//Tekst: Bendik Hagen, læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder.
//Foto: STA

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte er viktige for Universitetet i Agder sitt kvalitetssystem. For at universitetet skal levere en best mulig utdanning til sine studenter, er tilbakemeldingen tillitsvalgte henter fra studentene avgjørende. Engasjerte tillitsvalgte gir et godt læringsmiljø.

Note: English summary at the end of the article.

Lær mer om tillitsvalgte her:

Tillitsvalgte er viktige for å kvalitetssikre undervisningen ved UiA

Mandag 09. september var fristen for registrering av tillitsvalgte. Kort tid etter kunne STA stolt invitere nærmere 140 tillitsvalgte på kurs. De tillitsvalgte kommer fra alle slags fakulteter og studieretninger, og representerer universitetet både i høyde og bredde. Tillitsvalgte er en viktig ressurs for universitetets kvalitetssystem, som Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) bruker for å se til at universitetet holder en høy standard. På kurset fikk representantene med seg nyttige verktøy til jobben med evaluering av sine emner.

Kontakt mellom STA og studentene

Tillitsvalgte er ikke bare viktig for kvalitetssystemet ved UiA, men også en svært viktig kontaktperson mellom studentorganisasjonen i Agder (STA) og alle 14000 studenter som studerer ved UiA. STA jobber til daglig med at UiA skal tilby gode fag- og forskningsmiljø som involverer studentene, samt at alle aspekter ved læringsmiljøet skal være godt og inkluderende. Studentenes stemme er naturligvis viktig, men for at alle skal bli hørt og tilbakemeldingen representativ, trengs et omfattende og systematisk arbeid. Et arbeid en gruppe på fem personer ikke klarer på egenhånd. Vi er derfor svært takknemlige for våre tillitsvalgte, og deres innsats for et godt læringsmiljø.

Læringsmiljøpolitisk utvalg ved UiA

Som læringsmiljøpolitisk ansvarlig leder jeg STAs læringsmiljøpolitiske utvalg, og er representert i læringmiljøutvalget (LMU) ved UiA. I utvalgets mandat står det at «universitetets læringsmiljøutvalg er styrets rådgivende utvalg i saker som gjelder læringsmiljøet. Utvalget skal være en pådriver i læringsmiljøspørsmål, og bidra til diskusjon omkring denne tematikken på ulike nivå i organisasjonen». […] «LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til universitetsstyret.» Videre står det at med læringsmiljø forstås fysisk, psykososialt, organisatorisk, pedagogisk og digitalt læringsmiljø.

Et altomfattende læringsmiljø

Læringsmiljøbegrepet er altså svært omfattende, og innbefatter en rekke ting. Med det fysiske læringsmiljø legges stor vekt på bygging og campus-utvikling. Alt fra at det skal være nok rom, at de skal kunne brukes forskjellig og at ventilasjon og lignende er i god stand. Det psykososiale dreier seg naturligvis om en inkluderende og mangfoldig studentmasse. At alle skal føle seg hjemme, uavhengig av kjønnsuttrykk, etnisitet, trosoppfatning eller annen bakgrunn. Funn som kommer frem i undersøkelse som SHoT viser at dette området må få et større fokus fremover.

Det pedagogiske læringsmiljø dreier seg kort fortalt om at studentene og foreleser går i dialog, og enes om et undervisningopplegg som er til gavn for begge parter. Med den teknologiske utvikling vi går i møte, blir det også større fokus på et mer digitalt og aktivt undervisningopplegg med mulighet for opptak av forelesning osv. Til sist handler det organisatoriske læringsmiljø om at alt dette må forankres i ledelsen, og forplantes i hele universitesstrukturen.

English summary

Last week the student organization of Agder (STA) welcomed more than 130 student representatives to an introductory course, where they got exclusive tools, which they can use in their job as class representatives. Their job, speaking the student voice, is important for the quality system at UiA. This is done by doing a digital or oral evaluation in their class and bringing both positive and critical feedback to teachers, faculty and university as a whole.

The representatives are also an important link between STA and its 14 000 members, the students at UiA. STA is working closely with the UiA presidency, in order to improve its science production and -quality, along with creating an inclusive learning environment. Student feedback is vital, and representatives do an important job lifting their voice. Our organization, along with other elected students, are also represented in the learning environment committee (LMU), which mandate is to be a driving force in issues regarding the learning environment at UiA. This includes physical, psycho-social, organizational, educational and digital learning environment.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål