Oversikt over studentvalg

Valg til verv ved STA og UiA

VALGET BLE HOLDT 20. MAI.
PERIODEN FOR Å STILLE TIL VERV BLE AVSLUTTET 17. MAI.

 


 

 

Valg til verv ved STA og UiA

Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg

Våren 2020

Er du den nye STA-lederen?  Den som skal tale studentens stemme i Universitetsstyret? Eller kanskje den nye studentrepresentanten i Klagenemda?

Da må du stille til valg nå!

STA utlyser med dette valget til råd, styrer og utvalg på UiA og i STA. Felles for alle verv er at du må fylle ut et kandiatskjema, legge ved en CV og sende begge deler til sta@uia.no. Du kan også fylle ut vårt digitale skjema lenger ned på siden, i tillegg til å sende CV på e-post.

Fristen for å stille og garantert bli intervjuet av STAs Valgkomite er satt til søndag 03.mai. Man kan stille etter fristen også, men da er det ikke garantert at man blir intervjuet. Merk - siste frist for å stille til valg er satt til søndag 17.mai. 

STAs Valgkomite skal avholde intervjuer i perioden 05-14.mai. Kandidater gjøres oppmerksom på at intervjuene vil foregå digitalt.

Når man stiller til valg vil man få tilsendt et utvidet kandiatskjema av Valgkomiteen, sammen med informasjon om hva som skal gjøres med dette.

Det vil avholdes en digital valgforsamling onsdag 20.mai.

Man kan stille til de følgende vervene

STA-styret

STA-styret består av leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og kommunikasjonsansvarlig.

  • Leder: Leder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling
  • Nestleder: Nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling
  • Læringsmiljøpolitsk ansvarlig: Læringsmiljøpolitsk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling
  • Fagpolitisk ansvarlig: Fagpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling.
  • Kommunikasjonsansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 40 % stilling

Les mer om vervene her: https://stastudent.no/dokumenter/

Andre STA-verv

STAs Valgkomité (1 leder og 3 medlemmer)

STAs Kontrollkomité (1 leder og 2 medlemmer)

Unikumstyret (1 fast representant og 1 vararepresentant)

Representanter i Velferdstinget i Agder (7 faste representanter og 7 vararepresentanter)

Utvalg i STA

Fag- og forskningspolitisk utvalg, Læringsmiljøpolitsk utvalg, Internasjonalt utvalg, Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg og Kommunikasjonsutvalget (4 medlemmer i hvert utvalg) Mer info om utvalgene finnes i vedlegg 4 i STAs Valgreglement (klikk på fanen som heter andre styringsdokumenter).

Om du ønsker å lese mandatet til de ulike vervene i STA, vil du finne disse i vedlegg til STAs Valgreglement. For å finne dette trykker man på lenken under, deretter på Andre styringsdokumenter, så finner man Valgreglementet der. https://stastudent.no/dokumenter/ 

UiA-verv

Alle UiA-verv er honorerte (lønnede), med unntak av Likestillings- og inkluderingsutvalget.

Universitetstyret (2 faste representanter og 2 vararepresentanter)

Universitetets Klagenemd (2 faste representanter og 2 vararepresentanter)

Universitetets valgstyre (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

Ansettelseutvalg (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter, og én møter med observatørrettigheter, 1. og 2. vara)

Prisutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

Læringsmiljøutvalget (6 faste representanter, 1., 2. og 3.,4.,5,. og 6.vara)

Utdanningsutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

Skikkethetsnemda (2 faste representanter, må være profesjonsstudenter)

Likestillings- og inkluderingsutvalget (2 fast representanter, 1.og 2.vara)

Forskingsutvalget (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter, og én møter med observatørrettigheter, 1. og 2. vara)

Museumsrådet (2 faste representanter, 1. og 2.vara)

Finn ditt fakultet eller avdeling her: https://www.uia.no/om-uia/fakulteter-institutter-og-sentre
Eksempel: ovet14
Kryss av hvilken verv du stiller til. Du kan velge så mange du ønsker. Mange av vervene er honorerte.
Beskriv din erfaring som er relevant til vervene du stiller til. Husk å send CV til sta@uia.no etter at du har sendt inn skjemaet!

English: Announcement for election to boards and committees in STA and on UiA

With this, STA announces the election for boards and committees in STA and on UiA. If you want to stand for election you have to fill out a candidate form and send this and a CV to sta@uia.no.

The deadline for standing for election and guaranteed be interviewed by STA`s Election Committee is Sunday the 3rd of May.  All position will start at July the 01st 2020 and end at June the 30th 2021.

You can stand for election for among other things, the STA-board, University board, The welfare council of Agder and the Unikum-board.  The working language at UiA and STA is Norwegian.  Please contact STA at sta@uia.no if you have any question or wants to stand for election.