den (Studentorganisasjonen i Agder, 2018).

(Kilde: Australian Open Access Strategy group)

Til tross for at de fleste er enige i prinsippet om at forskning skal ha åpen tilgang, har tiltaket samtidig blitt møtt med svært mye kritikk. Bakgrunnen for kritikken er at tiltaket i praksis betyr at forskere som får forskningsmidlene sine fra det offentlige ikke lengre vil ha lov til å publisere forskningen sin i tidsskrifter med betalingsmurer og abonnementsordninger, noe ledende tidsskrift, og tidsskrift som er kjent for høy kvalitet, ofte har. Det er flere som mener at konsekvensene av dette tiltaket kan være dramatiske, og dermed tar til orde for at Nybø og Røttingen snur.

Blant motstemmene er professorer ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen og Hans Petter Graver, som begge mener at Plan S er et angrep på forskningens frihet. Gundersen trekker frem universitetsloven, som sier at den enkelte forsker står fritt til å publisere sin forskning på den måten vedkommende selv ønsker (Gundersen, 2018). Graver, på sin side, mener at å forby forskere å publisere i tidsskrifter med abonnement kan ramme ytringsfriheten på en negativ måte(Graver, 2018).

Direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Henrik Urdal, er videre bekymret for forskningen innenfor de samfunnsvitenskapelige og humanistiske miljøene, hvor det finnes få åpne tidsskrifter på toppnivå. Han trekker også frem at Plan S kan sette målsettingen om at norske forskningsmiljøer hevder seg internasjonalt langt tilbake, ved at restriksjonene virker avskrekkende på internasjonale forskningspartnere (Urdal, 2018).

Det er ikke lett å si hvorvidt ministerens nye tiltak er et brudd på ytringsfriheten eller ei, og det blir spennende å se hva som skjer videre i denne debatten. Tanken bak initiativet er god, og det er som sagt få som er uenige om prinsippet om at forskning skal være åpen og tilgjengelig for allmennheten. Det er imidlertid flere som mener at problematikken angripes på feil måte. Kanskje burde Nybø og Røttingen heller jobbe for å tvinge tidsskriftene til å gå over til Open Access, enn å gi forskere restriksjoner på hvilke tidsskrift de kan publisere i?

Graver, H. P. (2018, 17. september). Plan S er et angrep på forskningens frihet. Khrono. Hentet fra https://khrono.no/publisering-forskningsradet-hans-petter-graver/plan-s-er-et-angrep-pa-forskningens-frihet/237503

Gundersen, K. (2018, 11. september). Ulovlig forslag fra Nybø om statsautorisert publisering. Khrono. Hentet fra https://khrono.no/uio-rottingen-kristian-gundersen/gundersen-ulovlig-forslag-fra-nybo-om-statsautorisert-publisering/236914

Nybø, I. & Røttingen, J. A. (2018, 3 september). Storoffensiv for åpen tilgang til forskning. Dagens Næringsliv. Hentet fra https://www.dn.no/innlegg/storoffensiv-for-apen-tilgang-til-forskning/2-1-409101

Studentorganisasjonen i Agder (2018). Resolusjon: Åpen forskning. Hentet fra http://www.stastudent.no/studentparlamentet/resolusjoner/

Urdal, H. (2018, 14. september). Svært høy kostnad for gratis tilgang. Khrono. Hentet fra https://khrono.no/plan-s-prio-henrik-urdal/for-hoy-pris-for-gratis-tilgang/237310

Bildemateriale hentet fra Australian Open Access Strategy group –  https://aoasg.org.au/resources/benefits-of-open-access/

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål