Årsberetning for Studentorganisasjonen i Agder – 2020/2021


Årsberetningen for Studentorganisasjonen i Agder legges frem for Studentparlamentet 26. mai 2021. STAs årsberetning er en gjennomgang av året som har gått, og hva STA har gjennomført det siste året. Beretningen går ikke i detaljer på alle oppgaver som STA-styret har gjennomført, men tar for seg de viktigste sakene som har blitt arbeidet med siden STA- styrets tiltredelse 1. juli 2020.

Årets beretning ser tilbake på et krevende år, med mye fysisk avstand og restriksjoner knyttet til situasjonen med Covid-19. Likevel har det vært et spennende år, med nye og uventede oppgaver som studentorganisasjon. STA har sikret gode gjennomslag for studentene ved UiA, både studentpolitisk og koronarelatert. Studentstemmen har vært synlig hele veien, både lokalt og nasjonalt.

 

Jeg ønsker, på vegne av styret, å takke både interne og eksterne samarbeidspartnere for det arbeidet som har blitt gjort for UiA-studentenes studiehverdag.

 

 

STA-styret og sekretariatet

 

STAs vedtekter sier at STA-styrets oppgave er å forestå den daglige driften av organisasjonen og behandle saker i tiden mellom parlamentsmøtene. Styret har i sin periode stått for den daglige driften og har med utgangspunkt i styringsdokumentene jobbet for studentenes beste på Universitetet i Agder (UiA). I tillegg har organisasjonen stått ovenfor nye problemstillinger knyttet til smittevern; noe STA ikke har direkte politikk på. Men, dilemmaer og problemstillinger har blitt drøftet i både STA-styret, med Studentparlamentet, STAs utvalg og enkeltstudenter for å sikre UiA-studentenes rettigheter og interesser på en best mulig måte gjennom pandemien.

 

STA-styret

 

STA-styret har i perioden 2020/2021 bestått av:

 

 

Leder: Olea Magdalene Norset

Nestleder: Linda-Marie Leirpoll

Fagpolitisk ansvarlig: Eline Øverbø Roaldsøy

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Tina McDougall

Kommunikasjonsansvarlig: Anders Magnus Berg

 

 

 

 

Styret har det siste året jobbet godt med de føringene Studentparlamentet har gitt gjennom handlingsplanen, øvrige vedtak og styringsdokumenter. Styremedlemmer har i tillegg fulgt opp utvalg internt i STA, råd, styrer og utvalg man er representert inn i og øvrige styreoppgaver. Det har blant annet vært gjennomført oppstartssamtaler, statussamtaler, ledermøte hver mandag og styremøte hver uke. Leder har øvrig hatt faste møter med dekaner og UiA-ledelsen hver torsdag.

 

Styret har hatt ferie i juli, og startet derfor sitt arbeid i august. Det har i løpet av året vært lagt opp til både faglige og sosiale sammenkomster, slik at styret har fått lære hverandre å kjenne. Noe av dette har vært fysisk, og i andre anledninger måtte det bli digitalt. Dette har vært viktig for arbeidsmiljøet på kontoret, da styret jobber tett sammen. I første halvår av perioden hadde styret mulighet til å være samlet på STAs kontorlokaler, noe som var viktig for å bli kjent og finne sin arbeidsmetode individuelt og som et team. Andre halvår har vært mye mer digitalt for styret, hvor bare noen få har kunnet benytte seg av kontorlokalene samtidig. Det samme gjelder for Studentparlamentets møter; første halvår var møtene fysisk, andre halvår har det vært digitale.

Sekretariatet


Organisasjonskonsulent, Irene Bredal, har som alltid vært en utrolig viktig ressurs for STA- styret. Hennes mangeårige erfaring fra Studentorganisasjonen i Agder og studentpolitikken har vært til stor hjelp – og er viktig for kontinuiteten når STA-styret skiftes ut og nye ansikt kommer inn.

 

Organisasjonskonsulenten har ansvar for å følge opp arbeidet med daglig sentralbord- funksjoner, studentaktiviteter, HMS, beredskap, økonomi og byggforvaltning. Leder og organisasjonskonsulent har utgjort STAs beredskapsgruppe gjennom perioden. Dette har gått ut på å gjøre risikovurderinger og tiltak for STA-styret, Studentparlamentsmøter og bruk av STAs lokaler som brukes av både representanter og studentaktiviteter. I tillegg har organisasjonskonsulenten hatt ansvar for å gå igjennom risikoplanene til studentaktivitetene ved planlegging av fysiske arrangement og aktivitet på campusene. Dette har hun gjort på vegne av beredskapsgruppen til UiA, og har holdt tett kontakt med dem gjennom perioden.

 

Med vår organisasjonskonsulent på plass vet vi blant annet at praktiske oppgaver tas hånd om. Studenter som tar kontakt med STA møter et imøtekommende og vennlig ansikt som er interessert i å hjelpe, og vise veien videre til riktig instans. Det samme gjelder for studentaktivitetene når de ønsker hjelp eller oppklaringer. I år har man ofte hatt kontakt på mail, men også der kan man være sikre på at det kommer en «smile» fra vår konsulent til studenter som tar kontakt. En viktig oppgave som gjør at STA som organisasjon er en god organisasjon å ta kontakt med, uansett hva saken måtte være.

 

Styret ønsker å rette en særlig takk til vår organisasjonskonsulent, som gjør en uvurderlig jobb for styret og for organisasjonen som helhet. Hennes arbeid gir oss mulighet og handlingsrom til å arbeide for studentenes politiske interesser.

 

Juli

På grunn av sommerferie på UiA, og potensielle sommerjobber for de i styret tar alltid STA- styret ut 4 uker sommerferie i juli. Likevel ble det noe jobb for leder da en koronapreget studiestart krevde en del avklaring og forberedelse i samarbeid med UiA, SiA og andre aktører. I tillegg var leder i møte med Grimstad kommune, tidlig i juli, for å planlegge etablering av studentråd i kommunen; noe som kom på plass allerede på høstsemesteret.

I tillegg var STA i media for å fremme saker som kommer hvert år. Dette handlet om opptakstallene til UiA og studentboligkø.

 

August

August måned begynner alltid med et smell i STA, på den gode måten. Det er da arbeidet begynner, man møtes på kontorene, hilser på ledelse og medstudenter. Studiestart sparker perioden i gang med travle og sosiale dager. Naturlig nok var ikke denne studiestarten like sosial og myldrende som den vanligvis er, men aktivitet var det likevel.

 

STA arrangerte STA Talkshow på begge campus, hvor både viserektor, SiA-direktør og studenter var en del av en panelsamtale om hvordan det er å være student, og ga sine tips til ferske studenter fra både scene og på stream.

I tradisjon tro fikk STA også denne perioden deltatt på Arendalsuka. Dette er en arena for å vise STA frem, skaffe nettverk og få innsikt i hva som beveger seg i det politiske landskapet som vil kunne komme til nytte gjennom hele perioden. I 2020 var Arendalsuka veldig begrenset, men STA-styret fikk deltatt som publikum på den årlige partilederdebatten som ble sendt direkte på Debatten på NRK.


I de første ukene handler det også om å komme i gang for alle studentene på UiA, og gjøre seg kjent med både campus og nye emner. Her har STA

de siste årene bidratt inn i det obligatoriske HMS- kurset til studentene på Fakultet for teknologi og realfag. Denne gangen i en medieproduksjon, hvor leder snakket om mobbing, trakassering, studentrettigheter og hva man kan gjøre om man opplever urett som student.

I tillegg til studiestart og å gjøre seg kjent med samarbeidspartnere og jobben generelt, begynte også det politiske arbeidet i august. Blant annet deltok leder i SiAs strategiarbeid, og nestleder og

læringsmiljøpolitisk ansvarlig på innspillsmøte til Regionplan Agder hvor levekår, likestilling, inkludering og mangfold var tema.

 

 

Studentrådet i Kristiansand, hvor STA har to faste representanter, hadde også sin oppstart med sitt første ordinære møte i august.

 

 

 

September

 

September har de aller fleste studenter kommet seg på plass, og da står opplæring og kurs av ulike slag for tur. Både opplæring av representanter i ulike råd, styrer og utvalg (RSU) ble gjennomført av fagpolitisk ansvarlig, og kurs for studenttillitsvalgte hold av læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Kursene for studenttillitsvalgte ble holdt på

både norsk og engelsk, hvor det også ble delt inn i nivå basert på om du var en erfaren studenttillitsvalgt eller ikke. Til sammen deltok det rundt 150 studenttillitsvalgte på disse kursene. Sist, men ikke minst; SP-opplæring som strakk seg over en hel helg i Arendal. Alle disse kursene fikk vi til å holde fysisk, noe både STA-styret og representanter satte pris på.


Denne måneden presenterte også STA alle de ulike mulighetene man har som innvekslingsstudent på UiA. Nestleder presenterte både hva STA jobber for, hvordan de som studenter kan kontakte STA og hvilke studentaktiviteter og linjeforeninger som ligger under STA.

September var også måneden for oppstart og første møte i UH Nett Vest (Universitet- og høyskolenettverket på Vestlandet). Dette er et nettverk for erfaringsutveksling og samarbeid

på tvers av utdanningsinstitusjonene på Vest- og Sørlandet. UiA har trukket seg ut av samarbeidet, på grunn av nye strategiske prioriteringer for UiA. Men, de har sørget for en videreføring av STAs medlemskap etter forespørsel fra STA-styret. I UH Nett Vest har man et studentråd, hvor ledere og nestledere av de ulike studentdemokratiene til medlemmene av nettverket møtes for å utveksle erfaringer, skape samarbeidsarena og sørge for faglig påfyll.

En viktig arena for å fortsette å styrke STA som studentdemokrati.

 

 

 

Kommunikasjonsansvarlig var med i arbeidsgruppen for UiAs kommunikasjonsstrategi. Her jobbet UiA blant annet med hvordan de på en bedre måte kan nå ut til nåværende studenter, alumner og for å rekruttere nye studenter til UiA.

En statsråd kom på besøk på Sørlandet for å

diskutere ny nasjonal handlingsplan for LHBTIQ+, nemlig Abid Q. Raja. Her var STA på plass for å både gi innspill til arbeidet, og for å hilse på statsråden.

Det var ikke bare denne statsråden STA møtte denne måneden. Vår egen statsråd for forskning og høyere utdanning var også å møte på den fysiske ledersamlingen i NSO, som fant sted på Gardemoen. Her deltok leder sammen med flere studentledere landet over. Statsråden kom for å snakke om utdanningen for fremtiden, og om situasjonen for studenter med tanke på korona.

Oktober

Psykisk helse ble satt på dagsorden med Verdensdagen for psykisk helse. Temaet for 2020 var

«Spør mer», og handlet om å se hverandre og hvilken effekt det kunne ha på den psykiske helsa. Markering skjedde på begge campus,

hvor STA ved læringsmiljøpolitisk ansvarlig og nestleder holdt tale i tillegg til å være med i planleggingen av markeringene. Kompisprisen ble også delt ut til en student som aktivt sørger for inkludering av sine medstudenter.

 

 

Studentrådet i Grimstad hadde sitt første møte og konstituerte seg med både leder og nestleder. Her ble begge representantene fra STA valgt inn som ledelse av rådet.


Av politiske diskusjoner var oktober tiden for NSOs (Norsk Studentorganisasjon) ekstraordinære landsmøte ettersom de ikke fikk vedtatt politikk våren 2020. Her deltok UiAs

 

delegasjon digitalt fra bygg 46 på campus Kristiansand. I tillegg var opptaksordning til høyere utdanning en nasjonal debatt hvor en rapport skulle gis innspill på. Her satt vår fagpolitisk ansvarlig i arbeidsgruppe på UiA for å spille inn hva STA mente om de foreslåtte endringene.

Hvert semester arrangerer fakultetene samlinger for sine studenttillitsvalgte hvor ansatte og studenttillitsvalgte møtes for å løfte problemstillinger de står overfor. Her deltok læringsmiljøpolitisk ansvarlig, og bisto flere av fakultetene med planlegging og gjennomføring av møtene.

Hvert semester inviterer også STA studentaktiviteter og linjeforeninger som er medlem av STA til Fellesrådsmøte. Her gis foreningene viktig informasjon og er et møte hvor aktører som er relevante kan fortelle om muligheter for bistand og samarbeid til studentaktivitetene og linjeforeningene. Møtet foregikk fysisk, og det ble holdt møte på begge campus slik som vanlig.

STA er medlem av NSO, og det gjør at vi har en kontaktperson i NSO sitt arbeidsutvalg. I oktober kom vår kontaktperson, Velferds- og likestillingsansvarlig; Jonas Økland og rådgiver; Jørgen Aagedal Sundt, på besøk til STA. Besøket besto av både omvisning,

ulike møter og deltakelse under STAs ekstraordinære valgforsamling. Her ble resterende RSU-verv valgt inn, da ikke alle ble valgt inn våren 2020 grunnet store omveltninger med Covid-19.

STA fikk også muligheten til å snakke for hele ledelsen på UiA under deres LES-samling, som er en samling for mange av lederne på UiA på ulike nivå. Her deltok leder for å snakke om hva vi burde lære av pandemien, digital undervisning, pedagogisk utvikling og universitetets ansvar når det kommer til sosiale møtearena for studenter.

Det var ikke bare pedagogisk utvikling i fokus for STA og UiA. Utvikling av campusområdet på campus Grimstad var også i fokus, og UiA satt ned en arbeidsgruppe bestående av UiA- ansatte, kommune, Ugland og flere studentrepresentanter. Her dro man på befaring på de ulike områdene og pekte ut hva som burde ses på av forbedringer. Et nøkkelord ble flere grøntarealer og mulighet for både sitteplasser og aktivitet utendørs på campus.

 

 

 

November

I november kom nyheten ut om at UiA ville fortsette å leie Kongressenteret Q42, som STA hadde kritisert som undervisningsrom da det er eid av en religiøs aktør. Her ville UiA fortsette å leie, til tross for et tydelig nei fra

studentene. UiA ønsket å henge opp regnbuens farger når de skulle bruke lokalene. STA var i den forbindelse ute i ulike medier og kritiserte at UiA skulle fortsette å leie der, uten å løse utfordringene for studentene først.

 

 

I oktober laget vår RSU-kontakt i styret,

fagpolitisk ansvarlig, en mal for opplæring av RSU slik at fremtidige kurs skal være enklere å planlegge for og å gjennomføre. Dette arbeidet ble gjort basert på erfaringene man gjort seg tidligere på høsten, og kom godt med da man igjen gjennomføre opplæring for nyvalgte RSU i november.

Språkpolitikken på UiA har vært oppe til diskusjon, spesielt når det kommer til bruk av nynorsk og engelsk. Dermed ble det satt ned en arbeidsgruppe på UiA som skulle se på UiAs språkpolitiske retningslinjer. Her, som i mange andre arbeidsgrupper på UiA, var STA med. Her var det fagpolitisk ansvarlig som tydelig bidro inn i arbeidsgruppen, og styret er godt

 

fornøyd med å kunne si at vi fremover skal prioritere språkpolitikk enda høyere når vi nå får en mangfoldspolitisk ansvarlig i styret med språk som et av sine hovedansvar. Norsk som fagspråk, akademisk engelsk som en del av utdanningene og å nå minstekravet for bruk av nynorsk vil bli enda mer aktuelt på UiA fremover, og da er det godt STA er på plass og klare for jobben.

Kvalitetssystemet på UiA har vært oppe til revidering den siste tiden, og i november var det ute en høring som også STA svarte på. Her løftet

læringsmiljøpolitisk frem Studentparlamentets perspektiver som hadde kommet frem på tidligere studentparlamentsmøter. STA har også ellers fulgt revideringen av Kvalitetssystemet tett opp hele veien.

En annen sak som har vært av stor interesse blant studenter er studentaktiv læring. PULS ved UiA arrangerte digitale kurs for studieprogramledere,

hvor nettopp studentaktiv læring var tema. Her var læringsmiljøpolitisk ansvarlig med inn for å fortelle hvordan studentene så på studentaktiv læring i undervisningen og hva som måtte på plass. Men, det er ikke bare studieprogramledere som kurses, det gjør også administrative ansatte på UiA. Her var leder med inn og laget digitalt kursinnhold med tilhørende oppgaver som gikk ut på å forstå hva STA er, og hvordan de som administrative ansatte kan benytte seg av STA i ulike settinger.

Det var også rundt denne tiden ideen om Demokrati- og valguke begynte. Her ble både leder, nestleder og kommunikasjonsansvarlig koblet på for å spinne videre på ideen og ønsket fra rektor.

Rektor deltok også i møter som STA inviterte til, og i november inviterte STA rektor, viserektor for utdanning og direktør for SiA for å møte studentaktivitetene og linjeforeningene på campus Grimstad. Dette møtet ble arrangert for å skape direkte dialog mellom alle de ulike partene rundt at flere av studentene i Grimstad opplever å bli glemt når det snakkes om UiA eller studenter i Agder. Møtet førte til flere oppklaringer hvor både SiA og UiAs ledelse ble mer bevisste på sin synlighet ved begge campus. STA-styret mottok både i møtet og i etterkant av møtet positive tilbakemeldinger angående møtets verdi og nytte for de ulike partene.

Nye kreative løsninger for å formidle STA ble skapt i november. Både «STA forklarer» og «SP- møtet oppsummert» fikk sitt avspark og har møtt stor suksess. Disse har vært en effektiv og treffende metode for å formidle hva STA er og jobber med. Det er korte videoer på 30 sekunder, på Instagram, som enten oppsummerer SP-møtet som har vært med de ulike sakene, eller «STA forklarer» hvor noe innen STA blir tatt opp og forklart; slik som hva «RSU» er.

 

 

 

 

 

 

 

 

Desember

Eksamenstid preger store deler av desember. Da demper aktiviteten seg når det kommer til antall studenthenvendelser til STA, og det er heller ikke studentparlamentsmøte i desember. Desember blir derfor ofte en måned for styret hvor man samler alle løse tråder, og leggergrunnlaget for et nytt semester etter nyttår.

Samtidig så desember 2020 litt annerledes ut enn tidligere desembermåneder. Det var en del usikkerhet knyttet til julefeiring for studenter, og STA hadde løftet problemstillingen til flere aktører tidligere. Dermed ble det stort fokus fra både UiA, SiA og kommunene på å få til sosiale tiltak for de studentene som ikke kunne reise hjem til jul. Det ble både julelunsjer, julestrømper og sosiale arrangement for

studentene som skulle feire jul på studiestedene. Studenter og julefeiring, men også studenter og ensomhet under korona var oppe i media denne måneden. Høyrerepresentant Amalie Gunnufsen, som sitter i bystyret i Kristiansand, løftet saken til bystyret slik at kommunen skulle utbedre helsetjenesten for psykisk helse for unge og studenter. I den forbindelse var hun og leder på NRK Sørlandet for å snakke om dette i en radiosending.

Som nevnt preges desember av

eksamenstid og vår fagpolitisk ansvarlig var ute i nettavisen Khrono og debatterte for mer varierte vurderingsformer som bedre måler hva vi studenter faktisk kan, fremfor de klassiske puggeeksamenene i alle emner.

 

Studenttilværelsen var på agendaen da STA deltok på Kompetansenettverkets årskonferanse som handlet om studentenes suksess i høyere utdanning. Da var

fokuset på hvordan det var å være student nå, preget av korona. Temaene som ble diskutert var: den gode studentopplevelsen, bedre læring, gjennomstrømming og frafall, og studentensomhet.

Når det kom til sosiale tiltak for studentene, ble det på UiA også viktig å se på hele vårsemesteret. Derfor ble det satt ned en hurtigarbeidende gruppe med navnet «student i koronatid» som skulle se på tiltak og løsninger for å sikre at studentene på UiA fikk en

best mulig tilværelse til tross for restriksjoner. Her deltok læringsmiljøpolitisk ansvarlig og en oppnevnt studentrepresentant fra STA.

Hvert år arrangeres det julebord for Studentparlamentet, noe som ikke var mulig hverken før eller etter jul denne perioden. Det vi fikk til var en digital julequiz, noe som var veldig hyggelig til tross for savnet om et fysisk møte med hverandre. For å skape litt julestemning i våre kanaler, sørge kommunikasjonsansvarlig for julekalender, julenøtter, konkurranser og taler til alle medstudenter.

 

Selv om den fysiske avstanden har vært stor, har det vært hyppige nasjonale møter og digitale sammenkomster. Deriblant i Universitet- og høyskolerådets enhet for utdanning. De inviterte alle studentledere inn til erfaringsutveksling om undervisningsmetoder under korona. Dette brukte de inn i sitt arbeid for å bistå alle universitet og høyskoler i landet.

Nettverksmøte i UH Nett Vest fikk man også til før jul, og her deltok både leder og nestleder.

 

Januar

Det nye året begynte med ulike beskjeder fra Regjeringen angående hvordan studenter skulle komme seg tilbake på studiestedet sitt. Allerede 3.januar ble leder kalt inn til kriseberedskapsmøte med UiA for å finne ut hvordan man skulle gjøre det med tanke på nye retningslinjer fra Regjerningen. Det resulterte i heldigital undervisning en

stund, før man begynte å slippe litt opp for fysisk undervisning igjen.

Juks på eksamen ble et hett tema, og selv NRK var interessert i saken om at flere studenter har blitt mistenkt for juks under pandemien. Her var STA ute i ulike medier for å uttale seg om saken. Et krav om god og tydelig informasjon rundt både tillate hjelpemidler og konsekvenser for juks var noe STA løftet i både media og til UiA. Dette har blitt tatt med videre hos UiA for å utbedre informasjonen studentene får, slik at man i størst mulig grad kan forebygge juks. STA har også talt for bedre og varierte vurderingsformer under denne perioden, slik at man ikke belager seg på å bruke samme vurderingsform som før korona.

 

Selv om året ikke begynte helt slik man så for seg, eller skulle ønske med minimalt fysiske møtepunkt, så var det flere politiske gjennomslag og aktivitet for STAs del.

Hvert år begynner nye studenter i fadderstyrene, og i januar hadde de opplæring. Her ble STA invitert inn til å fortelle om STA, og legge grunnlag for samarbeid. Nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig ble invitert inn til å fortelle om STA og de mulighetene som er for samarbeid, og leder ble invitert inn for å holde en motivasjonsbolk for de nye fadderstyrene.

Også en historisk hendelse ble til i januar. For første gang løftet en student en sak til forskningsutvalget ved UiA. Saken som ble løftet gjaldt studentenes rolle i forskning og STAs utvikling av politikk. Saken ble debattert og erfarne forskere kom med sine innspill til hvordan studenter kunne ta en større rolle innen forskningen på UiA. Studentinvolvering var også en interessant tematikk for I4Helse, som er et senter for velferdsteknologi i Grimstad. Her er også UiA inne i senteret og har et samarbeid. Etter STA rettet spørsmålet om studentenes muligheter i senteret ble vi invitert på et møte med lederen for senteret for å diskutere de ulike løsningene som I4Helse kunne se på videre for å sikre at studentene benyttet seg av I4Helse gjennom sine studier.

UH-loven var på agendaen, hvor NSO inviterte til møte med alle medlemsslag for å informere om status i arbeidet. Alle medlemslag fortalte så om hvordan man jobbet lokalt for å sikre en best mulig revidering av loven for studenter.

Linjeforeningene og studentaktivitetene hadde lenge hatt utfordringer med å holde aktivitetsnivået oppe på grunn av restriksjoner. Dette jobbet STA-styret kontinuerlig med gjennom perioden for å sikre at foreningene kunne få både bistand til å gjennomføre arrangementer med tanke på smittevern, økonomiske midler og synlighet. Likevel satte restriksjonene nasjonalt og lokalt store begrensinger. Derfor ble det arrangert et møte i regi av STA sammen med linjeforeninger, studentaktiviteter, UiA og SiA. Her ble «Student i

 

koronatid» presentert og hvilke muligheter man hadde for samarbeid og hjelp for å få til aktivitet, om foreningene ønsket det.

Når det kommer til arrangementer skjedde også Javel! Mangfoldsuka ved UiA på denne tiden. Her deltok STA i både i planlegging og som deltakere på de ulike arrangementene. Markeringen ble også en anledning til å ønske studenter velkommen tilbake etter nyåret.

Ikke nok med det, i januar hadde SAIH nasjonalt en egen workshop for flere i styret som handlet om avkolonisering av akademia.

Slik som alle andre år, består vårsemesteret mye av revidering av dokumenter i STA. Allerede i januar

vedtok Studentparlamentet et nytt valgreglement. Det har vært diskutert i flere år, da man har brukt preferansevalg som tellemåte, og den har krevd at de som teller har en del kunnskap om voteringssystem. Etter vedtaket i Studentparlamentet gikk man blant annet over til å bruke flertallsvalg som voteringsmåte. Med det helhetlige nye reglementet har vi sørget for at valg og votering blir en lettere og smidigere prosess, hvor man ikke lenger er avhengig av mye forkunnskaper og har unngått at det blir personavhengig.

Helt på slutten av måneden la Regjeringen frem sin krisepakke for studenter. En omdiskutert pakke hvor studentene fremdeles ble tilbudt lån som kompensasjon. I samme pakke kom Regjeringen med forslag om midler til studentjobber, noe som er blitt tatt godt imot og satt ut i live på både UiA og i SiA.

 

Februar

Februar er i et vanlig år preget av mange konferanser og mye reising for STA-styret. I denne perioden ble det litt annerledes, men likevel var de noen konferanser og arrangement å delta på digitalt. Blant annet arrangerte Kristiansand kommune «En by for alle» hvor alle som ville kunne melde seg på, og styret var representert på flere av arrangementene.

Universitetet i Bergen holdt også sin årlige bærekraftskonferanse, naturlig nok digitalt, hvor STA deltok. European University Association fikk gjennomført din årlige konferanse også.

Dette har vært en av anledningene hvor representanter fra styret har kunnet reise utenlands, men i år ble det inne på STA-kontoret foran skjermen. Men, STA var fremdeles representert. I denne konferansen diskuterer universitetsledelse rundt om i Europa hvordan man skal utvikle seg på ulike fronter og med de ulike oppgavene de har i utdanningene.


Fagpolitisk ansvarlig og leder tok debatten med viserektor for forskning og tverrfaglig satsninger. Saken handlet om at vitenskapelige ansatte bruker mer tid på undervisning og kontakt med studenter enn før, hvor det ble presentert som noe negativt. Derfor tok STA til ordet for hvorfor det ikke er negative tall, og at man ikke kan kutte i undervisning eller veiledning av studenter. Vi hadde også dialog med viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, men det var om en helt annen sak. Med henne handlet det om arbeidslivsrelevans. Tematikken fikk stor medfart da Studiebarometeret samme måned offentliggjorde resultatene fra sin undersøkelse for 2020. Der kom det frem at UiA- studentene ikke opplever arbeidslivsrelevans i sine studier. Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping var i aller høysete grad interessert i å løse dette, og ville gjerne gjøre det sammen med oss studenter slik at tiltakene traff best mulig.

Februar var også måneden for gjennomslag for våre sosiale medier. STA nådde 3000 følgere på Facebook! I tillegg begynte vi med

«Takeover Friday» hvor studentaktiviteter og linjeforeninger som er medlem av STA kan ta over Instagramen til STA for å promotere sin forening og hva de gjør. Her har STA mottatt flere positive tilbakemeldinger på dette, både for de som har takeover og for de som følger STA.

Campusene åpnet mer og mer i februar, og det var nødvendig med trivselsvakter. Trivselsvaktene var som regel ansatte på UiA som sto med grønne t-skjorter og minnet studenter og ansatte om avstand og spriting av hender. Leder og nestleder meldte seg også opp som trivselsvakt en dag for å bidra i dugnaden. Til tross for mange smittevernstiltak som gjorde at UiA kunne holde åpent ble dette igjen usikkert da smittetrykket gikk opp i Agder, og spesielt i Kristiansand. STA tok derfor kontakt med formannskapet i Kristiansand for å fremme studentstemmen når de skulle behandle innstramninger av smittevernstiltak i kommunen. Der fremmet vi noen forslag som handlet om å holde campus åpent til tross for økning i smitte. Man kunne se at andre studiebyer i landet hadde stengt studiestedene til tross for gode smittevernsløsninger, og STA syntes det var viktig å løfte før en slik beslutning ble tatt. Dette ble tatt på alvor og UiA og kommunen har både før og etter dette holdt god dialog for hvilke tiltak som kan gjøres for å både ivareta tiltak mot økt smittetall og studentenes interesse for bruk av campus. Dette førte også til et møte med formannskapsrepresentant i Sosialistisk Venstreparti i Kristiansand, som tok kontakt med STA for å høre mer om hva som kunne gjøres for studentene.

 

Mars

Dette var måneden en av månedene for revidering av politiske dokument i STA, men det var ikke bare STA som utviklet politikk i denne perioden. For Velferdstinget i Agder (VT) jobbet med å få på plass et stort politisk dokument for sin organisasjon. Dette dokumentet skulle si noe om hva VT står for politisk, og erstatte de ulike andre ressursdokumentene de har hatt frem til nå. Her inviterte de inn alle studentdemokrati i Agder, sitt eget Velferdsting og flere til å komme med sine innspill. Her var også STA, hvor leder deltok og ga STAs innspill til hva vi mente var viktig å jobbe med for UiA-studentenes del.

Denne måneden bydde på en ekstra store hendelse, nemlig når statsråd for forskning og høyere utdanning besøkte UiA og studentene spesielt over skjerm. Her var både nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, samme med flere studentrepresentanter fra UiA – og det var STA som ledet møtet med statsråden. Her spilte STA inn hvordan det hadde vært å være student under korona så langt, og hva som måtte gjøres for å lette på situasjonen for både nåværende studenter og nyutdannede som ikke fikk seg jobb. I tillegg tok STA opp studiestøtten, og hvordan systemet for dagpenger hos NAV ikke ivaretar studenter. Sist, men ikke minst tok vi opp hvordan man må satse på studentene som utdannes i regionen inn i arbeidsmarkedet i samme region, noe som Agder spesielt har utfordringer med.


På UiA skjedde det viktig arbeid. Det ble satt ned en komité som skulle jobbe med å merittere undervisere. Før denne komiteen ble satt ned var det kun én meritert underviser, og det var viserektor Morten Brekke. I komiteen satt nestleder i STA for å sikre studentperspektivet inn i meritteringen. Det var et omfattende arbeide der komiteen gikk

 

igjennom søknader, oppgaver og intervjuer for å sikre at underviserne faktisk kunne oppnå en merittering.

Videre når det kommer til underviservisning har PULS ved UiA holdt hyppig og god kontakt med STA gjennom sine prosjekter. I mars var det felles møte mellom IT og PULS hvor STA kom inn for å legge frem studentperspektivet når det kommer til nettbasert undervisning.

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig jobbet også med å styrke studenttillitsvalgtrollen. Her kom STA med forslag til hvordan sjekklistene for emneevaluering burde utbedres slik at evaluering av emner kunne skje på en bedre måte.

ORG123 som er et emne STA har tatt initiativ til for noen år siden, går sin gang. Her kan 30 studenttillitsvalgte få muligheten til å ta 10 studiepoeng i medvirkning og ledelse i kunnskapsorganisasjoner. Her bidrar også STA inn med jevne mellomrom. Læringsmiljøpolitisk holder forelesning om STA som organisasjon og

rolleforståelse, og leder blir også invitert til å holde forelesning sammen med universitetsdirektør hvor forelesningen går ut på hvilken medvirkning studentrepresentanter har på alle nivå.

Videre kunne hele verden feire i mars, for den åttende dagen skjedde Kvinnedagen. Og UiA feiret dagen. Her sto læringsmiljøpolitisk ansvarlig for en tale på markeringen for UiA- ansatte hvor hun snakket om viktigheten av kvinnelig representasjon i akademia. 8.mars kunne også feires på flere måter, for på denne dagen åpnet Studentvalget 2021 hvor man kunne stille til Studentparlamentet og fakultetstyrene/avdelingsstyret.

Mars var også måneden for å oppstart i arbeidsgruppen for budsjettmodellen til UiA. Denne gruppen skulle foreslå endringer til hvordan budsjettmodellen til UiA kunne utbedres slik at den ble mer forståelig, enklere og transparent. Her sitter STA med to representanter og én av disse er leder av STA. Studentrepresentantene har spilt inn studentperspektivet og hva

 

studenter mener er viktig å prioritere slik som undervisning, arbeidslivsrelevans og utveksling.

Lykkepromille er en konferanse som holdes hvert år som en del av en nasjonal fadderkonferanse, og som en bidragsyter inn i studiestarteamet deltok nestleder på denne konferansen for å lære mer om hvordan man kan skape en studiestart uten drikkepress.

 

April

Styret begynner å kjenne på at tiden i STA-styret nærmer seg slutten, vi er inne i siste kvartal og det nærmer seg valg. Både valgomat og valgavis ble laget og publisert slik at velgerne lett kunne finne ut hvem de skulle stemme på i stemmeuka. Det ble også jobbet med å få på plass innhold til Demokrati- og valguka. Her laget STA en helt egen podcast med spennende gjester som snakket om demokrati fra ulike vinkler.


Selv om det er mye valg fra og med april jobbet styret selvsagt med flere saker. En av disse var om UH-lovens forslag om to sensorer ved eksamen. Her gikk UiA ut og sa at man ikke ønsket to sensorer fordi det var for ressurskrevende, men STA gikk ut og debatterte for hvorfor det var viktig med to sensorer.

På Studentparlamentsmøtet ble STAs politiske dokument for forskning vedtatt for første gang. Et helt nytt dokument, utarbeidet av fagpolitisk ansvarlig sammen med fag- og forskningspolitisk utvalg. Dokumentet tar for seg hva STA mener er studentenes rolle i forskning, og med dette grunnlaget kan STA med årene videreutvikle både dokumentet og bidra til UiAs utvikling for å bygge studentenes posisjon i forskning enda sterkere.

Andre saker som ble jobbet med var å få fremmet de nye miljøstasjonene på campus Kristiansand. Her har campus Grimstad vært gode i 10 år, mens Kristiansand nå forsøker å strekke seg etter. Som en del av dette arbeidet jobbet STA sammen med UiA for å promotere og informere om hvordan man må bruke miljøstasjonene.

Sist men ikke minst, så deltok STA som et medlemslag på NSOs landsmøtet som fant sted i april. Her møtte UiA med sin delegasjon valgt av Studentparlamentet. Delegasjonen møttes fysisk på et hotell i Kristiansand etter anbefaling fra NSO om å møtes fysisk hvor det var

 

mulig. På møtet var delegasjonen svært aktiv ved å ta til ordet på den digitale talerstolen og fremmet flere saker. Blant annet ble rettigheter for studenter med funksjonsnedsettelse fremmet, cybersikkerhet satt på dagsorden som en faglig prioritering og endring av gradsforskriften slik at flere kan tilby blant annet master i juss og psykologi talt for fra UiAs delegasjon.

Videre var det flere aktører som var interesserte i STAs standpunkter. Fylkeskommunen i Agder jobber blant annet med en studentstrategi hvor de vil ha innspill fra STA og flere om hva som må gjøres av tiltak for å gjøre Agder til en attraktiv region å studere i, og bli i etter endte studier. Kulturutvalget i Grimstad ville gjerne høre fra Studentrådet i Grimstad om hva som burde på plass for å gjøre Grimstad til en bra studieby når det kom til kulturtilbudet. Her løftet STA, sammen med de andre studentrepresentantene, det som handlet om frivillige organisasjoner, studentvennlige priser og samarbeidet mellom SiA, studentforeninger og kulturlivet i Grimstad for øvrig. Arbeiderpartiets stortingskandidater ville også gjerne høre hva studentene i sin region hadde behov for. Her var leder og nestleder for å fremme tre viktige saker. Disse var: psykisk helsetilbud til studenter, arbeidslivsrelevans og tilknytting til regionen og studiestøtten hvor man ønsker 1,5 G.


Også dette semesteret gjennomføre STA Fellesrådsmøter for studentaktivitetene og linjeforeningene som er medlem av STA. Denne gangen foregikk det digitalt hvor begge campus var samlet. Her kom blant annet rektor inn for å takke foreningene for jobben de hadde gjort så langt, og at de fortsatte til tross for at korona begrenset dem i arbeidet sitt.

 

En god faglig start var et arbeid som begynte for over et år siden. Her kom gruppen med en anbefaling til UiA på hvordan studiestart burde endres for å gjøre den enda bedre. Nå er det satt ned en gruppe som skal utarbeide mer konkrete forslag på deler av det tidligere arbeidet. Dette handler om å lage en struktur for mentorordning og hvordan den bør gjennomføres for alle studenter på førsteåret på en grad på UiA. Her sitter leder i gruppen på vegne av STA.


STA ble også invitert inn på folkehelsedagen som studenter og ansatte ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap arrangerte. Her la STA frem hva som hadde blitt gjort for studenter under korona, og hva vi har savnet. Det var ikke bare på folkehelsedagen studentenes helse var i fokus. SHoT-undesøkelsen lanserte sine tall for sin ekstra undersøkelse hvor de eksplisitt hadde spurt om koronarelaterte spørsmål. Undersøkelsen viste dessverre dystre tall, men skapte grunnlag for å løfte viktigheten av psykisk helse og studentenes situasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai

Mai måned har vært preget av valg; valg til Studentparlamentet, fakultetsstyrene/avdelingsstyret og valg til RSU (råd, styrer og utvalg). Styret var på ute- stand for å promotere valget i løpet av stemmeuka, som var 3. – 12. mai. Originalt var stemmeuka fra 3. – 10. mai, men den ble utvidet grunnet en feil med registrering av en kandidat. Her fant man en god løsning slik at det blir riktig i registering av kandidat, valg ble ikke nullstilt og man la til to ekstra dager som en kompensasjon. Både leder og kandidaten var fornøyd med løsningen man kom frem til med UiAs valgstyre. I tillegg har styret brukt tiden før og under valguken på å henge opp valgmateriell, spesielt moro var det med vimpler i alleen inn mot begge campuser. Dette er nytt av året, og vi håper UiA vil bruke de år etter år heretter. Samtidig som stemmeuka fant sted, skjedde Demokrati- og valguka på UiA. Dette var et initiativ fra rektor for å sette demokrati på dagsorden. Her var det mange som bidro inn, blant annet linjeforeninger og studentaktiviteter. STA-styret, sammen med flere studentrepresentanter, bidro også med podcastepisoder hver dag gjennom Demokrati- og valguka. Styret har også brukt tid på å rekruttere kandidater til RSU, hvorav valgforsamling skal foregå den 19. mai.


Ellers skal nestleder delta på workshop for handlingsplanen for internasjonalisering av UiA den 18. mai. I tillegg planlegger STA deltagelse ved det det årlige samarbeidsrådet den 28. mai. Dette er en møteplass for universitetet og by, hvor inviterte er ledelsen i Kristiansand kommune; ledelsen ved UiA, Ansgar, NLA, og Noroff; ledelsen ved SiA; ledelsen ved STA og

 

Studentrådet i Kristiansand; samt statsforvalter i Agder og rektor ved fagskolen. Leder vil møte i kraft av STA, og nestleder i kraft av Studentrådet i Kristiansand.

Mai måned er enda ikke over når denne rapporten levers over til Studentparlamentet, så flere aktiviteter og gjøremål vil forekomme underveis.

 

 

 

Juni

For juni måned vil det være mye fokus på å gi en god overlapp for det påtroppende styret. Her legger det sittende styret opp til en felles overlapp, og individuell overlapp for hvert verv. Her viderefører man arbeid og erfaringer som det neste styret trenger for å fortsette arbeidet for studentstemmen på UiA. I tillegg vil sittende styre bruke denne måneden til å lande prosjekter og samle trådene for perioden som har gått.

Generelt

 

Eksamen og korona

 

STA har denne høsten jobbet aktivt med å få til digital hjemmeeksamen for UiA-studentene. STA ønsket å sørge for mest mulig forutsigbarhet for og trygghet for studentene, og har hele veien anbefalt UiA å gå for en digital løsning på et tidligst mulig tidspunkt. Dette for å skape forutsigbarhet for alle, og for at man skulle kunne bruke de fysiske ressursene for de som absolutt må være fysisk tilstede på grunn av infrastruktur. Dette var for eksempel studenter som var avhengige av lab, instrument og andre praktiske verktøy for å kunne vurderes i emnet.

 

Studentaktivitetene og linjeforeningene

 

STA har som vanlig mottatt en del henvendelser og spørsmål fra studentaktivtetene og linjeforeningene som er medlem av organisasjonen, men de har gjerne dreid seg om to tema og ikke de vanlige tingene det spørres om. Det første tema omhandler situasjonen med Covid-19 og hva som er lov og ikke lov, hva som er gjeldende retningslinjer og om man kan ha møter og arrangement. Det andre tema har handlet om utfordringer med å rekruttere nye studenter til styrene, og nye medlemmer generelt for studentaktivitetene. Det er en kjensgjerning at engasjementet går noe opp og ned, men det siste året har vært spesielt utfordrende for aktivitetene, da man ikke for eksempel har kunnet stå på stand, gå inn i klasserom og være fysisk til stede på campusene. Dog har STA også sett at mange har vært og er kreative rundt nye løsninger og nye måter å for eksempel rekruttere på.

 

STA har i ulike fora fremmet viktigheten av at UiA, SiA og andre relevante aktører legger til rette for at studentaktivitetene og linjeforeningene skal kunne ha sin aktivitet i den grad det er smittevernsmessig forsvarlig. Vi ser at det har gjort UiA mer bevisst, ved at de ofte spør om hvordan det går med foreningene og gjerne vil legge til rette for aktivitet.

 

Praksis og studier i styret

 

STA-styret har også måtte tilpasse seg blant annet med tanke på at et styremedlem hadde praksis dette året. Fagpolitisk ansvarlig har gjennom sin utdanning gjennomført to

 

praksisperioder over flere uker på både høst- og vårhalvåret. Siden flere av stillingene i styret er deltid, er også flere av styremedlemmene 100 % studenter utenom STA. Dette har bidratt til at styret har måttet finne løsninger for å balansere en styrehverdag og studier.

Denne problemstillingen har STA alltid stått ovenfor hvor situasjonen har vært lik. Det skal samtidig presiseres at dette ikke har gått utover STAs virke og samtlige styremedlemmer har utført sine oppgaver og jobbet forventet antall timer og til tider mer.

 

HMS

 

De siste 5 årene har STA hatt et økende fokus på HMS og beredskap, noe man har fått godt bruk for det siste året. Korona har satt sitt preg på hverdagen, og STA har fått veldig mange henvendelser, både fra studentaktiviteter og den gjengse student, rundt situasjonen med Covid-19. STA-leder har tatt problemstillingene og spørsmålene med seg inn i beredskapsmøter med UiA, samt at de har blitt diskutert på kontoret. STA-leder og STAs organisasjonskonsulent har hatt daglige samtaler og møter om HMS og beredskap, både når det gjelder eksterne henvendelser, men også i forbindelse med egne møter og fysisk tilstedeværelse på STA-byggene eller ei. Det har til tider vært krevende, men det har på mange måter også vært svært lærerikt og gitt oss muligheter til å tenke på andre måter rundt for eksempel møter og hvordan STA kan nå ut.

 

Koronasituasjonen har også gjort at STA-styret har vært mindre på kontoret enn vanlig. Fra januar og utover ble det laget en rulleringsordning der kun et par fra styret har vært på kontoret til enhver tid, pluss organisasjonskonsulenten. Styret har også unngått å reise mellom campusene for å begrense smittespredningen. Det har også blitt begrenset med sosiale sammenkomster for STA-styret. Det har blitt gjennomført noen fysiske sammenkomster på høsten, blant annet to interndager med valgplanlegging og «bli-kjent med styret». På vårparten ble interndagene avholdt digitalt. I tillegg har vi fått til noen fysiske sosiale middager med hele styret.

 

Som nytt av året, har SiA etablert månedlige brannvernsrunder med brukerne av Bluebox. Denne ordningen er blitt opprettet for å øke brannsikkerheten på bygget. Her har organisasjonskonsulenten deltatt på vegne av STA, der STA-leder har blitt invitert inn ved behov. I tillegg har Bluebox fått ny renholdsavtale dette året. Det har vært for dårlige rutiner

 

på renhold av Bluebox, der lokalene ofte har opplevdes utrivelige å være i. UiA, i samarbeid med SiA, har tatt over renholdsansvaret. Dette har bidratt til hyppige renhold og større trivsel ved å oppholde seg i lokalene.

 

Administrativ utvikling i STA

STA har i mange år ført eget regnskap, med en revisor som har ettergått regnskapet. STA har også vokst som organisasjon og de økonomiske midlene har fulgt veksten. Dermed har også regnskapet til STA blitt mer og mer komplisert å føre, og man har vært nødt til å bruke mer tid på denne føringen. Derfor tok organisasjonen i denne perioden en fot i bakken og vurderte om man kunne gjøre dette på en bedre og mer effektiv måte. Da landet man på at STA skulle sette denne oppgaven bort til en ekstern aktør, med kompetanse på feltet. For å gjøre det på både tryggeste og minst ressurskrevende måte for organisasjonen gikk man for et regnskapsbyrå. På bakgrunn av tilbud og undersøkelser landet STA på å gå for regnskapsbyrået Vito. Vito ble valget både på bakgrunn av pris, kundeservice og hva de kunne tilby av tjenester som passet STAs virke godt.

Vito har nå ført årsregnskapet for STA i 2020, og fører månedlig regnskap som STA-styret orienteres om, slik som det også var før man la oppgaven utenfor organisasjonen. Samtidig er det slik at det fremdeles er organisasjonskonsulenten som har den daglige oversikten og kontakten med både Vito, bank og ordner utbetalingsanmodninger. Leder og organisasjonskonsulent har månedlige møter om økonomi, og avklarer underveis ved behov slik at både administrativ og politisk ledelse har god oversikt over STAs økonomi til enhver tid.

Så langt er STA-styret og sekretariatet svært fornøyde med samarbeidet og tjenestene fra Vito, og anbefaler STA å fortsette med denne ordningen. Det har frigjort ressurser og effektivisert ressursbruken i organisasjonen på en tilfredsstillende måte.

 

Medieoppslag

 

STA-styret har vært godt synlige i media i perioden 2020/2021. Flere medlemmer av styret har vært representert i lokale nyheter, radiosendinger og debattinnlegg. Leder har dog vært mest synlig, som er naturlig da leder er pressekontakt i STA.

Under følger en kortfattet oversikt over STAs større saker, høydepunkt og forekomst i media fra perioden. Merk at STA har skrevet flere artikler til sine hjemmeside og vært jevnt synlig på UiA sine hjemmesider med diverse saker, men disse er ikke referert til i oversikten under.

 

 

De største mediesakene til STA for perioden har vært sentrert rundt Covid-19 pandemien, og hvordan ulike tiltak (eller mangel derav) har negativt påvirket studenter.

Den største mediesaken var i januar 2021, da leder sammen med fem andre studentledere hadde kronikk-innlegg i VG med som del av debatt-serien «25 under 25», hvor de uttrykte at de var «forbanna» på kunnskapsminister Asheim over dårlig behandling av studenter under korona-pandemien. I tillegg, var leder i januar med på debattinnlegg i Aftenposten med åtte andre studentleder, og gav regjering «strykkarakter».

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/41bxwR/25-under-25-seks-studentledere-vi-er- forbanna-asheim?fbclid=IwAR3WRtIHimp4OFWzgthBvZcwzLmmFbjAT3916HJC5ob_- tEjX48gCxwMjqU

 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7KVvPo/regjeringen-staar-til- strykkarakter?fbclid=IwAR1srWKCihiiRh6v0Tb9Lbaq660NuJ79sbOwQg_3zGb5b3IscsDGnxGs 00U

 

Ved studiestart høst 2020 var leder i FVN i sammenheng med en annerledes studiestart grunnet Covid-19 smittevernstiltak, og hvordan fokuset til STA har vært ensomhet blant

 

studenter, samt i FVN og Agderposten rundt UiAs bruk av Byscenen for å ha fysiske forelesningslokaler.

https://www.fvn.no/nyheter/i/e8bAxy/spesiell-studiestart-kan-gi-oekt-ensomhet https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/1nmbOl/uia-flytter-deler-av-undervisningen-bort-fra- campus

 

https://www.agderposten.no/nyheter/skal-bruke-sentrum-til-undervisning-haper-det-gjor- at-studentene-kommer-tilbake/

 

Ensomhet har fortsatt å være et aktuelt tema under koronapandemien, og leder har vært gjentagende i media rundt temaet. Blant annet var leder var på NRK Sørlandets nyhetssending i oktober, og radio-programmet Sørlandssendinga i desember sammen med lokalpolitiker. Studenters mentale helse har vært et gjentagende tema, og leder var i FVN å kommenterte på resultatet fra årets SHOT-undersøkelse i mai.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202011/DKSL98111120/avspiller

 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/sesong/202012/DKSL01023720

 

https://www.fvn.no/nyheter/i/LnR7eR/sta-leder-bekymret-for-studenters-psykiske-helse

 

Covid-19 har også påvirket eksamen, og et aktuell tema over sommeren og over jul har vært snakk om tall for fusk under hjemmeeksamen. Leder og andre studentrepresentanter var i FVN og kommenterte over sommeren. På slutten av høstsemesteret 2020 var fagpolitisk ansvarlig i Khrono med debattinnlegg rundt fusk, i respons på anklager om at studentfusk kommer av dårlig moral. Over nyåret var leder på NRK Sørlandets nyhetssending og radiosending i januar og diskuterte temaet igjen.

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/2GEJ6l/koronaviruset-preger-uia-faerre-stryker-flere- fusker

 

https://khrono.no/studentar-har-krav-pa-god-forskingsbasert-utdanning-dette-ma-gjelda- eksamen-g/536818

 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202101/DKSL98010721/avspiller

 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/sesong/202101/DKSL02000421

 

Etter jul var leder på NRK Sørlandets radiosending, Sørlandssendinga, og kommenterte på reiserestriksjoner for studenter, og dette ble også dekket i TV-nyhetssendingen.

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/sesong/202101/DKSL02000121

 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202101/DKSL98010421/avspiller

 

Over nyåret var en annen aktuell mediesak studentenes krisepakke, og leder var i FVN og kommenterte dette.

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/OQE3zb/studenter-faar-krisemilliard

 

 

 

Utenom koronapandemien har diskusjonene rundt UiAs leie av Q42-lokaler til forelesning fortsatt å være et omdiskutert tema for både STA og UiA. Leder var på NRK Sørlandets nyhetssending, FVN og Khrono i oktober/november og kommenterte på saken.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202010/DKSL98103020/avspiller

 

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/aPP3v4/uia-vil-fortsette-aa-leie-kongressenter-setter- krav-om-regnbueflagg

 

https://khrono.no/et-lite-plaster-pa-et-veldig-stort-sar/528064

 

 

Diverse andre saker saker:

 

Unikum sin aprilutgave var dedikert til å hylle studentdemokratiet, og inkluderte flere artikler om studentdemokrati og studentpolitikk, hvor hele STA-styret, student- representanter og andre studenter har blitt intervjuet. Forsiden er også inspirert av leder.

https://www.yumpu.com/no/document/read/65543367/unikum-april-2021

 

I sammenheng med Demokrati- og valguken var også leder med debattinnlegg i Khrono sammen med rektor om universiteters ansvar i stimulering av studentdemokrati.

https://khrono.no/universitetene-ma-ta-mer-ansvar-for-demokratiet/574849

 

Leder var i media i juli 2020 og gikk hardt ut mot tilstanden til studentboligene i Grimstad.

 

https://www.agderposten.no/nyheter/studentene-vil-ikke-bo-her-gammelt-og-slitt/

 

Leder og fagpolitisk ansvarlig hadde debattinnlegg i Khrono i februar, og kommenterte på vitenskapelige ansattes tidsbruk på undervisning.

https://khrono.no/undervisning-kan-ikke-kuttes/550897

 

Leder var også på NRK Sørlandets radio- og nyhetssending å kommenterte på Studiebarometeret i februar.

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/sesong/202102/DKSL02002921

 

Leder var på NRK Sørlandets nyhetssending i mars i forbindelse med mulig endring i gradsforskriften, og hvilke muligheter dette gir for UiA. Dette ble fulgt opp i april med et debattinnlegg i Khrono av leder og andre studentrepresentanter med et klart ja til flere jussutdanninger i landet.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202103/DKSL98031921

 

https://khrono.no/ja-til-flere-jussutdanninger-i-landet/568839

 

Læringsmiljøpolitisk- og fagpolitisk ansvarlig var med debatt-innlegg i Khrono i april og argumenterte for at to sensorer ved alle eksamener er lik mer sikkerhet for studenter.

https://khrono.no/mer-vurdering–bedre-sikkerhet/570697

Styrets avsluttende ord

 

Året som har gått har vært krevende. Det å jobbe for 13 000 studenter som valgt representant, hvor vi skal levere politikk og gjennomslag i løpet av ett år er i utgangspunktet krevende. Legger du til en verdensomspennende pandemi er det klart arbeidet blir utfordrende. Det betyr likevel ikke at det ikke har vært et givende år. For det har det vært.

Vi har sett hvordan studentstemmen kan mobilisere, hvordan vi sammen har sikret studentstemmen på alle hold. STA har fått gjennomslag på gjennomslag, til tross for at vi har sittet på hjemmekontor og stort sett hatt digitale møter med de vil skal påvirke.

Sammen har både STA-styret, Studentparlamentet, andre studentrepresentanter og engasjerte enkeltstudenter sørget for at vi ikke ble glemt under til tider kaotiske omstendigheter. Vi har ikke alltid fått gjennomslag for våre drømmescenarioer, men vi har sørget for bedre løsninger for oss UiA-studenter.

STA som organisasjon har også lært mye. Å planlegge for mange ulike utfall har vi blitt nødt til, og lært mye av. Vi har også jobbet med å nå ut til våre medstudenter til tross for mye fysisk avstand og begrensede muligheter for kontakt. Vi har vært kreative, samarbeidet og støttet hverandre.

Vi vil også gi en stor takk til våre andre samarbeidspartnere; som blant annet er UiA, kommunene, SiA, NSO, Velferdstinget i Agder, politikere på ulike nivå og mange flere. Det er sammen med dere vi har nådd målene våre og sikret studentenes rettigheter og interesser. Studietid under korona har vært hardt, men samtidig har vi vært heldige i Agder. Campusene har vært åpne stort sett hele veien, og man har jobbet for at studentene skulle få fortsette sin planlagte studieprogresjon. Sist, men ikke minst så opplever vi at flere og flere har sett viktigheten av studentenes sosiale liv og psykiske helse. Takk for at dere har tatt oss på alvor når vi har etterspurt løsninger og tiltak mot ensomhet og sosial distanse.

Kjære alle sammen, en pandemi hvor avstand har vært avgjørende har samtidig vist oss hvor tett vi kan samarbeide. Det har ført til utrolig mye bra – vi vil tørre å påstå at vi sammen har vært bedre enn hva vi hadde vært hver for oss.

 

Takk for følget og samarbeidet – vi ønsker alle lykke til videre, og så håper vi våre veier krysses igjen engang.

På vegne av styret 2020/2021 Olea Magdalene Norset,

Leder av Studentorganisasjonen i Agder.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål