//For english, scroll down//

På valgforsamlingen 30. mai skal det velges studentrepresentanter til mange spennende verv. 
Frist for å stille for og garantert bli vurdert av valgkomiteen er 16. mai, men du kan selvsagt stille frem til selve møtet.

 

STA-STYRET:

Funksjonstiden for STA-styret er fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Kandidater til STA-styret bes om å legge ved CV til kandidatskjemaet.  

Leder i STA-styret er Studentorganisasjonens administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. Leder i Studentorganisasjonen er ansvarlig for den daglige driften av Studentorganisasjonen. Leder skal se til at styringsdokumentene og Studentorganisasjonens politikk følges opp. Leder skal ikke alene sette dagsorden for organisasjonen, men har det overordnede ansvaret for iverksettelsen av vedtak fattet av Studentparlamentet eller STA-styret. Leder er ansvarlig for innkalling til møter i Studentparlamentet og STA-styret, og at sakspapirer til disse blir sendt ut iht. vedtektene. Leder er Studentparlamentets og STA-styrets møteleder. Leder er Studentorganisasjonens ansikt utad og pressekontakt, og er ansvarlig for at Studentorganisasjonen er en aktiv høringsinstans. Leder har uttalelsesrett på̊ vegne av alle studenter ved UiA, Studentparlamentet og STA-styret. Leder skal arbeide med og følge opp studentorganisasjonens velferdspolitikk, og har ansvar for å følge opp samarbeidet med Velferdstinget i Agder. Leder har ansvaret for kontakten med alle studentaktivitetene, og skal innkalle til og avholde Fellesrådsmøter. Leder følger også opp samarbeidet med Stiften-styret, Alibistyret og Kjellerstyret. Leder har ansvar for oppfølging av organisasjonens økonomi. Leder har ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og arbeidsliv, og skal derav sette studenters interesser på dagsorden. Leder skal, sammen med nestleder, legge til rette for samarbeid mellom andre universiteter og studentdemokratier. Leder skal være en ressursperson for medlemmene i STA-styret og skal hjelpe med saksbehandling der dette er nødvendig. Leder har ansvar for at Studentorganisasjonen er aktiv i nasjonale studentpolitiske saker, og skal arbeide for å løfte lokale saker til høyere nivå. Leder skal, sammen med nestleder, møte med fulle rettigheter i Studentrådet i Kristiansand (SiK). Leder har observatørrett i alle politiske utvalg underlagt STA. Leder har ansvaret for kontakten med STAs valgkomité.

Leder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling (37,5t/uke) lønnet i statens ltr. 27. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med nestleder

Nestleder i STA-styret er leders stedfortreder og har derfor plikt til å holde seg godt orientert i alle saker som er under behandling i Studentorganisasjonen. Nestleder skal kunne avlaste leder i representasjonsoppgaver for Studentorganisasjonen. Nestleder har ansvar for at Studentorganisasjonens internasjonale politikk og skal være aktiv i internasjonale studentpolitiske saker. Nestleder skal følge opp STAs politikk på bærekraft og miljø. Nestleder er leder for politisk utvalg for bærekraft og miljø. Nestleder er leder for internasjonalt utvalg i STA. Nestleder skal, sammen med leder, møte med fulle rettigheter i Studentrådet i Kristiansand (SiK). Nestleder har ansvaret for kontakt med medlemmene i Studentparlamentet, og skal sørge for tilstrekkelig opplæring. Nestleder, skal sammen med leder, legge til rette for samarbeid mellom andre universiteter og studentdemokratier. Nestleder skal være en ressursperson for medlemmene i STA-styret og skal hjelpe med saksbehandling der dette er nødvendig.

Nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling (37,5t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA-styret skal arbeide for studentorganisasjonens politikk på læringsmiljø, likestilling, inkludering og mangfold. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har fast plass i Studiestartutvalget til UiA. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har fast plass i Likestilling- og inkluderingsutvalget til UiA. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig møter som observatør i Læringsmiljøutvalget til UiA. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig leder det læringsmiljøpolitiske utvalget i STA. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal sammen med UiA sørge for at den digitale tillitsvalgtportalen på  www.innsia.uia.no hvert semester oppdateres med riktig tillitsvalgtinformasjon. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal sørge for tilstrekkelig opplæring av nyvalgte klassetillitsvalgte ved å gjennomføre tillitsvalgtskurs i samarbeid med de aktuelle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal sammen med fakultetene gjennomføre Tillitsvalgtsamlinger for studenttillitsvalgte årlig. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvaret for Tillitsvalgthåndboken

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling (18,75/uke) lønnet i statens ltr. 20. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.

Fagpolitisk ansvarlig i STA skal arbeide med Studentorganisasjonens utdanningspolitikk. Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for alle studenters fag- og forskningspolitiske interesser ved UiA. Fagpolitisk ansvarlig leder fag- og forskningspolitisk utvalg i STA. Fagpolitisk ansvarlig skal sikre opplæring av studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg. I tillegg skal fagpolitisk ansvarlig sørge for at oppfølging av representantene fordeles i STA-styret. Fagpolitisk ansvarlig skal følge opp og sikre studentperspektivene i UiAs kvalitetssystem. Fagpolitisk ansvarlig har fast plass i styret til senteret MatRIC.

Fagpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling (18,75t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.

Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp STAs interne og eksterne kommunikasjon. Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp organisasjonens nettside  www.stastudent.no og sørge for å holde den oppdatert med aktuelle saker fra styrets arbeid. Kommunikasjonsansvarlig skal aktivt synliggjøre det arbeidet som gjøres i organisasjonen ved bruk av blant annet sosiale medier, blogg og nyhetsbrev. Kommunikasjonsansvarlig skal stadig oppdatere og følge opp styrets kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for STA profileringsartikler, og skal følge opp grafisk arbeid i organisasjonen.

Kommunikasjonsansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 20% stilling (7,5t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.

 

Spørsmål kan rettes til de individuelle styremedlemmene i STA eller til sta@uia.no.

 

RÅD, STYRER OG UTVALG:

Leder + Medlem av valgkomiteen (1 leder + 1 medlem ): Valgkomiteen i STA intervjuer og vurderer alle innkomne kandidater til verv, deretter innstiller de på hvem de mener er best egnet. Valgkomiteen har også ansvar, sammen med STA, for å rekruttere kandidater til ulike verv i organisasjonen. Funksjonstid er fra 1.juli 2018 til 30. juni 2019.

Kontrollkomiteen (KK) (1 leder og 2 medlemmer): Kontrollkomiteen skal se til at vedtekter, styringsdokumenter og vedtak fattet i Studentparlamentet følges opp, og fungerer som et rådgivende organ til både STA-styret og Studentparlamentet. Funksjonstiden for kontrollkomiteen er fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Læringsmiljøutvalget (3 faste med 3 vara):  Læringsmiljøutvalget er underlagt Universitetsstyret og skal bidra til å overvåke og bedre studentenes læringsmiljø. Dette kan være fysiske, psykososiale, undervisnings -og velferdsmessige forhold. Funksjonstid er fra 1.juli 2018 til 30. juni 2019. Vervet er honorert.

Studieutvalget (2 faste med 2 vara): Studieutvalget er Universitetsstyret rådgivende organ i saker som gjelder studie -og fagplaner og forhold knyttet til disse, samt oppfølging av kvalitetssikringssystemet. Funksjonstid er fra 1.juli 2018 til 30. juni 2019. Vervet er honorert.

Skikkethetsnemnda (2 faste som må være profesjonsstudenter): Skikkethetsnemda skal behandle saker vedrørende skikkethet for læreryrket eller som helse -og sosialpersonell. Funksjonstid er fra 1.juli 2018 til 30. juni 2019. Vervet er honorert.

Likestilling-og integreringsutvalget (LiU) (1 fast og 2 vara): Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved Universitetet i Agder uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell orientering. Funksjonstid er fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019

Velferdstinget i Agder (VT) (7 faste og 7 vara): STAs delegasjon til VTs møter. Velferdstinget i Agder er blant annet ansvarlig for å fordele de studentsosiale midlene til studentaktivitetene, og fungerer som valgorgan for medlemmer og leder av SiAs styre. Velferdstinget består av studenter fra alle utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiA, og eies av studentdemokratiene. Funksjonstiden for representanter til Velferdstinget er fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

 

 

POLITISKE UTVALG:

Funksjonstiden for politiske utvalg er fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019

Fag- og forskningspolitisk utvalg (4 faste)

Fag- og forskningspolitisk utvalg ledes av Fagpolitisk ansvarlig. Det velges fire representanter til utvalget. Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for utdanningskvalitet.

 Læringsmiljøpolitisk utvalg (4 faste)

Læringsmiljøpolitisk utvalg ledes av Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA-styret. Det velges fire representanter til utvalget. Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for læringsmiljø og Politisk dokument for likestilling og mangfold.

Internasjonalt utvalg (4 faste)

Internasjonalt utvalg ledes av nestleder i STA-styret. Det velges fire representanter til utvalget. Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for internasjonalisering.

Bærekrafts – og miljøpolitisk utvalg (4 faste)

Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg ledes av nestleder i STA-styret. Det velges fire representanter til utvalget. Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for bærekraft og miljø.

Kandidatskjema finner du her og det sendes til sta@uia.no

Frist for å stille og garantert bli intervjuet av valgkomiteen er onsdag 16. mai 2018.

 

ENGLISH:

At the meeting of the Student Parliament the 30th of May the Parliament are electing students for several positions in both the STA-board and boards and committees at UiA.

The deadline to run for election, and be interviewed by STAs election committee is the 16th of May.

The STA-board:

Candidates for the STA-board must hand in their resumé together with their candidate-forms.

The president of STA is responsible for the daily operations of the Student Organization of Agder. The President shall facilitate so that the students and their point of view is heard and has the responsibility for handling inquiries from the media. The President of STA is responsible for that STA is active towards answering hearings, the follow up of STAs finances, contact with the local politicians and working life and the contact with the student activities.

This is a fulltime position, with duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2019.

 The vice president of STA is the president’s executive deputy, and will need to relieve the president in representation missions when needed. The vice president has the responsibility for STAs international policies and the policies concerning sustainability and the environment.

This is a fulltime position, with duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2019.

 The officer for learning environment in STA is responsible for STA`s policies on learning environment, equality, inclusion and diversity. Furthermore, it is responsible for the class representatives.

This is a 50 % position, with duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2019.

The officer of academic affairs main task is to work for the organizations academic policies, and to put national academic policies on the agenda. The officer of academic affairs also has the responsibility to follow up student representatives in boards and committees at UiA.

This is a 50 % position, with duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2019.

The officer for communication shall follow up STA`s internal and external communication, in addition to following up stastudent.no and keep the page updated with current cases from the board`s work. It shall also update the board`s communication strategy and shall follow through all graphical work in STA.

This is a 20 % position, with duration from 1st of July to 30th of June 2019.

 

If you have any questions, please contact the individual board members or STA at sta@uia.no.

 

Boards and committees

Leader and member of STAs election committee (1 leader + 1 member): STAs election committee´s main task is to interview all candidates to all positions elected by the Student Parliament, and then recommends the candidates they think is the best for the position. Duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2019.

Control Committee (1 leader and 2 members). The committees shall make sure that documents and decisions made by the Student Parliament are followed trough, and functions as an organ that advices the STA-board and the Student Parliament.

Learning Environment Committee (3 regular + 3 substitute): The Learning Environment Committee shall overview the students´ physical and psychosocial learning environment. Duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2019. The meetings are remunerated.

Academic Affairs Committee (2 regular + 2 substitute): The Academic Affairs Committee shall advice the University Board when it comes to studies and programme descriptions. Duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2019. The meetings are remunerated.

Suitability Committee (2 regular students from programmes of professional studies): The Suitability Committee considers matters regarding suitability for the teacher education and health and social educations. Duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2019. The meetings are remunerated.

The equality and inclusion committee (1 regular + 2 substitute): The committee shall promote equality at UiA, regardless of gender, ethnicity, disability, religion, belief, age and sexual orientation. Duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2019.

The welfare counsel of Agder (VT) (7 regular and 7 substitute). VT is among other things responsible for making decisions about the applications for the SiA-fund for student activities, and electing members to the SiA-board. VT consist of members from all institutions that are members of SiA. Duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2019.

 

 

POLITICAL COMITTEES:

The duration of the political comittees is from July 1st 2018 to June 30th 2019

Academic affairs committee (4 regular members)

Headed by the officer of academic affairs in the STA-board. The committee shall follow through and revise the political document for education quality.

Learning environment committee (4 regular members)

Headed by the officer for learning environment in the STA-board. The committee shall follow through and revise the political document for learning environment.

International committee (4 regular members)

Headed by the vice-president of STA. The committee shall follow through and revise the political document on internationalization.

Sustainability and environmental committee (4 regular members)

Headed by the vice-president of STA. The committee shall follow through and revise the political document for sustainability and environment.

 

You´ll find the candidate form here. Send it to sta@uia.no

Deadline for running for election and be interviewed by STAs election committee is 16 of May 2018. 

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål