Årsberetningen for Studentorganisasjonen i Agder ble lagt frem for Studentparlamentet 27. mai 2020. STAs årsberetning er en gjennomgang av året som har gått, og hva STA har gjennomført i året som har gått. Beretningen går ikke i detaljer på alle oppgaver som STA-styret har gjennomført, men tar for seg de viktigste sakene som har blitt arbeidet med siden STA-styrets tiltredelse 1. juli 2019.

Årets beretning ser tilbake på et spennende år, med gode gjennomslag og nødvendige prioriteringer gjort av STA-styret og Studentparlamentet i STA.

Jeg ønsker, på vegne av styret, å takke både interne og eksterne samarbeidspartnere for det arbeidet som har blitt gjort for UiA-studentenes studiehverdag.

 

STA-styret og sekretariatet


STA-styret 2019, 1200x630

STAs vedtekter sier at STA-styrets oppgave er å forestå den daglige driften av organisasjonen og behandle saker i tiden mellom parlamentsmøtene. Styret har i sin periode stått for den daglige driften og har med utgangspunkt i styringsdokumentene jobbet for studentenes beste på Universitetet i Agder (UiA).

STA-styret har i perioden 2019/2020 bestått av:

Leder: Benedicte Nordlie

Nestleder: Olea Magdalene Norset

Fagpolitisk ansvarlig: Sindre Nikolai Andersen

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Bendik Hagen

Kommunikasjonansvarlig: Adam Tzur

Styret har det siste året jobbet godt med de føringene Studentparlamentet har gitt gjennom handlingsplanen, øvrige vedtak og styringsdokumenter. Styremedlemmer har i tillegg fulgt opp utvalg internt i STA, Råd, styrer og utvalg man er representert inn i og øvrige styreoppgaver. Det har blant annet vært gjennomført oppstartssamtaler, statussamtaler, ledermøte hver mandag og styremøte hver uke. STA-styret har hatt Grimstaddager to ganger i uken. Leder har øvrig hatt faste møter med dekaner og UiA-ledelsen hver torsdag.

Styret har hatt ferie i juli, og startet derfor sitt arbeid i august. Det har i løpet av året vært lagt opp til både faglige og sosiale sammenkomster, slik at styret har fått lære hverandre å kjenne. Dette har vært viktig for arbeidsmiljøet på kontoret, da styret jobber tett sammen. Styrets sammensetning ble endret fra 26.februar 2020 da Sindre N. Andersen trakk seg fra STA-styret. I fellesskap ble det besluttet å ikke supplere andre inn i vervet. I tillegg ble styrets arbeidsmåte endret fra 12.mars 2020 da korona-pandemien slo inn og UiA, samt Norges land, stengte ned.

Sekretariatet

Irene bredal - STA

Organisasjonskonsulent, Irene Bredal, har vært en utrolig viktig ressurs for STA-styret det siste året. Hennes mangeårige erfaring fra Studentorganisasjonen og studentpolitikken har vært til stor hjelp det siste året – og er viktig for kontinuiteten når STA-styret skiftes ut og nye ansikt kommer inn!

Organisasjonskonsulent har ansvar for å følge opp arbeidet med daglig sentralbord-funksjoner, studentaktiviteter, HMS, beredskap, økonomi og byggforvaltning. Leder har delegert ansvaret for beredskapsarbeidet dette året, noe som har vært viktig for å sikre gode rutiner. Spesielt har organisasjonskonsulents HMS kunnskap nyttig når et styremedlem trakk seg og korona-pandemien slo inn. Leder og organisasjonskonsulent har utgjort STAs beredskapsgruppe fra 12.mars 2020.

Styret ønsker å rette en særlig takk til vår organisasjonskonsulent, som gjør en uvurderlig jobb for styret og for organisasjonen som helhet. Hennes arbeid gir oss mulighet og handlingsrom til arbeide for studentenes politiske interesser.

 

August


Jobben startet allerede i slutten av juli da Agder fikk besøk av leder av Arbeiderpartiet; Jonas Gahr Støre. Her ble STA invitert til et møte og vi satte selvfølgelig studentenes saker på dagsorden i møtet med en av landets øverste politiske ledere. Sakene som ble spilt inn var samarbeid mellom universitetene og arbeids- og næringsliv, studenthelse og vertskapsbyenes rolle og studentenes tilhørighet til studiebyene sine.

August måned begynte to dager på kontoret og deretter avspark i helgen i Norsk studentorganisasjon (NSO). Her kommer ulike representanter i NSO, deriblant leder og nestleder i studentdemokratiene som er medlem av NSO. Leder og Nestleder i STA var her og ble både kjent med andre ledere og nestleder i landet, samt engasjerte i NSO.

Styret brukte også deler av august til internseminar og førstehjelpskurs. Mye lærer man på overlapp i juni, men mer utdypende informasjon, diskusjoner og en grundig oversikt skaffer man seg også i august. Samtidig som man blir kjent med vervet begynner også selve jobben. STA-styret planla også sitt virke for studiestartukene tidlig i august. I tillegg bestilte Kommunikasjonsansvarlig inn promoteringsmateriale til studiestart.

Under studiestartukene deltok styret på en rekke arrangementer. Det begynte med pick-up day for internasjonale studenter. Her bidro Læringsmiljøpolitisk ansvarlig og Nestleder for å geleide de nye studentene fra mange verdens land for registering og videre til sine studentboliger. Dagen etter kom orientation day her får internasjonale studenter mye nyttig informasjon for semesteret/året som kommer. Her holdt Nestleder innlegg om STA og vårt arbeid, men også om de muligheter man har med alle linjeforeninger og studentaktiviteter som finnes på UiA. Orentation day var både i Grimstad og Kristiansand, og STA deltok på begge forsamlingene. STA, med nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, deltok også på fadderopplæringene for å informere om STA.

Så sto studiestart og Arendalsuka for tur. I studiestartukene skjer det mye på én gang, og gjerne flere arrangementer på samme dag. Alt i fra at leder skal holde tale på åpningsseremonien. En gladnyhet for året var at STA endelig har fått nytt studentleder-kjede som samsvarer med UiA sin logo. Leder deltar også på representasjonsoppdrag med UiA, vertskommunene og hoved-talerne på åpningsseremonien. STA-styret har stand på begge campuser, i tillegg skal vi skal være post for ulike rebusløp, delta på Arendalsuka, og være Faddervakt på natten. Studiestart er en tid hvor hele styret deltar, og det er en fin tradisjon å være så aktiv da man er synlig på arenaer hvor både ansatte, studenter og øvrige samarbeidsaktører deltar.

I august var det også avduking av regnbuegangfeltet som er på campus Kristiansand. Dette var enda et skritt i riktig retning for å vise mangfoldet på UiA. Rundt samme tiden var det også mangfoldsmarkering på begge campus, med taler, musikalske innslag og servering. Samt så sto også Skeive Sørlandsdager på kalenderen. Her gikk STA, også i år, men denne gangen under felles fane med UiA! Her gikk både studenter og ansatte sammen for mangfold. I tillegg deltok styret på åpningen av I4Helse i Grimstad, et forsknings- og utviklingslaboratorium som skal svare på fremtidens helseutfordringer, hvor digitaliseringsminister Nikolai Astrup var hovedtaler.

August måned avsluttet med både planlegging og gjennomføring av opplæringshelg til Studentparlamentet. Her var både parlament og styret en hel helg i Arendal med både faglig og sosialt opplegg for en god start til det kommende året. I tillegg var august den måneden hvor Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, i samarbeid med  kommunikasjonsansvarlig, oppdaterte- og digitaliserte tillitsvalgtshåndboken.

SP-seminar 2019 Arendal 2 tinified

Les mer:

 

September


Lokalvalget i hele Norges land sto for tur i september. Leder og nestleder gjorde en vurdering på hvilke av partiene som hadde studentenes beste interesse basert på programmet deres. STA promoterte også lokalvalgene på sine sosiale medier.

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig gjennomførte opplæring av tillitsvalgte i hhv. Kristiansand og Grimstad. Denne opplæringen var også utrullingen av en ny form for opplæring av tillitsvalgte. Tillitsvalgtkursene ble slått sammen til ett kurs på hver campus, heller enn å et kurs på hvert fakultet/avdeling for lærerutdanning. Deltakende var også Eirik Mo, Ingvild T. Gjone fra personal- og organisasjonsavdelingen, rektor Sunniva Whittaker og viserektor Morten Brekke.

Nestleder og fagpolitisk ansvarlig deltok på nasjonal samling om Studiebarometermøte på Skjetten. Her diskuterte man «batteriene», altså hvilke type spørsmålsbolker som blir utformet og hva disse inneholder. Det ble også holdt workshops om hvordan å få høy svarprosent på alle utdanningsinstitusjonene.

Nestleder har i september deltatt i møter om Global Lounge i Grimstad. Det har vært møter for å utvikle global Lunge i Grimstad til sitt eget. Offisiell åpning var planlagt, men ble dessverre avlyst grunnet koronasituasjonen. Global Lounge kommer til å videreutvikles, og være et sted for studenter og ansatte fra alle verdens land, også Norge.

Leder deltok i september som innleder på UiAs årlige skikkethetsseminar hvor tematikken var skikkethet, studenters psykiske helse og psykiske lidelser. Hovedfokuset var balansegangen ved at en person med psykiske lidelser kan utøve profesjonsarbeidet sitt, og hvordan man forholder seg til samme person om vedkommende blir påvirket av eventuelle psykiske lidelse. Leder deltok også på NSOs første ledersamling for året, i Fredrikstad, hvor arbeidet med NOKUT-tilsynet ved institusjonene og lokalvalget 2020 stod sentralt.

STA-styret, med leder og nestleder i spissen, har jobbet tett opp mot UiA og NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) da NOKUT hadde tilsyn ved UiA. Dette var UiAs eksamen hvor man som universitet får godkjent eller ikke godkjent sitt kvalitetsarbeid. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig ar støttet opp under dette arbeidet som representant i Læringsmiljøutvalget ved UiA. Kvalitetsarbeidet er blant annet systemet hvor studenttillitsvalgte gjennomfører evalueringer av emner og studieprogram, og om disse stemmene blir hørt av intuisjonen. Selve tilsynet ble gjennomført i november, hvor ulike studentgrupper deltok. Vi kan gledelig meddele også i denne beretningen at UiA besto med god margin!

Kommunikasjonsansvarlig har jobbet med- og utviklet STA sin kommunikasjonsstrategi. Arbeidet begynte med en analyse av sosiale medier, og hvilket innhold som skaper mest engasjement. Den endelige Kommunikasjonsstrategien legger fokus på å produsere innhold som forbedrer STAs omdømme, branding og når politiske mål. En av de konkrete tiltakene som er gjort er tagging av relevante aktører i Facebook-poster.

Nestleder og bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg i STA deltok på MiljøUKA som SiA arrangerte. De sto på stand i Vrimle i Kristiansand og hadde både informasjon om utvalget, og konkurranse hvor man kunne komme med innspill til hvordan man skal være mer miljøvennlig som student.

Les mer:

 

Oktober


Oktober måned startet med den uoffisielle høstferien på UiA. Da er det mye som blir roligere og flere i styret benyttet seg av denne sjansen til å besøke familie og/eller ha noen rolige dager etter en travel august og september.

Det var et omdiskutert og engasjerende lokalvalg i høst, spesielt for Kristiansand. Dette med tanke på både sammenslåing av kommuner og medieoppslag av de politiske partiene. Bystyret ble konstituert i oktober, og STA-styret fulgte med på prosessene og partiene som kom inn. Dette er viktig for den politiske påvirkningen i lokal- og regionalpolitikken for studentene på UiA.

Rektor Sunniva Whittakers studentmentorer var også et hett samtaletema i oktober, blant Norges studentledere. Rektor ble kritisert for å tilsidesette STA og ikke bruke Studentparlamentet som studentenes offisielle stemme. Leder hadde flere møter både med sine studentleder-kollegaer og rektor, og både leder og nestleder møtte rektors studentmentorer. I refleksjonens ånd mener vi at denne ordningen nå er godt innarbeidet, og vi ser det som positivt at også rektoratet omgås studenter i det daglige. Vi mener også at samarbeidet viser at både rektor og studentmentorene har et ønske om å lytte og bistå STA. STA-styret har også øvrig en tett kontakt med UiAs ledelse gjennom regelmessige kaffemøter.

Oktober måned bidro også med flere konferanser og mye reiser blant styrets medlemmer, Fagpolitisk ansvarlig deltok på nettverkssamlinger sammen med UiAs senter for fremragende utdanning «Centre for research, innovation and coordination of mathematics teaching» (MatRic).

Læringsmiljøpolitiske ansvarlig deltok på årets Universell konferanse i Trondheim. Blant årets tema var innslag som Digitalt læringsmiljø og tilrettelegging, Generasjon prestasjon og spiseforstyrrelser, samt grensen mellom diskriminering og tilrettelegging. I tillegg fortalte Adrian Lund, kjent fra 71˚ Nord, sin historie om en mangeårig kamp mot stigma knyttet til sitt Tourettes syndrom.

Studentpolitisk toppmøte 2019

Leder, nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig deltok på UiA initiert konferanse «Utdanningseksplosjonen: Hvor står vi nå, og hvor går veien videre? Hovedtematikken for konferansen var både utfordringen knyttet til regionale sammenslåinger, sammenslåinger av institusjonen og utfordringene knyttet til at enda flere institusjoner ønsker universitetstittelen.

Leder deltok på det årlige studentpolitiske toppmøte, i regjeringens representasjonsbolig. Årets tematikk var rettet mot studenters psykiske helse og studenttilknytning til arbeidslivet. Sistnevnte tematikk var knyttet opp mot den ventede stortingsmeldingen om arbeidsrelevans. Leder fikk æren av å holde innledningen om studenttilknytning til arbeidsliv, på vegne av landets studenter. Deltakende var Norges studentledere, Iselin Nybø, Bent Høie, politiske rådgivere og øvrige i Kunnskapsdepartementet.

Leder deltok også på studietur til København, sammen med arbeidsgruppen for campusutviklingsplanen. Målet for turen var å få inspirasjon til levende campus. Campusutviklingsplanen ble løftet til UIA-styret 13.05.20. Det skal være en katalog som er førende for videre utbyggingsarbeid og oppgradering som skjer på UiA.

Oktober gav også styret spennende interne og lokale opplevelser. Styret deltok på den formelle åpningen av nye toppetasjer ved byggene G, F, J. I byggingen har flere studenter vært representert både i styringsgrupper, arbeidsgrupper og brukergrupper. Fremover venter vi bygging av toppetasjer på byggene H og I, hvor arbeidsgrupper og brukergrupper er godt i gang med arbeidet.

Leder deltok som innleder på Studentombudets nettverkskonferanse. Der snakket leder om viktigheten av at studenter har et studentombud og hvordan studentdemokratier kan samarbeide med studentombud ved sin institusjon. På konferansen deltok studentombud fra hele Skandinavia.

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig bistod SiA Helse med opprigging til, og appell under frokosten på verdensdagen for psykisk helse, hvor årets tema handlet om å se hverandre. Leder, nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig var til stede under åpningen av skrivestuen, hvor studentene kan komme for tips og råd for arbeidet med sine oppgaver. Det er også varslet at verdensdagen for psykisk helse 2020 har fått tematikken «Snakke mer».

NSO tok kontakt høst 2019 og hørte om STA ville være vert for deres årlige høstkonferanse med tematikken «Det er lov å banne i kjerka». Dette er en konferanse hvor alle landets studentledere møtes, NSOs komiteer o.l. møtes for faglig påfyll og politisk debatt. Det var en ære å bli spurt om å være vertskap og både NSO og deltakere var fornøyde med gjennomføringen. Under konferansen deltok leder med en bolk om hvordan STA-banner i kirka, med fokus på den politiske uroen, debatten om bruk av Q42 og studentboliger på Lund Torv. STA-styret sitter igjen med en god følelse og positiv opplevelse av å være et slikt vertskap. En ting er sikkert, om ikke vår organisasjonskonsulent hadde tatt et stort administrativt ansvar, ville ikke høstkonferansen vært mulig.

Nestleder har deltatt i en arbeidsgruppe hvor de planla åpningen av UiA-parken (uteområde ved campus Kristiansand). Gruppen besto av representanter fra Fjell og Fjære, Trisalus, KSI og SiA hvor UiA var initiativtaker. Selve åpningen skjedde 10.oktober, hvor leder holdte innledning. UiA-parken er et resultat av den pågående universitetsbystrategien i Kristiansand, et samarbeid mellom UiA, Kristiansand kommune og næringsforeningene.

Nestleder, i kraft av å ha sittet i LiU, har også vært med i en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til en ny handlingsplan for UiA på likestilling, inkludering og mangfold. Her ble blant annet utfordringen om den internasjonale stemmen og tilretteleggingen for det i UiAs formelle organ og demokrati tatt opp og spilt inn. Planen er enda ikke vedtatt og styret er spent på om dette og de andre forslagene blir vedtatt av UiA-styret i nær fremtid.

STA ble også i oktober invitert inn til å presentere organisasjonen for de nye administrative ansatte på UiA. Her deltok nestleder med presentasjon om STA som organisasjon for studenter og UiA, men også hvordan ansatte kan benytte seg av eller bidra inn til organisasjonen.

STA-styret har også valgt å arrangere sosiale arrangement gjennom året. Med nestleder i spissen er det blitt invitert til SP-lunsjer og «Engasjertpils». SP-lunsj har vært et samlingspunkt for de i Studentparlamentet som måtte ønske å møtes for felles lunsj én gang i måneden. Her tok alle med sin egen matpakke og hyggelig selskap. Det skal gis en ekstra honnør til organisasjonskonsulent for praktisk organisering av klargjøring og bevertning. STA ble også med på å arrangere noen tematiske «Engasjertpils»-arrangement. Dette var opprinnelig et initiativ fra en engasjert student på UiA, som gjerne ville dele planlegging og gjennomføring med STA på noen arrangement.

Les mer:

 

November


Allerede første dag i måneden åpnet det med et brak. Leder og nestleder hadde innlegg og debatt om studenter og UiAs tjenester for Studieavdelingens årlige felles konferansedag. Like etter presentasjon dro de rett i møte for å hilse på og lobbe studentsaker til Agders stortingsrepresentanter som var på besøk på UiA.. I møtet fikk vi mulighet å legge frem viktige prioriteringer det kommende året, hvor fokuset lå både mot studenters psykiske helse og studenters tilknytning til Agder. Møte med Agder-benken er en viktig arena å delta på da dette gir stortingsrepresentantene en tilknytning til «deres» studenter. Vi har dratt godt nytt av denne kontakten under koronasituasjonen for å lobbe inn behovet for økonomisk støtte til permitterte studenter.

Leder deltok på et internseminar for fakultet for Humaniora og pedagogikk. Der innledet hun på tematikken «Hvem er studentene våre?». Fokuset for innledningen var å minne administrativt ansatte på den mangfoldige studentmassen som utgjør UiA, og hvordan man kan imøtekomme ulike ønsker og behov.

November måned bestod av en god del workshops, blant annet rettet mot campusutviklingsplan på begge campuser. Her skulle alt diskuteres. Fra areal, læremetoder, fleksibilitet vs. statiske fasiliteter, digital undervisning og til en bærekraftig og grønn campus. Hele styret deltok på ulike arrangement og workshops i denne sammenheng. På workshop om grønt campus var nestleder invitert til å holde en innledning på vegne av studentene for å sette workshopen i gang.

Klima var på dagsorden denne måneden og Eilerts salong ved UiA inviterte til debatt om klima og UiAs ansvar. I debatten satt viserektor for samfunnskontakt og nyskaping; Gøril Hannås, klimaforsker fra UiB; Helge Drange, og nestleder i STA; Olea Norset. Det var en debatt med mye engasjement både panel og i salen. Nestleder i STA skrev en kommentar på UiAs nettsider i ettertid hvor hun stilte kritiske spørsmål til UiAs oppfølging på klimaområdet. Dette fikk hun motsvar på fra både viserektoren og rektor.

November var også den måneden Studentparlamentet satte Kristiansand by på hodet. Under november-møtet ble første diskusjon om UIAs bruk av rom som ikke er livssynsnøytrale gjennomført. Denne saken skapte stor interesse i Kristiansand (både av ansatte, studenter og øvrig befolkning), og spesielt når Studentparlamentet vedtok påfølgende resolusjon i januar ble saken blåst opp i den lokale medier. Selv statsråd Kjell Ingolf Ropstad ble deltakende i debatten. Leder fikk i denne sammenheng mye medietid, og Studentparlamentet viste seg relevant selv utenfor UiAs vegger.

Ikke nok med at STA gjorde seg synlig i debatten om livssynsnøytrale rom, men november var også den måneden områdereguleringen på Lund torv stod høyt på agendaen. Lobby inn mot Kristiansands politikere og administrasjon måtte gjennomføres.

Hver mandag ettermiddag dro leder og direktør i Studentsamskipnaden til de ulike partienes gruppemøte for å lobbe inn studentboliger på Lund torv. Leder brukte også tid på medieopptreden og skrev blant annet en artikkel med tidligere ledere og nestledere i STA om hvorfor studentboligene burde bygges. Det skal ikke legges skjul på at flere av politikerne også var særdeles interessert i å også snakke om Studentparlamentets debatt rundt bruk av Konferansesenteret Q42, selv om leder deltok på gruppemøtene for å lobbe inn studentboliger. I forbindelse med Lund torv deltok også styret på en aksjon for å vise sin støtte til at studentboligene burde bygges, til tross for stor motstand fra enkelte deler av øvrig befolkning.

I november ble også «Nattevandring for bærekraftsmålene» gjennomført, i regi av Norad og Kristiansand kommune. Leder deltok, sammen med representant fra bærekrafts- og miljøutvalget, med en innledning om studentenes tanker og arbeidet omkring bærekraftsmålene.

I en ellers travel november tok STA-styret seg tid til en teambuildingtur til Oslo. I to dager hadde de fokus på sosiale relasjoner og faglig innhold. Kommunikasjonsansvarlig holdt en workshop for øvrige styremedlemmer, med fokus på gjennomføringen av Studentvalget 2020. I tillegg deltok styret på møte med NSO, her fikk de tips og triks til å lage gode strukturer og prioriteringer i en hektisk hverdag.

Måneden ble avsluttet med julebord for Studentparlamentet. Det ble em veldig hyggelig fest og sosialt pusterom for alle. Festkledde mennesker til dekket bord, god mat og underholdende konkurranser. Julebordskomiteen, organisasjonskonsulent og nestleder, jobbet iherdig for å få Alibiet til å bli et julete og hyggelig sted – og var svært fornøyde med stemningen på selve festen!

Les mer her:

 

Desember


Desember måned bærer preg av at det er siste innspurt med eksamen for de fleste på UiA. Tiden bruker STA-styret til å samle trådene og gjøre seg klare til januar. Det er alt fra å rydde i mail, klargjøre neste SP-møte, lande prosjekter o.l.

Leder og nestleder jobbet hyppig videre med studentparlamentssaken som omhandlet undervisning i rom eid av religiøse organisatorer. I den forbindelse ble STA invitert på et møte med to aktive pastorer i menigheten Filadelfia og pådriver for bruk av konferansesenteret Q42. Leder og nestleder hadde et godt møte med representantene og tok med seg til opplysninger man fikk i møtet.

11.desember ble endelig fortjenesten av demonstrering, lobbyarbeid og deltakelse på kulturkvelder for Lund torv belønnet.  Bystyret vedtok da at det kunne bygges på Lund torv. Selv om vedtaket i bystyret er fattet avventes det enda en endelig tillatelse til å bygge. Dette er noe STA-styret må følge opp kommende periode.

Leder og leder for Velferdstinget i Agder skrev i desember under på en avtale med Teateret i sentrum. Dette er en avtale som legger til rette for studentvennlige priser og gode avtaler om man ønsker å leie lokale hos Teateret.

Året 2019 fylte STA 25 år slik STA ser ut i dag. Det feiret vi ved å dele ut pepperkaker og gløgg til alle som satt og leste til eksamen på campusene. Dette falt i god smak hos alle og var et lite lyspunkt i eksamensstresset. For de internasjonale studentene var det ekstra gledelig da de fikk oppleve en norsk juletradisjon, og ønsket både rosiner og mandler i gløggen om det var slik at det var det som var det tradisjonelle i Norge. Vi feiret også STA ved at Irene tok et dypdykk i arkivet for å finne ut mer om STAs 25 år. Dette resulterte i en jubileumsartikkel.

Styret avsluttet desember måned med en intern juleavslutning, hvor alle fikk brynt seg på  en runde curling. Deretter var det juleferie for de aller fleste, også STA-styret.

Les mer her:

 

Januar


Læringsmiljøpolitisk ansvarlig kickstartet året på begge campus, for å hjelpe til i mottakelsen av  nye internasjonale studenter. Mangfoldsuken 2020 ble også avholdt 13.01, med læringsmiljøpolitisk ansvarlig i spissen. Under mangfoldsuken deltok STA som arrangør, og ønsket studentene velkommen tilbake fra juleferie.
Januar startet også gledelig for styret da vi fikk nyheten om at vi har fått tildelt midler, fra UiA, for å øke kommunikasjonsansvarliges stillingsprosent fra 20% til 40%. Det ble besluttet i vedtak fra Studentparlamentet at kommunikasjonsansvarlig kunne øke sin stillingsprosent allerede fra februar. Kommunikasjonsansvarlig opprettet også det uformelle kommunikasjonsutvalget i STA. Når revidering av valgreglementet i STA behandles er dette foreslått inn som en formell del av organisasjonen. Kommunikasjonsutvalget skal bistå kommunikasjonsansvarlig i styret i arbeidet for STA. Det er mange mulighet å utvikle en stilling når man kan øke den med 20%.

Engasjer deg-dagen ble gjennomført på begge campus og var i all hovedsak en suksess. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, sammen med en engasjert representant i Studentparlamentet, deltok i planleggingen og gjennomføring av dagen. De representerte STA både på stand og presenterte organisasjonen under et pitcheseminar senere på dagen.

I januar startet også diskusjoner om studiestarten 2020. Nestleder i STA ble spurt om å sitte i arbeidsgruppe som skulle arbeide for hvordan studiestart kunne bedres, med vekt på hvordan det faglige miljøet kan styrkes. Et mandat gitt av rektoratet. I gruppen var de to studentrepresentanter, den andre var en engasjert student fra Studentparlamentet. Sammen hadde de presentasjon om hva som er viktig som ny student og fulgte opp arbeidet i gruppa. Samme måned kom også de nye fadderstyrene på plass og nestleder deltok for å presentere STA og mulighetene for samarbeid på tvers. Dette er svært positivt for å møte hverandre ansikt til ansikt slik at man enda lettere kan ta kontakt i løpet av året angående studiestart, og jobbe mot felles mål.

I januar var også vertskommunene på banen. Leder og nestleder deltok på en workshop knyttet til universitetsbyen Grimstad. Dette arbeidet har stått på stedet hvil, i påvente av at arbeidet med Universitetsbyen Kristiansand trår frem. Planen har vært at man skal ta lærdom fra prosessen i Kristiansand, før den starter i Grimstad. Under workshop ble det kartlagt ulike arbeidsområder som må vies enda mer oppmerksomhet mot, for å gjøre Grimstad om til en universitetsby; studenttilknytning til arbeidslivet, sosiale arrangement, møtearenaer for studenter og øvrige m.m. I etterkant av workshop er det opprettet flere arbeidsgrupper hvor både STA-styret og andre studentrepresentanter fra Studentparlamentet og øvrige foreninger er representert. Arbeidet med universitetsbyen Grimstad er i gang for fult, og det er gledelig å se progresjon.

Kommuneplanen for Kristiansand kommune sto også på agendaen. Kommunen, sammen med studentaktiviteter, linjeforeninger, UiA og ungdommens bystyre, arrangerte innspillsrunde i form av workshop på UiA. Nestleder ble invitert til å holde innledning om studentenes stemme og studentenes syn på bærekraft for å sette workshopen i gang. Ordfører Jan Oddvar Skisland var også der og holdte innledning.

Leder avsluttet januar måned med ledermøte i NSO. Denne ble avholdt i Tromsø. Det er et ønske at NSO skal besøke ulike deler av medlemslag, i ulike deler av landet. Denne gangen ble det nydelige Tromsø som ble besøkt.

Les mer her:

 

Februar


Styret startet i februar arbeidet med revidering av styringsdokument og politisk dokument. I tillegg ble det satt ekstra innsats mot Studentvalget 2020.

Februar ble for nestleder og leder en konferansemåned. Nestleder, sammen med bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg deltok på den årlige bærekraftskonferansen i Bergen. Denne er arrangert av universitet- og høyskolesektoren og inviterer ulike aktører inn for å diskutere temaet. Utvalget brukte denne konferansen for å smale informasjon og kunnskap for revideringen av det politiske dokumentet for bærekraft og miljø i STA.

Leder og Nestleder deltok på «European learning and teaching forum» i Utrecht Nederland. Konferansen tok for seg fremtidens undervisning og aktive læringsformer. Nestleder var der som representant fra STA-styret. Leder derimot deltok der som leder av Studentrådet i Universitets- og høyskolenettverket på Vestlandet (UHNettVest). Studentrådet deltok på konferansen i Utrecht som den del av sin årlige studietur, og har ellers i året hatt hyppig møtevirksomhet. Når konferansen var gjennomført ble Studentrådet igjen for å diskutere videre planer for året og overlapp med nytt Studentråd.

Leder, nestleder og en hel delegasjon fra STA reiste også på den årlige studentkonferansen arrangert av Studentrådet til UHNettVest. Årets tematikk var studentmobilitet, med fokus på universell utforming. En del av delegasjonen var fra medlemmer i internasjonalt utvalg i STA som dro stor nytte av konferansen. Utvalget brukte dette for å lage anbefalinger for neste utvalg, men også for neste STA-styret for internasjonalisering.

Leder deltok også på Eilerts Salong, med tematikken UiA+Jesus=?. Debatten tok for seg Studentparlamentets resolusjon fra januar, og leder debatterte mot en UiA professor. Selv om debattantene ikke kom til enighet ble det opplevd som positivt at debatten var rettet mot- og ble tatt på UiA.

Lokalt var også Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i full sving. I starten av februar ble utkast til ny UH-lov (NOU 2020:3) lagt frem, og offentliggjort på regjeringens nettsider. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig påtok ansvaret med å hente frem det viktigste fra NOUens 450 sider. Det som ble løftet frem var spørsmål om valgt eller ansatt rektor, hvorvidt rektor eller en ekstern aktør skal lede universitetsstyrene, samt universitetenes autonomi i lys av formålsparagrafen. I tillegg ble det foreslått et eget kapittel om læringsmiljø. Disse punktene ble så presentert i et eget høringssvar til UiA, og fremlagt læringsmiljøutvalget 20.04.

I tråd handlingsplanens punkt om å delta på SAIHs vårkampanje, var læringsmiljøpolitisk ansvarlig også tidlig involvert i planleggingen av markeringen lokalt. I det ligger blant annet å delta på jevnlige styremøter, og representere STA under Vintersamlingen 2020. Samlingen fant sted på utøya, hvilket gav rom for refleksjon om hendelsene før, under og etter 22. juli. Samarbeidet mellom SAIH og STA har vært meget godt, men kampanjen ble, som følge av corona-nedstengingen avlyst.

Februar måned bød også på en rekke interessante arrangement. STA-styret gjennomførte Allmøte for å få tillatelse til å supplere SP. Tillatelsen ble gitt og suppleringen ble en suksess. I etterkant gav leder og organisasjonskonsulent opplæring til de supplerte representantene til SP.

STA-styret lanserte sin avtale med «Schibsted Student». En avtale som gir studenter ved UiA gratis tilgang på digitale aviser, og artikler bak betalingsmurer. I dette tilbudet inngår bla: Fædrelandsvennen, VG+ og Aftenposten.

Den 8.februar gjennomførte STA, med en engasjert representant fra SP i spissen, sammen med UiA arrangementet «Våge å være». Arrangementet ble gjennomført i sammenheng med «En by for alle»,mangfoldsuken i Kristiansand kommune. Her deltok blant annet Gisle fra Jævla homo.

Landsmøtedelegasjon til NSO startet også sitt arbeid. Ni valgte representanter satte i gang forberedelsene for å representere UiA-studentene. Selv om korona-krisen slo inn og avlyste landsmøtet er det varslet et ekstraordinært landsmøte til høste, og representantene vil få muligheten til nasjonal påvirkning.

UiA sin nye strategi i perioden 2021-2024 ble for fullt diskutert i februar, både internt og eksternt. Blant annet deltok Læringsmiljøpolitisk ansvarlig på en faglig workshop på vegne av STA. Strategien er også blitt diskutert i Studentparlamentet og leder har i ettertid diskutert strategien i Råd for samarbeid med arbeidslivet og i dekanråd. Strategien skal behandles i UiA-styret juni 2020.

Les mer:

 

Mars


Mars måned startet godt, og styret var for fullt i gang med måneden – det var før koronasituasjonen slo inn for fullt.

Leder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig deltok på åpningen av UIAs syne rom for tro og tanke, i F2. Leder holdt en innledning og viste til viktigheten av at studenter og ansatte kan finne pusterom i løpet av dagen.

Den 12.mars 2020 vil stå igjen som en merkedag i STAs historie og i Norge som helhet. Dette var dagen UiA stengte ned på grunn av Korona-pandemien og Norges land fulgte like etter. Styret har etter 12.mars 2020 hatt hjemmekontor og brukte den første tiden på å navigere seg gjennom avlyste møter og konferanser, endrede datoer, ny arbeidsform og nye spørsmål som oppstod, knyttet til blant annet økonomi, studenters psykiske helse, innveksling/utveksling, undervisning, eksamen, bachelor- og masteroppgaver og ikke minst Studentvalget 2020.


Bilde: UiA

Leder og organisasjonskonsulent har hatt økt helse, miljø og sikkerhetsansvar knyttet til korona-pandemien. Dette har blant annet omfattet livet på kontoret og hjemmekontoret, møte med UiAs beredskapsgruppe og gjennomføring av møter i regi av STA (for eksempel fellesrådsmøter og Studentparlamentsmøter). Styret har i helhet hatt økt kontakt med Studieavdelingen og internasjonalt kontor for å finne gode løsninger for studenters behov både på og utenfor UiA. Leder har i tillegg hatt hyppigere møter med dekanrådet, UiA-ledelse og øvrige ledere av studentdemokrati i Norge for å samarbeide om situasjonen. Nasjonalt sett har det store samarbeidspunktet vært en ordning for økonomisk støtte til permitterte studenter.

Styret har i denne perioden måtte omforme Studentvalget 2020, fra fysisk til digitalt. Hele styret har samarbeidet om å lage planer og struktur for hvordan STA skal bruke sine digitale plattformer for å rekruttere inn kandidater til Studentparlamentet og Fakultetsstyret/Avdelingsstyret (4-25.mars), rekruttere kandidater til råd, styrer og utvalg (2.april-3.mai) og ikke minst gjennomføre stemmeperioden (22.april-29.april). Til tross for korona-krisen fikk vi rekruttert inn 63 studenter til Studentparlamentet og Fakultetsstyrene/Avdelingsstyret. Dette er åtte flere kandidater sammenlignet med i fjor. I tillegg ble det ikke gjennomført en eneste dag på stand.

Styret har, sammen med kommunikasjonsutvalget, i tillegg samarbeidet om å utvikle materiale til valget både filmer, bilder og artikler og posting av disse. Vi ønsker også å takke for samarbeidet både med UiA sentralt, fakultetene/avdelingen, Studentparlamentet og øvrige studenter for at alle har vært med å delt informasjon, samt rekruttert både kandidater og stemmer.

Koronasituasjonen førte til at Åpen dag på UiA ble endret. Dette er en dag der alle videregåendeskoleelever kan komme for å bli kjent med universitetet, og dagen ble heller digitalt. STA deltok som vanlig med ne bolk om studentlivet utenfor forelesningssalen, og delte tips og triks. Dette gjorde leder og nestleder sammen med en studentambassadør fra UiA,

Leder deltok på et samarbeidsmøte med UiA CoLab, Velferdstinget i Agder (VT), Studentsamskipnaden og UiA. Samarbeid med VT og SiA er noe leder har brukt mye tid på det siste året. Både hvordan velferdsaktører kan samarbeide bedre om studentvelferd og hvordan informasjon, strukturer og ansvarsområder kan bli enda klarere. I lys av dette arbeidet er det et ønske å gjennomføre en workshop med UiA CoLab i spissen for å finne gode løsninger i fellesskap.

Leder deltok også i mars på digitale møter med Kristiansand kommune for å lobbe inn et formelt vedtak om opprettelse av Studentrådet i Kristiansand. Dette er også et arbeid leder har fulgt gjennom hele året. Studentrådet i Kristiansand ble vedtatt, og studentene i Agder har med dette et formelt organ å støtte seg på for å bli hørt i Kristiansand. De samme strukturene vil STA-styret jobbe videre for i Grimstad, i sammenheng med universitetsbyen Grimstad.

Les mer:

 

April


Etter hvert som tiden har gått har den verste krisetilstanden lagt seg og mye av arbeidet er oppe i nogen lunde «normaltilstand», hvor digitale møter er hverdagen og den daglige driften igjen tas tak i.

22-29.april ble stemmeperioden til Studentparlamentet og Fakultetsstyrene/Avdelingsstyret gjennomført. Denne uken var fylt med bilder og filmer av kjente personligheter som har besøkt UiA, som oppfordret studentene til å stemme. Dette har Kommunikasjonsansvarlig og UiA samarbeidet om. I tillegg kunne studentene lese digital valgavis og stille til valg på en enkel måte, noe Kommunikasjonsansvarlig stod i spissen for. Uken var også fylt med premier som en boost for å stemme i valget.

Nytt av året var også «Studentvalgsprisen». Denne ble tildelt det Fakultetet/Avdelingen med høyest stemmeprosent ved Studentvalget. I år var det Fakultet for kunstfag som stakk av med seieren, med 17% oppslutning – Hurra! Når tiden tillater det skal de få overrekt en pokal, og våre anbefalinger er at neste styret viderefører denne prisen. I helhet ble årets valgoppslutning 7.1%. Sammenlignet med fjorårets 8.9% mener vi at gjennomføringen gikk bra, til tross for koronasituasjonen.

Videre i april har styret hatt fullt fokus på å rekruttere studenter til råd, styrer og utvalg. Det er rekruttert via direkte kontakt, digitale plattformer, annonser og kompetansetorget.

I april fikk styret også avviklet en litt annerledes påskeferie.

Sett i lys av koronasituasjonen var april den måneden styret samarbeidet tett med studieavdelingen for å finne gode løsninger for digital eksamen. Mens mars dreide seg om digital undervisning og praksis, var april den måneden hvor digital eksamensavvikling var et hett tema. Det viste seg til slutt at absolutt alle eksamener ved UiA ville la seg gjennomføre digitalt. UiA har i denne sammenheng sendt ut en lokal undersøkelse om hva studentene mener om den digitale undervisningen. Dette blir førende tall for veien videre.

UiA Campus Grimstad fikk i april et regnbueparadis, tilsvarende regnbueovergangen i Kristiansand. Ettersom det ikke var mulig med en formell åpning til leder og nestleder seg av oppgaven å dra til Grimstad for å markere paradiset. Vi gratulerer med paradiset og mangfoldet ved UiA skal bare bli enda bedre.

Fylkeskommunen satt i gang med et spennende arbeid i april. STA-styret, med leder i spissen, ga innspill til den ventede studentmeldingen i Agder. Dette er en studentmelding som skal si noe om studentenes trivsel og tilknytning til Agder, som også vil kunne pekepinn på konkrete tiltak og forbedringspotensialet Agder som region har for at studentene skal komme til Sørlandet, trives som studenter og bosette seg etter endt utdanning

Den 29.april 2020 gjennomføre styret STAs første digitale SP-møte. I møtet ble både politiske dokument og vedtekter vedtatt. Gitt omstendighetene, og tilbakemeldingene styret mottok, mener vi gjennomføringen av møtet ble en suksess.

STA er medlem av SAIH (studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond) og deltar dermed på SAIHs nasjonale årsmøte. Dette gjorde vi også i år, til tross koronasituasjonen. Møtet skjedde også her digitalt hvor de viktigste dokumentene og prosessene for organisasjonens virke ble gjennomført. Nestleder møtte som delegat og læringsmiljøpolitisk ansvarlig som observatør. Det var et viktig møte hvor nytt arbeidsutvalg i SAIH nasjonalt, samt andre verv ble valgt inn for den kommende perioden

Les mer:

 

Mai


I mai måned har digitale eksamener blitt igangsatt. For styrets del har mai måned rettet fokus på hvordan UiA skal takke av avgangsstudenter og hvordan man i samarbeid skal rigge for studiestart høst 2020. Det er varslet en studiestart preget av smittevernshåndteringer, og hvordan man skal gjennomføre en studiestart dels fysisk og dels digital er gjennom mai måned en viktig tematikk.

Styret har i løpet av måneden gjennomført en digital valgforsamling. Ettersom koronasituasjonen gjør det umulig å møtes fysisk ble det bestemt at UiA-styret, STA-styret og Skikkethetsnemda skal velges 20.mai. Øvrige verv utsettes til ekstraordinær valgforsamling til høsten 2020 og sittende representanter får utvidet sin funksjonsperiode til 1.november. Når valgforsamlingen må gjennomføres digital har dette betydd et merarbeid for styret, med leder og organisasjonskonsulent i spissen, for å finne en god løsning på dette. I løpet av mai vil også styret gjennomføre sitt andre digitale SP-møte, som også vil være det siste i dette styrets funksjonsperiode. På dette møtet vil SP vedta handlingsplanen for kommende STA-styre, som er gjeldende fra 1.juli 2020.

Nestleder har deltatt på digitale møter for internasjonale studenter og ansatte. Der var rektor for å svare på spørsmål til alle som lurte, og nestleder var der for å informere om STA og plukke opp på spørsmål eller problemstillinger underveis.

Nestleder startet i mai i en arbeidsgruppe som skal jobbe med et høringssvar til Lied-utvalgets arbeid. Lied-utvalget jobber på departementsnivå med arbeidet på høringen om «Med rett til å mestre». Forslaget som er kommet omhandler hvordan struktur og innhold er i videregående opplæring. Skille mellom yrkesfaglig utdanning og studieforberedende utdanning. Hvordan man kan styrke utdanningen slik at flere fullfører. Forslaget tar også opp hvilken tilgang det er for voksne som ønsker videregående utdanning, samt hva de ulike retningene skal inneholde med tanke på fag, timeantall osv.

Les mer:

 

Juni


Juni måned vil dedikeres til overlapp, både i fellesskap og individuelt. Hvert styremedlem skal planlegge individuell overlapp og utarbeide tilknyttede fagnotat for sitt verv. Leder vil også planlegge overlapp for påtroppende leder og nestleder i forbindelse med UHNettVest. Leder skal også planlegge overlapp for Fagpolitisk ansvarlig. Styret vil også legge opp forslag til gjennomføring av opplæring til nytt Studentparlament, samt hvordan nytt styre kan starte arbeidet i august.

Studiestart høsten 2020 vil være i styrets fokus. Styret vil delta i møter på ulike arena for å sikre et godt samarbeid og mottak av både nye og gamle studenter ved UiA. Det vil også følges opp hvordan den digitale undervisningen kan bli enda bedre til høsten, og hvordan UiA sakte men sikkert kan åpne igjen – på en trygg måte.

I juni vil leder, nestleder og læringsmiljøansvarlig samarbeide tett med Studieavdelingen når det gjelder revidering av kvalitetssystemet til UiA. STA-styret skal gi innspill på hva vi mener på endres i dagens kvalitetssystem, og spesielt med fokus på tillitsvalgte sin rolle på UiA. Videre vil vi også lande opplæringen av studenttillitsvalgte til høsten 2020, og ta høyde for digitalt valg og opplæring av studenttillitsvalgte.

I lys av avslutning både for sittende Studentparlament og STA-styret må dette ses an etter hvert som situasjonen utvikler seg. Vi jobber med å finne gode løsninger på hvordan vi kan takke av hverandre på en god måte, selv om smittevernreglene per i dag ikke gjør fysiske møter enkelt.

Styret håper at juni gir oss en mulighet til å møtes på kontoret igjen. Både for opplæring, for å møtes, men også for å hente våre personlige eiendeler før vi 30.juni 2020 gir stafettpinnen videre til STA-styret 2020/2021.

 

Styrets avsluttende ord


I løpet av perioden blir man godt kjent med hverandre som sitter i STA-styret, man deler både gleder og sorger i løpet av året. En periode i styret går fort, men vi ser tilbake på et år hvor vi har hatt det gøy både faglig og sosialt, samtidig som vi har utfordret hverandre. Dette har gitt STA et styre som har vært i konstant utvikling, og som går av med hevet hode. Det siste året har også bydd både på interne utfordringer da styresammensetningen har blitt endret og påfølgende at korona-pandemien slo inn. Dette gav styret en ny arbeidshverdag på hjemmekontor, nye prioriteringsspørsmål og henvendelser som skulle besvares. Likevel har vi kommet oss gjennom året i fellesskap, og mener vi etterlater en organisasjon som fremdeles er frempå når det gjelder å kjempe for studentenes interesser.

Styret ønsker å takke våre samarbeidspartnere i året som har gått. Uten et godt samarbeid med våre medstudenter, UiA og vertskapsbyene ville ikke året vært det samme. Vi setter pris på de engasjerende og løsningsorienterte menneskene vi har møtt, og som vi sammen med har fått utviklet STA og bedret studentenes rettigheter. Vi er heldige som går på et universitet som fokuserer på å inkludere studentene, både vi som er engasjerte gjennom STA, men også de enkelt-studentene som kommer med sine innspill i løpet av året. Vi ønsker alle lykke til, og vet at de gode løsningene også vil fremmes og gjennomføres for studieåret 2020/2021.

På vegne av styret 2019/2020
Benedicte Nordlie,
Leder Studentorganisasjonen i Agder.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål