Vil du være med på vårens vakreste eventyr?

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 24. JANUAR 2024 VELGE 

STUDENTER TIL DET FØLGENDE VERV:

Delegasjonen til NSOs Landsmøte: Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste beslutningsorgan.

På valgforsamlingen skal det velges 7 delegater med 8 varadelegater som skal representere UiA under Norges viktigste politiske studentarrangement.

På landsmøtet til NSO møter det delegater fra alle NSOs medlemslag som diskuterer og vedtar en mengde saker. Noen eksempler på dette er styringsdokumenter, budsjett og regnskap, resolusjoner, samt at man velger nye medlemmer til for eksempel Arbeidsutvalget til NSO. Landsmøtet foregår i Tønsberg 05-07.april 2024. Du kan lese mer om NSO her: www.student.no.

22.november 2023 vedtok Studentparlamentet det følgende mandatet som delegasjonens medlemmer må følge:

· Både faste- og varadelegater plikter seg til å sette seg godt inn i sakene som skal behandles på landsmøtet.  

· Delegasjonen skal avholde minst fire (4) interne formøter i forkant av landsmøtet. 

· Både faste- og varadelegater forplikter seg til å delta på formøtene. Ved 2 ugyldige fravær 1kan delegasjonsleder, i samråd med STA-styret, frata personer plassen.  

· Delegasjonen skal så langt det lar seg gjøre delta på det nasjonale formøtet til landsmøtet.  

· Delegasjonen konstituerer selv delegasjonsleder. Leder skal være en av de faste delegatene.  

· Delegasjonens standpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk.  

Frist for å stille og bli vurdert av STAs Valgkomité er fredag 12.januar 2024. Kandidatskjema finner du her: https://forms.office.com/e/qvbZ5vb3Us

Du blir kontaktet på e-post av STAs førstekonsulent med informasjon om valgprosessen. Spørsmål om vervet kan sendes til sta@uia.no.

English

AT THE STUDENT PARLIAMENT MEETING ON THE 24th OF JANUARY 2024, THE STUDENT PARLIAMENT WILL BE ELCTING STUDENTS FOR THESE POSITIONS:

Delegation to the National Union of Students in Norway national meeting. The meeting is being held 05-07. April 2024 in Tønsberg. The meeting will be in Norwegian. If required, NSO will provide an interpreter.

The Student Parliament shall elect 7 regular representatives and 8 vice representatives. You can read more about NSO here: www.student.no

The deadline for standing for election and being interviewed by STAs Election committee is Friday the 12th of January 2024. If you want to stand for election, please contact STA at sta@uia.no.

Kategorier: NSO

nb_NONorsk bokmål