Denne beretningen legges frem for Studentparlamentet 23. mai 2018. Det er en beretning som ser tilbake på et innholdsrikt år med stor aktivitet, mange gjennomslag og viktige prioriteringer gjort av styret og Studentparlamentet i Studentorganisasjonen i Agder (STA).

Beretningen er en gjennomgang av året som har gått og en vurdering av oppnådd politisk kapital etter handlingsplanen.

Beretningen vil ikke gå i detaljer på alle oppgaver styret har utført, men den vil vise de røde linjene i arbeidet fra tiltredelsesdato 1. juli 2017 til behandlingen av denne beretning.

På vegne av styret vil jeg takke alle samarbeidspartnere, både interne og eksterne, for det arbeidet vi alle har lagt ned for å bedre studiehverdagen for studenter på Universitet i Agder. Vi gikk til valg på å engasjere studentbevegelsen og aldri før har så mange ulike studenter vært en del av politiske prosesser på universitetet. Vi kommer aldri i mål med å engasjere nok, men studentbevegelsen beveger seg i riktig retning.

 

 

Vedlegg til årsberetning:

  1. Årsberetning som pdf
  2. Gjennomgang av handlingsplan

 

 

STA-styret og sekretariatet

Ifølge vedtektene til STA er styrets oppgave å forestå den daglige driften av organisasjonen og behandle saker i tiden mellom parlamentsmøtene. Styret har i sin periode stått for den daglige driften og har med utgangspunkt i styringsdokumentene jobbet for studentenes beste på UiA.

STA-styret har i perioden 2017/2018 bestått av:

Leder: Kai Steffen Østensen
Nestleder: Kristian B. Bakken
Fagpolitisk ansvarlig: Benedicte Nordlie
Tillitsvalgtansvarlig: Aina Aarsheim
Velferdspolitisk ansvarlig: Birgitte Kalvatn

Styret har det siste året jobbet godt med de føringer Studentparlamentet har gitt. I det daglige arbeidet har det vært utført to medarbeidersamtaler det siste året, faglig utviklingssamtaler hver måned, ledermøte hver mandag og styremøte hver uke. I tillegg har STA hatt kontordager i Grimstad to dager i uken.

Det har vært god vilje til samarbeid og styret ser tilbake på et år med kompetanseheving, gjennomslag og mye politisk arbeid.

Aina Aarsheim har hatt sin praksis i STA fra august til desember i tillegg til å være styremedlem, og Mohammad Abdullah Mohammad er praktikant i STA til og med juni. Han startet 30. januar.

Aina brukte sin praksis på internasjonalisering og arbeid knyttet til internasjonale studenter. Kristian har vært hennes praksisveileder i STA. Mohammad har brukt sin tid på å følge opp ulike prosjekter og har blant annet avlevert en rapport til UiA-prosjektet tilknyttet Life Skills. Rapporten følger UiAs formelle dokumenter. Det er Kai Steffen som er praksisveileder for Mohammad.

Styret har hatt ferie hele juli og startet derfor sitt arbeid i august.

For å sikre et godt arbeidsmiljø i året som har gått har styret hatt flere sosiale og faglige sammenkomster. Styret har ansett det som et ankepunkt for å få til gode rutiner og en god kultur for arbeid, at de som jobber tett sammen kjenner hverandres grenser og sosiale behov.

Sekretariatet
Et styre fungerer ikke uten et godt sekretariat, og Irene Bredal har det siste året vært en uvurderlig ressurs for styret og praktikanter. Hennes arbeid og erfaring viser igjen at kontinuitet er viktig. Irene følger opp arbeidet med daglig sentralbord-funksjoner, studentaktiviteter, økonomi, HMS, beredskap og byggforvaltning. Beredskapsarbeidet er delegert til organisasjonskonsulenten av leder dette året, og anses som et viktig ledd i arbeidet med å sikre gode rutiner når tid er avgjørende i alvorlige situasjoner.

Styret ønsker å spesielt takke Irene for hennes jobb som gir handlingsrom til å arbeide med politikk på en helt annen måte.

August

Styret har brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og de første ukene gikk til planlegging og forberedelser til studiestart og Arendalsuka. Styret deltok på flere faglige og politiske arrangementer under Arendalsuka og var også stand-in for Norsk Studentorganisasjon (NSO) i en debatt om praksis for studenter. I studiestarten var styret med på flere aktiviteter, men spesielt faddervaktordningen trekkes frem som viktig. Både i Grimstad og i Kristiansand gikk STA-styret faddervakt med kommune, SiA og UiA.

Deler av styret var også på dugnad utenfor bygg 24 og ryddet før studiestarten, hvor hekk og trær ble kuttet ned.

Deler av STA-styret var på NSOs årlige avspark, denne gangen på Jessheim, i starten av august. Aina gjennomførte kaffemøter med fakultetsledelsene for å planlegge tillitsvalgtåret før studiestart og styret la planer for hvordan STA skulle delta i promoteringen av Stortingsvalget 2017. Det ble gjennomført to politiske debatter med god oppslutning. En ble avholdt i Grimstad på Bluebox og en ble avholdt i Kristiansand på utestedet Harveys. I debatten deltok førstekandidater eller deres varaer fra alle partier med reell sjanse å komme inn på Stortinget.

Kristian og Benedicte var på reise i Birmingham for å diskutere studenter som partnere i regi av UiAs Senter for fremragende utdanning, MatRIC. Etter reisen har fagpolitisk ansvarlig tiltrådt styret til MatRIC.

Anniken Huitfeldt og Espen Barth Eide besøkte universitetet og STA deltok på arrangementet om hvilken utenrikspolitikk Norge skulle ha. STA gav innspill om at utdanning som sikkerhetspolitikk er viktig for å sikre demokratiutvikling og bygging av enkeltmennesket. Det har vi også gjort til tidligere utenriksminister Espen Barth Eide.

STA gikk også for første gang i pride-paraden under Skeive Sørlandsdager. Et stolt øyeblikk ble markert da over 4000 mennesker gikk nedover Markens i Kristiansand som et motsvar til nynazistenes marsj tidligere den sommeren. Rektor Frank Reichert bar fanen sammen med medlemmer av STA-styret.

Omlag hundre studenter gikk bak fanen til STA om et Mangfoldig akademia.

August var også måneden da debatten om studenter i Agder-kommunene startet. Kristiansand kommunes stunt ved å innføre gratis busskort til studenter som byttet folkeregistret adresse til kommunen, falt i dårlig jord hos flere Agder-kommuner. STA er glad for debatten som har bevisstgjort alle kommuner i Agder på det ansvaret de har som vertskapskommuner for universitetets studenter. STA har også støttet stuntet i ettertid, men beklaget at kommunen ikke inkluderte studentene i forarbeidet til stuntet. I april avgav vi en formell tilbakemelding til politikerne om at tiltaket bør fortsette, så lenge inntektene brukes på studentvennlige tiltak.

September

STA-styret brukte september til kompetanseheving på viktige politiske området. Styret og organisasjonskonsulent reiste på tur til Oslo og besøkte blant annet NSO, Kunnskapsdepartementet og Universitet- og høgskolerådet. I tillegg fikk styret en omvisning på Stortinget med stortingsrepresentant Kari Henriksen.

September var også måneden for oppstart av universitetsbystrategien til Kristiansand. Denne revideres med plan om vedtak i september. Kai Steffen sitter i prosjektgruppa som har avholdt et titalls møter. Kristian tilrådte arbeidet fra april 2018.

Mobbing lokalt på UiA ble satt på dagsorden og Kristian og Birgitte deltok på en lokal konferanse på UiA om hva vi som universitet skal gjøre når 1000 av våre egne studenter opplever mobbing. Arbeidet etter konferansen skal følges opp nå i mai med Studieavdelingen.

Styret har også siden periodestart arbeidet mye med UiAs strategi og satsingen Felles løft. Det tar tid og styret har derfor engasjert inn femten andre studenter i ulike råd, styrer og utvalg tilknyttet satsingene over.

September ble også brukt til å hente inn kandidater til SP-valget 2017. Stor aktivitet fra styret bidro til mange studenter stilte til valg. Styret har aldri vært så aktive i et valg tidligere med både standaktivitet, morgenaksjoner, fakultetsvise besøk, grupperomsraid, flyer-drops, sosiale medie-aksjoner og forelesningsbesøk.

Internt i styret ble det avholdt en personlighetstest. Testen ble gjennomført for å forstå gruppedynamikken i styret og hvordan vi best kan gjøre hverandre gode.

Oktober

Studentvalget endte med et historisk dårlig resultat hvis man ser på tallene de siste ti årene. Nye rutiner for valg er tatt inn og SMS og mail til studentene skal brukes ved neste valg. Det ble i desember også avholdt en evaluering med UiA-ledelsen hvor UiA fikk kritikk for å ikke følge opp sin del av ansvaret.

STA-styret deltok på Verdensdagen for psykisk helse. Birgitte i styret bidro i forberedelsene. Kai Steffen, Kristian og Birgitte deltok på NSOs årlige høstkonferanse og Aina arrangerte Internasjonalt forum som en del av sin praksis. Forumet ble brukt til å diskutere arbeidet med internasjonale studenter.

Aina avholdt også Tillitsvalgtskurs for tillitsvalgte på alle fakulteter og avdeling for lærerutdanning. Det er bestemt at det skal sendes ut evalueringer etter kursene, noe det tidligere ikke er gjort.

I oktober ble også arbeidet i Studentrådet i Kristiansand for alvor startet igjen. Fagskolen i Kristiansand tiltrådte som observatør. Kai Steffen ble valgt til leder av rådet, Roy Skjæveland (NLA) ble nestleder og Kristian ble sekretær. Arbeidet har variert også dette året, men det ligger nå til politisk behandling at studentrådet skal inngå som et kommunalt organ – og det er et gjennomslag for studentbevegelsen på Agder når dette vedtas.

November

STA deltok på Senter for likestillings årlige likestillingskonferanse. Jonas Strisland fra NSO fortalte sin historie under temaet Innafor//utafor. Kai Steffen ledet en samtale mellom de ulike innlederne.

I tillegg var Kai Steffen og Birgitte på den nasjonale likestillingskonferansen til Komite for kjønnsbalanse og mangfold i høyere forskning (KIF). Birgitte har også representert STA i arbeidet med levekårsundersøkelsen for LHBT-befolkningen med møte i blant annet november.

Kai Steffen og Kristian møtte formannskapet i Kristiansand kommune sammen med studentrådet. Her ble organiseringen av studentrådet en viktig diskusjon, i tillegg til fokus på psykisk helse og legesenter på campus.

Det ble valgt flere nye studentrepresentanter til ulike RSU og blant annet Robin Moudnib og Christine Alveberg fikk tilliten til å sitte i universitetsstyret. Kristian og Kai Steffen har avholdt samarbeidsforum i forkant av møtene i styret for å diskutere sakene.

November var også måneden da debatten om Velferdstinget i Agders logo for alvor startet. STA deltok i velferdstingsmøtet og representerte linjeforeninger og studentaktiviteter som var skeptiske til innføringen av logo.

Benedicte igangsatte arbeidet med den lokale tiltaksplanen for Kvalitetsmeldingen og den store 10 års-festen til UiA ble avholdt i Kilden med over hundre studentrepresentanter tilstede. STA har også høsten 2017 arrangert bursdagsfeiring på begge campuser med penger fra UiA for å inkludere studentene i feiringen av jubileet.

November er også måneden der UiA vedtar sitt budsjett og STA var aktive i arbeidet med å overføre driftsutgiftene fra VTs studentsosiale fond til UiAs driftsbudsjett. STA fikk gjennomslag om at 200 000 kroner av de totalt søkte 550 000 kronene skulle tas inn. Diskusjonen kommer på nytt i juni hvor vi arbeider for at de resterende 350 000 kronene skal tas inn.

I tillegg fikk STA gjennomslag mer penger til blant annet arbeidet med Students at Risk-ordningen. På samme møtet ble kvalitetssystemet til UiA vedtatt og STA var tydelige på hva som var viktige for tillitsvalgte. Flere av innspillene er nå bakt inn i underliggende instrukser og mandater.

Desember

  1. desember ble det vedtatt av politikerne i Kristiansand at UiA endelig skal få legesenter på campus. Legesenteret inngår i en større pakke hvor SiA nå også bygger et nytt velferdssenter. Kristian sitter i arbeidsgruppen for nybygget som er satt ned fra SiAs side. Dette er det største gjennomslaget styret har fått denne perioden, fordi studenter endelig får et legesenter nær omgivelsene de går i. I tillegg er det en styrke at legesenteret, som det eneste i kommunen som må, også skal være gode på studenthelse og ha et tett samarbeid med SiA Helse.

Styret inviterte SiA og UiA med på grøtutdeling også i 2017. Suksessen fra året før ble gjentatt og studentene fikk en hyggelig julehilsen i eksamensstresset.

Styret brukte også desember til å gjennomgå status på handlingsplanen og fortsette kompetansehevingstiltakene. I tillegg startet styret på en stor intern omlegging av økonomiarbeidet. Dette pågår enda og skal være ferdig til 15. juni. Arbeidet innebærer bytte av regnskapsprogram og bank, i tillegg til økonomirutiner internt for arbeid med økonomi.

Januar

Året startet med deltakelse på den nasjonale beredskapskonferansen til Kunnskapsdepartementets Beredskapsråd. Kai Steffen holdt innlegg på vegne av NSO om beredskapsarbeidet studentene må være en del av. Han var også med i debatt mellom ulike innledere hvor studentmedvirkning ble satt på dagsorden. Irene deltok på konferansen sammen med Kai Steffen.

I tillegg har det blitt opprettet faste HMS-møter mellom organisasjonskonsulent og leder, nye retningslinjer internt er på plass hvor også beredskap er tatt med inn. Leder foreslås i disse dager inn i UiAs beredskapsteam, og både leder og konsulent har siden januar vært med i arbeidsgruppe for risikoanalyse på UiA. Målet er å kartlegge gode tiltak når ulike situasjoner oppstår.

NSOs årlige ledersamling ble arrangert i Grimstad og STA bistod med praktisk arbeid. Det ble også i januar avholdt det tradisjonelle oppstartsseminaret for nyvalgt Studentparlamentet. Kurset ble avholdt på Rosfjord strandhotell i Lyngdal.

Kai Steffen og Kristian var på reise i Bergen for å diskutere valgordning, Stavangers studentorganisasjon (StOr) besøkte STA i Kristiansand for å videreføre samarbeidet det siste året. Arbeidet med StOr anses som svært viktig for STA og gir viktige støttespillere i ulike saker.

Styret var med på Agderkonferansen hvor Kai Steffen deltok i samtale med fylkesrådmann og ordfører i Risør om hva som skal til for å holde kompetansen på Sørlandet. Anne Grosvold ledet samtalen. Debatten har vært gjenstand for flere ulike møter STA har vært med på og blant annet deltok Benedicte på en debatt med ordfører i Kristiansand om samme tema.

Birgitte jobber gjennom året med studiestartforberedelser og i januar fikk hun plass i Studiestart-teamet til UiA. Denne posisjonen vil legges til læringsmiljøansvarlig i nytt styre.

Februar

Styret startet februar med å delta på kursing i ny likestilling- og diskrimineringslovgivning med ombudet. I tillegg brukte styret mye tid på å forberede styringsdokumentene som ble behandlet i mars.

Kai Steffen og Kristian var i Trondheim og Stavanger for å besøke kollegaer og diskutere blant annet bærekraft, læringsmiljø og valgordning. I tillegg ble kommunalt studentrådsmodell diskutert.

Kai Steffen, Kristian og Benedicte besøkte NOKUT i Oslo og fikk innsyn i NOKUTs grunnleggende arbeid og mandat fra departementet.

Kai Steffen og Benedicte deltok på representasjonsoppdrag på det årlige ballet til Norges Handelshøyskole i Bergen. Kristian og Benedicte var i februar også i Bergen på UiBs bærekraftkonferanse, mens Kai Steffen, Aina og Birgitte deltok på Universitet- og høgskolenettverk Vest (UHVN) studentrådets Studentkonferanse. Kai Steffen er leder av studentrådet. Konferansen fant også sted i Bergen.

Styret og organisasjonskonsulent deltok på SiA Helses selvmordsforebyggende førstehjelpskurs VIVAT. Styret er nå sertifisert for å bistå mennesker i akutte livskriser før profesjonell hjelp kommer til stedet.

Saken om parkeringsavgiften fikk i februar et oppsving med medieskriverier. Viktor Larsson og Kai Steffen var i media og forsvarte Studentparlamentets standpunkt i saken og Kristian skrev innlegg i Unikum. Det har ikke kommet klager til STA på innføringen av parkeringsavgiften, likevel er vi klar over at noen studenter har klaget til universitetet.

Aina avholdt tillitsvalgtkurs for nyvalgte tillitsvalgte i vårsemesteret.

Mars

Siden november har STA vært delaktige i et prosjekt som har fått navnet Life Skills. Det bygger på å ideen om å tilby kurspakker for livsmestring på ulike områder for studenter på UiA. Kai Steffen og Mohammad har jobbet med dette fra STA, og Mohammad har vært ute og drevet aktiv innhenting av data i studentmassen. Prosjektet har avlevert rapport og som vedlegg til denne følger også rapporten etter datainnhenting av STA.

STA deltar også i byggekomiteen til nye etasjer på fakultetsbyggene F, G og J i Kristiansand. I tillegg har det også vært møter om campusene for å finne måter å aktivisere dem på – også etter forelesningene er avsluttet. Birgitte følger opp dette arbeidet til perioden er over.

Kristian, Benedicte og Kai Steffen var på Internasjonaliseringskonferansen 2018 til SiU i Bodø og Aina avholdt nye tillitsvalgtsamlinger i mars. Aina og Birgitte snakket for elever fra videregående skoler i Agder under Åpen dag på UiA.

Mars har også vært måneden for forberedelser til Landsmøtet. Kristian og Kai Steffen bistod delegasjonen, ledet av Andreas Gravdahl. Under landsmøtet fikk STA inn to faste representanter i de politiske komiteene, i tillegg til to varaer.

StOr besøkte på nytt STA like før påske og diskusjonene denne gangen handlet om Metochi-prosjektet, overlappsdiskusjoner, læringsmiljøarbeid og arbeid med politikk for bærekraft. Metochi-prosjektet handler om at STA og StOr skal til Lesvos for å bli kjent med det arbeidet som gjøres der, men også for å utfordre egen studentbevegelse på solidaritetspolitikken vi fører.

NRK lagde i mars reportasjer på kvalitetssvikten noen studenter opplever med forsinket sensur, dårlige og ikke-automatiske begrunnelser og sensorveiledninger som mangler. Bakgrunnen for oppslagene var kronikken til Benedicte og Kai Steffen. Benedicte har jobbet mye med problematikken og har satt en viktig agenda internt på UiA i etterkant. Hvorvidt det blir automatiske begrunnelser eller ikke gjenstår enda å se, det foreligger nemlig på høring ute i fakultetene nå.

Kai Steffen deltok på den ærverdige Solstrandkonferansen til UHNV hvor UiA formelt ble medlem av nettverket. Det skjedde nøyaktig et år etter at STA ble med i studentrådet. Solstrandkonferansen handlet om digitalisering i sektoren og Kai Steffen holdt innlegg sammen med de andre studentlederne på Vestlandet om hvilke forventninger studentene har til digitalisering som et verktøy og ikke som en erstatning.

Stortinget ble fremlagt forslag fra regjering om å innføre et generelt forbud om ansiktsdekkende plagg på utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder også akademia. STA har vært uenige fra forslaget kom på bordet, og det med utgangspunkt i retten til utdanning for alle. Debatten går enda og STA er sammen med NSO tydelige på hvorfor vi mener dette er et feil steg og ta.

April

Like etter påske var Kai Steffen og Kristian og tok imot statsråd Solvik-Olsen som besøkte UiA. Og første helg i april reiste landsmøtedelegasjonen på formøte i Trondheim. Landsmøtet ble avholdt i slutten av april og STAs representanter gjort en god jobb i å representere Agder og vår politikk.

Diskusjonen om hvilken modell akademia skal styres etter ble også løftet i april. Den utvidede regjeringen Solberg la til grunn i regjeringserklæringen at man skulle vurdere en foretaksmodell, noe flere har uttrykt seg mot. Det har også STA og vi har signert et opprop sammen med ansatte på UiA.

ORG123-emnet for tillitsvalgte avsluttes for dette studieåret og tilbakemeldingene er gode. STA har vært med inn og holdt forelesning om hvordan det er å være tillitsvalgt og hva STA gjør i det politiske arbeidet. Det er løftet en diskusjon om hva ORG123 skal være og STA deltar i samtaler med Handelshøyskolen for å videreutvikle emnet.

Birgitte representerte STA i debatt under en folkehelsekonferanse på UiA.

Kristian og Aina reiste sammen med Pernille og Solveig fra Studentparlamentet på Scholars at Risk sin kongress i Berlin.

Mai

Mai har vært en travel måned fordi røde dager gir færre arbeidsdager med like mange oppgaver som skal løses. Styret har vært på med Metochi sammen med StOr og fått bli kjent med flyktningkrisens brutalitet. I tillegg har vi fått se hvor UiA holder til på øyen Lesvos – et sted som ønskes videreutviklet til igjen å inneha studentaktivitet.

Styret har for første gang i STAs historie utarbeidet et prinsipprogram og omleggingen av økonomi anses å være ferdig. Aina har utarbeidet et endelig tillitsvalgthjul som vil legges ut offentlig og brukes i opplæring av tillitsvalgte. Hjulet har vært til diskusjon med Studieavdelingen.

Det har vært avholdt dialogmøte om universitetsbyen og strategien for universitetsbyen Kristiansand er snart klar. STA har fått mange viktige gjennomslag som både bysykkelordning, studenthus og startboliger for nyutdannede.

I forbindelse med bysykkelordning vil STA sende brev til begge vertskommuner og be om et møte for å spille inn til budsjettarbeidet i kommunene for 2019 at dette tas høyde for.

STA nominerte i april Kristiansand som Norges mest attraktive by. Kristiansand er tatt ut til finalen og i starten av mai deltok Kai Steffen og Kristian under jurybesøket. Under møtet la Kai Steffen frem viktige poenger på hvorfor byen er attraktiv for studenter, og hva som gjør det særegent med Kristiansand.

  1. mai var statsråd Iselin Nybø på besøk på UiA. Thorstein og Solveig i Studentparlamentet la frem STAs formelle syn på universitetsbyen og UiA. I tillegg gav dem henne et notat med tre viktige saker for Agder-studentene.

STA-styret er i dialog for innføring av eksamensfri 18. mai og det vurderes nå i Studieavdelingen på universitetet. Samtidig som vurderingene tas diskuteres det hvilken ledelsesmodell universitetet i fremtiden skal ha. STA har politikk på at vi ønsker todelt ledelse med valgt rektor, og vi har i den forbindelse avgitt høringssvar på dette. Vi deltar også aktivt i diskusjonen.

Juni

Selv om denne beretningen ikke tar for seg aktiviteten i juni vil det skje mye også i juni. Studentrådet i Kristiansand skal i formannskapet 13. juni og møte politikerne. UiAs strategi skal sluttføres og gå over til drift. Universitetsbystrategien sendes på høring og gjøres klar for vedtak til høst og oppstart av universitetsbystrategiarbeidet i Grimstad starter.

I tillegg skal STA-styret har overlapp med nyvalgt STA-styre. Av- og påtroppende leder og nestleder skal også på samarbeidsseminar i Stavanger med av- og påtroppende leder og nestledere i StOr, i tillegg til overlapp med ledere og nestledere i UHNV sitt studentråd.

Organisasjonen STA

I STA har det blitt gjort store organisatoriske endringer. Studentparlamentet har vedtatt sine endringer i styringsdokumentene, ny valgordning er bestemt og STA-styret skal fra og med neste periode sammensettes på en ny måte. Organisasjonen får en kontrollkomité og arbeidsdelingen mellom styret og sekretariatet er tydeligere enn tidligere.

I tillegg til de overordnede og prinsipielle endringene, har det også skjedd mye internt.

Som nevnt tidligere i årsberetningen er det vedtatt et internt økonomireglement for styret og organisasjonskonsulenten. Vi har byttet bank til Sparebanken Sør og Fiken er vårt nye regnskapsprogram.

Rutiner for føring av drift og lønn er på plass etter at det i november og desember ble avdekket hull i kontrollrutinene internt.

Det er i tillegg blitt laget nye årshjul og oversikter over det daglige arbeidet som skal gjøres i organisasjonen. Oppfølgingen av RSU-vervene er profesjonalisert og TV-årshjulet som nå er en realitet vil være det viktigste verktøyet STA har i arbeidet med tillitsvalgte på grasrota.

 

Styrets avsluttende ord

STA er en effektiv organisasjon som skaper politiske debatter og sikrer politiske gjennomslag.

Når mennesker spør om styret faktisk representerer 13.000 UiA-studenter er svaret ja. Rutiner, systemer og en organisatorisk modell få andre studentorganisasjoner har, sikrer oss direkte kontakt med tillitsvalgte på grasrot-nivå. Studentstemmen er nøye planlagt og fungerer i UiAs systemer. STA forandrer og vi gjør det fordi vi tror på noe.

STA-styret som 30. juni går av gjør det vel vitne om at vårt bidrag til studentbevegelsen i Agder har vært viktig, og at vi har gjort en innsats som vil gjøre det enklere for et nytt styre og fortsette der vi slapp.

Avslutningsvis vil vi også spesielt takke Studentparlamentet for de mål dere setter for oss, de diskusjoner dere tar og for at dere bidrar til å skape debatter Agders studentbevegelse trenger.

 

 

På vegne av styret                                                                                          23. mai 2018
Kai Steffen Østensen                                                                                       Grimstad
Leder

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål