Studentorganisasjonen i Agder

VALG

Studentvalget 2019

VALG

Stem ved studentvalget her: valg.usit.no (Logg inn med Feide)

Hvordan foregår avstemmingen?
I dette valget blir det avholdt urnevalg. Det betyr at kandidatene som stiller til Studentparlamentet og Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene er helt avhengig av stemmer fra sine medstudenter for å bli valgt inn. Man kan da stemme på de kandidatene som er fra samme fakultet/avdeling som seg selv, og de som får flest stemmer vinner. STA vil publisere en valgavis som viser en god oversikt over aktuelle kandidater, og stemmeperioden skjer elektronisk i perioden 25. april – 3. mai.

Valg til råd, styrer og utvalg
Fra 3.april er det mulig å stille til valg til råd, styrer og utvalg (RSU).

Dette er diverse råd, styrer og utvalg som finnes på UiA som det er lovpålagt å ha studentrepresentasjon i. STA er avhengige av at studenter sitter i disse RSUene slik at vi kan få studentstemmen tydelig inn på UiA.

Følgende verv utlyses:
Når du trykker på ett vervene nedenfor – velg fra menyen over det vervet du ønsker å se nærmere på.

Universitetsstyret

Universitetetes klagenemd

Universitetets valgstyre

Ansettelsesutvalg

Prisutvalget

Læringsmiljøutvalget

Studieutvalget

Skikkethetsnemda

Likestillings – og inkluderingsutvalget

Funksjonsperioden løper fra 1. juli til 30. juni      

Det er under det samme RSU-valget at STA også velger inn representanter i STAs interne råd, styrer og utvalg herunder STA-styret. Disse representantene er med å drive studentorganisasjonen videre.

Følgende verv lyses ut:

Valgkomiteen
Unikum-styret
Politiske utvalg i STA
Alle vervene i STA-styret

Funksjonsperioden løper fra 1. juli til 30. juni           

I motsetning til valget til Studentparlamentet og Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene er det sittende Studentparlament som stemmer på kandidatene i RSU-valget, og ikke den enkelte student. Valget til RSUene avholdes i Valgforsamlingen 22.mai.

Hvordan stille til RSU-valg?
Fristen for å stille til vervene og bli intervjuet av STA sin Valgkomité er 8.mai. Det er mulig å stille til valg på vervene frem til valget avholdes 22.mai. For å stille fyller du ut Dette kandidatskjema og sender det til sta@uia.no I tillegg er det ønskelig at kandidater legger ved en CV.

Les mer om utlysningen til råd, styrer og utvalg her.

Ta gjerne kontakt med oss i STA om du har spørsmål til hvordan du stiller eller har spørsmål om vervene. Vi kommer også til å være tilgjengelig på stand. Vi håper også at du følger med på stastudent.no -både for inspirasjon til hvorfor akkurat du bør stille, og annen nyttig informasjon om studentvalget 2019.

Frister i studentvalget 2019

14. mars: Utlysning av valg til Studentparlamentet og fakultetsstyret/avdelingsstyret

3. april: Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg (RSU-valg)

5. april: Frist for å stille som kandidat til Studentparlamentet og fakultetsstyret/avdelingsstyret

25. april – 3.mai: Stemmeperiode for Studentparlamentet og fakultetsstyret/avdelingsstyret. Alle studenter har stemmerett.

8. mai: Frist for å stille til RSU-valg, og fortsatt bli vurdert av valgkomiteen. Kandidater kan stille helt frem til valget avholdes.

22. mai: Valgforsamling for RSU-valg.

GODT VALG!