Studentaksjonen Kristiansand

studentaksjonen sta

 

Studentaksjonen Kristiansand

Studentaksjonen Kristiansander en frivillig forening som er underlagt den nasjonale foreningen Brighter Tomorrow. Studentaksjonen fungerer som regionale lag over hele Norge. Vi er en nasjonal drevet innsamlingsaksjon som i år finner sted i september i Kristiansand. Alle innsamlede midler går til Flyktninghjelpen sitt arbeid med å utdanne barn i form av lese- og skriveopplæring i Afghanistan. Selve grunnlaget for Studentaksjonen er at frivillig arbeid skal være en kilde til å løse de utfordringene afghansk ungdom møter på. Formålet er å tilby afghansk ungdom muligheter til å utvikle seg til samfunnsdyktige borgere.

I 2017 var vi totalt over 100 bøssebærere som gikk rundt i Kristiansand, og det resulterte i rundt 96 000 kr totalt innsamlet. Dette betyr at omtrent 106 barn fikk ett års lese- og skriveopplæring, kun fra innsamlede penger fra Kristiansand. Dette var over det dobbelte av hva vi i Kristiansand samlet inn i 2016. Nasjonalt samlet vi inn hele 408 308 kr, som tilsvarer at 439 barn blir berørt med fjorårets innsamling. I år derimot håper vi den skal bli enda bedre.

Selve aksjonsuka kommer til å være en morsom, lærerik og engasjerende uke med ulike eventer og en innsamlingsaksjon. Her skal studentene gå med bøsse rundt omkring i Kristiansand, og som en takk for den gode innsatsen, ønsker vi å stelle i stand en god feiring på kvelden på aksjonsdagen. Selve aksjonsdagen vil i år bli avholdt 15. September. Det vil også være stands plassert i byen, slik at man lettere kan finne oss dersom du ikke når oss når vi går rundt.

Følg med på Facebook-siden vår for ulike arrangement fremover, der man har muligheten til å bli mer kjent med oss som organisasjon, og ikke minst med oss som medlemmer og med-studenter! Selv om vi er en engasjert gjeng som brenner for formålet, liker vi også å finne på ting sammen. Gjennom sosiale så vel som faglige arrangementer med informasjon og foredrag, aspirer vi til å engasjere flere studenter i arbeidet. Høres dette ut som noe for deg? Kanskje det til og med frister å bli medlem selv? Ikke nøl med å ta kontakt!

Ta kontakt med oss på kristiansand@studentaksjonen.no, send oss en melding på facebook: https://www.facebook.com/StudentaksjonenKRS/

IN ENGLISH:

Studentaksjonen Kristiansandis a voluntary organization that is subject to the national organization Brighter Tomorrow. Studentaksjonenserves as regional teams across Norway. We are a nationally driven fundraising campaign that will take place this September in Kristiansand. All collected funds go to the Refugee Council’s (Flyktninghjelpen’s) work to educate children in the form of reading and writing in Afghanistan. The foundation of Studentaksjonenis that volunteering should be a source of solving the challenges Afghan youth face. The aim of the organization is to offer Afghan youth opportunities, so that they can develop, continue their education and take part in the community.

By 2017, we had a total of more than 100 students carrying collecting boxes in Kristiansand, which resulted in a total of around 96 000 kr. This means that approximately 106 children received one year of reading and writing training, and this only from collected money from Kristiansand. This was more than twice as much as what we collected in 2016. On a national basis, we collected a total of 408 308 kr, which corresponds to 439 children being affected by last year’s collection. This year, however, we hope it will be even better.

The campaign week will be a fun, educational and engaging week with different events and a fundraising. Here the students will go with collecting boxes around Kristiansand, and as a big thank you for the good effort made by the students, we want to prepare a celebration (or a party) in the evening on the day of the fundraising. The actual fundraising this year will be held on 15th of September. There will also be stands located in the city, so that you can easily find us if you can’t reach us in any other way.

Follow our Facebook page for various events in the future, where you have the opportunity to become more familiar with us as an organization, and not least with us as members and fellow students! Even though we are a committed gang that burns for the cause, we also like to hang out. Through social as well as academic events containing information and lectures, we aspire to engage more students in the hard and good work. Does this sound like something for you? Perhaps it is tempting to become a member yourself? Do not hesitate to make contact!

You can either reach us at kristiansand@studentaksjonen.no, send us a message on Facebook: https://www.facebook.com/StudentaksjonenKRS/