Prinsipprogrammet 2023-2025

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til Studentorganisasjonen i Agder (STA), og er det øverste politiske dokumentet i organisasjonen.

Studiesituasjon

Alle skal ha lik rett, mulighet og tilgang til høyere utdanning. Det skal aktivt arbeides for å utjevne forskjeller som hindrer enkeltindividets mulighet til å delta i, og fullføre høyere utdanning. Sektoren skal være universelt utformet og offentlig høyere utdanning skal være gratis slik at heltidsstudenten realiseres.   Alle studenter skal ha en trygg studiehverdag uten trakassering og diskriminering. Studentenes læringsmiljø skal ha et sterkt rettslig vern, på lik linje med arbeidstakers arbeidsmiljø. Alle som studerer på Universitetet i Agder (UiA) skal oppleve mestring, og ha et læringsmiljø som gir rom for å lykkes med studiene.   Studentenes psykiske og fysiske helse er et offentlig samfunnsansvar. Det skal tilrettelegges for at alle studenter kan delta i studentfrivilligheten. Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge og forutsigbare rammer for studenten uavhengig av studiesituasjonen.

Kvalitetskultur og dannelse

Høyere utdanning skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant. Studentene skal være en aktiv del av det akademiske felleskapet og ses på som en likeverdig part i arbeidet med å sikre høy kvalitet i utdanning, og en ressurs for forskning.   De ansatte skal ha høy faglig og pedagogisk kompetanse. Vurdering av studentenes kompetanse skal skje på en rettferdig, variert, pedagogisk og faglig begrunnet måte. Studentmedvirkning er en sentral del av utdanningen.   Høyere utdanning skal bidra til akademisk dannelse. Den skal gi studenter kompetanse til å utvikle analytiske egenskaper, til å forstå kritisk tenkning og bidra til utvikling av faglig etisk sans. Dette skal gi studenter verktøy til å stille kritiske spørsmål i utviklingen av akademia, også i samfunnet for øvrig som deltagende borgere.

Akademias samfunnsansvar

Grunnsteinen i et demokrati er å utfordre etablert kunnskap. Akademia har et fellesansvar for å informere borgere om meningsbrytende kunnskap slik at samfunnet kommer frem til de beste løsningene som sikrer samfunnets beste. Akademia skal være en aktiv deltager i den felles samfunnsdebatten. Institusjonen skal være bevisst på sitt ansvar og synliggjøre på hvilken måte de selv svarer på utfordringene samfunnet står ovenfor. Utdanning, forskning og innovasjon er viktig for å bygge opp og videreutvikle hele samfunnet.   I norsk akademia skal det være faglig autonome institusjoner som prioriterer akademisk frihet. Det er viktig å verne rundt studenters og ansattes ytringsfrihet, rettigheter og faglig frihet.

Internasjonalisering

Høyere utdanning skal være en arena for internasjonalisering av utdanning, kunnskap og kultur. Internasjonalisering skal sees på som en ressurs, og må derfor investeres i for å sikre internasjonale perspektiver hos studenter og ansatte.   Universitet skal arbeide for større tilrettelegging for både utveksling, men også inkludering av innvekslende studenter. Internasjonalisering er en ressurs for institusjonen og studentene som bidrar til bredere kunnskap og perspektiver. Studenter som innveksler til Norge skal ha gode forutsetninger til å delta både faglig og sosialt i studielivet.   Studenter skal ha rett til trygghet, akademisk frihet og demokratiske rettigheter. Internasjonal solidaritet i akademia er viktig for å bygge et sterkt internasjonalt studentfelleskap og for å styrke den globale studentstemmen

Vedtatt av Studentparlamentet 22.november 2023 
en_GBEnglish (UK)