Studentorganisasjonen i Agder som en trygg organisasjon

Det skal være gøy, lærerikt og motiverende å engasjere seg i STA.


Det er av stor verdi at du bidrar til fellesskapet som skaper politikkutvikling, gjennomslag og gode opplevelser for mange andre engasjerte studenter. Sammen skal vi sikre et godt miljø med takhøyde for å diskutere og si meningene våre. Dette gjelder også de sosiale og uformelle delene av alle STA-arrangement.

Som engasjert i STA har vi ingen toleranse for trakassering eller diskriminering. Vi tar vare på hverandre og viser gjensidig respekt. Det er et felles ansvar å sørge for at møtearenaene vi deltar på er trygge, og at alle ønskes velkommen. Det betyr også at du tar ansvar dersom andre ikke gjør det, for eksempel hvis noen behandles dårlig eller har uønskede opplevelser.

Studentparlamentet (SP) har tidligere vedtatt ett vedlegg 3 i reglement for studentaktiviteter som omhandler prinsipper for organisasjonskultur og oppførsel i forbindelse med STAs studentaktiviteter og linjeforeninger. I tillegg har Studentparlamentet vedtatt prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur for studentrepresentanter i Studentorganisasjonen i Agder. Disse gjelder alle studentrepresentanter som er valgt og oppnevnt av STA. Samlet sier disse prinsippene noe om hva som forventes av medlemmer av studentaktiviteter og linjeforeninger, samt alle studentrepresentanter. I tillegg sier de noe om varslingsrutiner.e

Prinsippene er som følger:
  • Alle skal følge seg velkommen og respektert i STA. Dette betyr at man skal avstå fra uttalelser og/eller fysisk atferd som oppleves som ubehagelig, diskriminerende, trakasserende eller krenkende for andre.

  • Alle har et ansvar for å bidra til et inkluderende miljø, både ved formelle og uformelle arrangement.

  • Alle skal vise respekt for hverandres grenser.

  • Press rundt bruk av alkohol og andre rusmidler skal ikke finne sted.
    Ved alle arrangement i regi av en studentaktivitet eller linjeforening skal man ha 1-2 tillitspersoner.

  • Alle har et ansvar i å forhindre mobbing. STA har nulltoleranse for mobbing.

  • Alle skal vise respekt for hverandres ytringer og møte hverandre på en konstruktiv måte.

Varslingsrutiner

Et antatt brudd på prinsippene kan meldes inn til alle medlemmene i STA-styret og STAs organisasjonskonsulent. Det er leder av STA-styret som følger dette opp, og involverer STAs Kontrollkomite ved behov. I de tilfeller det foreligger mistanke om lovbrudd skal universitetet konsulteres og politiet kontaktes. Alle brudd på prinsippene kan og bør meldes inn, og konsekvensens art vil variere ut ifra bruddets alvorlighetsgrad. En slik vurdering vil være individuell fra sak til sak. Innmelding av brudd på prinsipper skal ikke medføre negative konsekvenser for innmelder. Om varslingen om antatt brudd på prinsippene gjelder ett eller flere medlemmer av STA-styret, skal denne sendes til STAs organisasjonskonsulent på sta@uia.no. STAs organisasjonskonsulent sitter i en egen varslingsgruppe sammen med Advokatfirma Tofte AS, som sammen vil behandle varslingen.

en_GBEnglish (UK)