//Tekst: Benedicte Nordlie
//Illustrasjon: Adam Tzur (basert på Freepik-kilde)12.mars ble situasjonen for alvor endret da både universitetet, og Norge kort tid etter ble stengt ned. Denne situasjonen har også påvirket STA sitt arbeid, både den daglige driften og gjennomføringen av studentvalget 2020. Koronasituasjonen har også gitt helt nye arbeidsoppgaver, fordi situasjonen har krevd nye og effektive løsninger. For å imøtekomme behov i studentmassen har STA samarbeidet tett med UiA, lokale og øvrige nasjonale samarbeidspartnere for å presse på og utarbeide løsninger. Dette har vært tematikk innenfor økonomi, undervisning, praksis, lab-øvelser, eksamensavvikling, studenter med barn og studiestart 2020.

Frem til nå har ikke STA promotert arbeidet sitt med koronasituasjonen i særlig grad. Bakgrunnen for dette er flere, men hovedprioriteringen på våre sosiale medier og digitale flater har vært Studentvalget 2020. Det har vært et viktig argument for oss for å sikre at vi også i høst har gode og tydelige studentstemmer som kan dra jobben videre. For å klare dette har vi vært avhengige av at studenter har stilt til valg. Men, nå som valget er gjennomført synes vi det er på tide og fremme noe av den jobben vi har gjort i korona-tiden. For selv om jobben ikke har vært promotert utad er mye arbeid lagt ned, slik at studenter kan få gode og forutsigbare løsninger.

Samarbeid med UiA og SiA

Leder av STA sitter i ukentlige møter med dekaner og UiA sin ledelse for å diskutere koronasituasjonen. I møtene har man løftet felles problemstillinger knyttet til studenter og ansatte, og gitt innspill til løsninger og veien videre.

Problemstillingene har blitt jobbet med i en fornuftig rekkefølge:

Først ut var å få oversikt over selve krisesituasjonen at UiA, og Norge, ble stengt ned. Herunder fikk vi utfordringen knyttet til at studenter ble permitterte, og ikke fikk dagpenger fra NAV. I tillegg ble det satt fokus på studenter med barn og hvordan de kan følge med på undervisningen, til tross for en ny hverdag hjemme. Utfordringen knyttet til studentenes økonomiske situasjon samarbeidet vi mest nasjonalt om, og vises tilbake til senere i teksten. I utfordringen knyttet til studenter med barn har STA samarbeidet tett med studieavdelingen ved UiA for å finne ut hvordan man kan legge til rette for- og bistå dem i deres utfordringer.

I videre problemstillinger har STA vært i ukentlige møter med studieavdelingen. For neste utfordring som måtte svares på var knyttet til digital undervisning. Her har STA gitt innspill på hvordan studenter best kan gis digital undervisning og hvordan man kan skape best mulig kvalitet. I denne utfordringen har det vært viktig for STA at ansatte har den kompetansen de trenger for å kunne gi fullverdig undervisning, samtidig som studenter kan stille spørsmål og få veiledning ved behov. STA har også spilt inn at studenter også burde få bistand til hvordan de kan gjennomføre gode digitale kollokviegrupper og gjennomføre øvrig gruppearbeid digitalt. For selv om vi lever i en digital tidsalder kan vi ikke forvente at alle vet om de kreative løsningene som finnes.

Neste utfordring for STA var gjennomføring av den digitale eksamen. Vi har vært i utallige møter for å diskutere en forutsigbar løsning til eksamensavvikling for studenter. Problemstillinger som har vært løftet har vært; kan alle eksamener gjøres digitale? Skal man ta bort den graderte karakteren, til fordel for bestått/ikke bestått? Hva skal man gjøre med studenter som potensielt ikke får avlagt eksamen? Hvordan skal man forholde seg til konteeksamen? STA har både gitt innspill til studieavdelingen, UiA-ledelsen, i dekanråd og gjennom formelle høringer. For STA har en viktig balansegang vært å gi forutsigbare svar knyttet til formen på eksamen, sett opp mot kvaliteten på undervisningen. Vi har også vært nøye med å spille inn viktigheten av at minst mulig studenter blir forhindret til å følge progresjonen i studieløpet sitt. I denne utfordringen har vi også diskutert innlevering av bachelor- og masteroppgaver. Mens det ble gitt sentrale retningslinjer på at eksamener skulle gjennomføres digitalt, var det fakultetene/avdelingen selv som la til rette for innlevering av bachelor og masteroppgave. Dette er rett og slett fordi det er fakultetene/avdelingen selv som kjenner sin studentgruppe, og deres behov. For å da finne de gode «lokale» løsningene har vi sett dette som positivt. Etter mye arbeid og en kabal som skulle gå opp, har samtlige eksamener på UiA blitt omgjort digital. Trenger du tilrettelegging må du huske at tilretteleggingskontoret ved UIA er til hjelp for deg. Vi håper også at studenter spør om begrunnelse på sin eksamen, og eventuelt bruker sin klagerett på formelle feil om de føler at deres eksamensavvikling ikke har vært gjort riktig. Er du usikker på dine rettigheter som student kan du ta kontakt med vårt studentombud ved UIA.

Neste steg på veien har vært samarbeidet om hvordan man skal takke av avgangsstudenter, ettersom man ikke kan samles fysisk. I tillegg er studiestart 2020 høyt oppe på agendaen. Leder av STA og rektor har sammen spilt inn filmer under koronasituasjonen. Både for å gi informasjon på situasjonen, ønske lykke til på eksamen og for å takke studenter av. STA håper at avgangsstudenter melder seg opp til UiA-alumni, slik at man kan ta del i UiA også fra høsten.

I diskusjonen om studiestart 2020 sitter STA i ukentlige møter med studiestartteamet og har kontakt med fadderstyret. Vi spiller hyppig inn viktigheten av at alle studenter på et tidspunkt skal kunne møte fysisk på UiA til høsten. Vi mener at grensen er nådd til hvor mye studenter kan sitte hjemme; både med tanke på den faglige kvaliteten, ens eget læringsmiljø og psykiske helse. Derfor er gode løsninger som både gir dels fysisk studiestart og en faglig hverdag på UiA noe vi alle ønsker å finne gode svar på. Om det viser seg at man også til høsten må belage seg på dels digital undervisning har et poeng for STA vært at kvaliteten på den digitale undervisningen som gis må økes, og at den kombineres i større grad med fysiske samlinger. Samarbeid om studiestart vil være en viktig tematikk, slik at alle studenter (både nye og gamle) kan glede seg til høsten på UiA, og er klare i Grimstad og Kristiansand når studiestarten er i gang. STA har også fokus på linjeforeninger og studentaktiviteter. Studiestart er en viktig tid for å rekruttere nye medlemmer. Derfor samarbeider vi om løsninger som kan iverksettes for at studenter, nye som gamle, vet hva de kan engasjere seg i – selv om studiestart 2020 ikke blir helt slik vi er vant med.

STA har også samarbeidet med internasjonalt kontor for å finne løsninger for studenter på innveksling og utveksling. Nestleder tatt del i møter med internasjonale ansatte, internasjonale studenter og UiA sin ledelse. Her har vi hatt oppe til diskusjon studenters psykiske helse, økonomiske situasjon, hvordan ivareta studenter som er blitt igjen i Norge og norske studenter i utlandet. I denne sammenheng er også utveksling til høsten en tematikk som løftes i ulike fora. Vi vet det er flere studenter som ønsker å dra på utveksling, så forutsigbare svar som gjelder dette er en prioritet.  tillegg er Studentsamskipnaden i Agder (SiA) en viktig samarbeidsaktør. Vi har applaudert SiA for å klare å ha helsetjenestene åpne, og lagt til rette for digitale møter. Det er ikke alle Samskipnader i landet som har klart dette. Vi har samarbeidet med SiA for å løfte løsninger knyttet til boligtjenester, hvor vi har diskutert økonomi og tilrettelegging for studenter som har har valgt å reise hjem.

Samarbeid nasjonalt med studentdemokratier og Norsk Studentorganisasjon

STA deltar i regelmessige med øvrige studentdemokratier og Norsk studentorganisasjon for å diskutere hvordan ulike institusjoner løser de ulike utfordringene vi trenger svar på.

Spesielt har et hett tema vært studenter og økonomi. Dette er noe STA har støttet opp arbeidet rundt nasjonalt, ettersom studenter ikke har rett på dagpenger. Nå har lånekassen begynt å sende ut mail til studenter som kan søke tilleggslån på 26.000 (hvor deler blir omgjort til stipend). Vi synes det er bra med en løsning, men skulle gjerne sett at studenter ble tatt enda mer seriøst og likestilt med øvrige arbeidstakere når det gjelder dagpenger. I denne saken har STA også vært i lokale medier for å lobbe inn studentenes behov, vi har også vært i kontakt med stortingspolitikerne fra Agder. Vi diskuterer også, sammen med UiA, hvordan man kan ivareta internasjonale studenter som ikke får støtte fra lånekassen og som også har mistet inntekten sin.

Studentvalget 2020

Studentvalget 2020 har fått tilnærmet all plassen på digitale flater og sosiale medier. Før vi rakk vår første dag på stand i Studentvalget 2020 ble universitetet stengt, og vi måtte da endre alle våre planer for det fysiske valget og la et nytt løp for det digitale valget. Dette har vi sett på som riktig prioritering da UiA skal drives videre også til høsten. For å sikre studentrepresentasjon i Studentparlamentet, fakultetsstyrene/avdelingsstyret og råd, styrer og utvalg når UiA skal gjenåpnes har det vært en prioritet. Denne prioriteringen mener vi har vært riktig for under valget til studentparlamentet/fakultetsstyrene har det vært 63 kandidater å stemme på. Dette er åtte studenter mer, sammenlignet med i fjor. Så takk for alle som har stilt til valg, dere vil være viktige for å dra studentstemmen videre på UiA!

Avslutningsvis håper vi denne artikkelen har gitt noen svar på hvordan vi har jobbet under koronasituasjonen. Vi har fått noen konkrete løsninger, noen svar har blitt gitt og på enkelte områder har løsninger enda latt vente på seg. Vi har- og vil fortsette et tett samarbeid med UiA for å kunne gi konkrete og forutsigbare svar til alle. Vi setter pris på den innsatsen hver enkelt legger ned både for å opprettholde faglig progresjon og for å samle medstudentene sine digitalt. Vi vil jobbe steinhardt videre for å sikre en god avslutning på studieåret og slik at vi er klare til studiestart 2020. Etter hvert som både Norge og UiA åpnes mer opp håper vi alle tar hensyn til smittevernreglene, slik at enda flere kan få innpass på UiA.

Husk også at de fleste av dere har både linjeforeninger og tillitsvalgte som dere kan ta kontakt med, om dere har innspill eller spørsmål. Dere er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i STA-styret både for innspill til arbeidet og oppklarende spørmål.

Relevante lenker

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål