Studentaktiviteter

Framtiden i våre hender – Kristiansand studentlag

Framtiden i våre hender - Kristiansand studentlag

Framtiden i våre hender Kristiansand studentlag er landets største miljø- og solidaritetsorganisasjon sin tilknytning til studenter i Kristiansand. Vi ønsker å være en organisasjon for alle som er interessert i bærekraft, solidaritet og klima. Det overordnede målet vårt er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.

Hva gjør vi?

Hovedfokuset vårt er bevisstgjøring på ulik tematikk som er tilknyttet bærekraft. Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig å få tak i informasjon og ta gode bærekraftige valg. Det er fire temaer vi arbeider med, som er etiske klær, miljøvennlig mat, miljøgifter og fossilfrie penger. Aktivitetene vi arrangerer er svært varierte. Vi har arrangert klesbyttedager, foredragskvelder, spillkvelder, matkurs, syverksted, filmkvelder, debatter og mye mer.

I tillegg til disse aktivitetene, får studenter mulighet til å drive organisasjonsarbeid, tilegne seg relevant arbeidserfaring og drive nettverksbygging. Vi har mye fokus på at arbeidet skal være gøy, sosialt og lærerikt. Vil DU engasjere deg for en mer bærekraftig verden?

Ta kontakt med oss:


English

Framtiden i våre hender Kristiansand studentlag is the largest Norwegian environment and solidarity organisation’s affiliation to students in Kristiansand. We wish to be an organisation for all those interested in sustainability, solidarity and climate. Our superior goal is global justice, ecological balance and a solution to the world’s problems of poverty, so that it is possible for all people on earth to live a worthy life.

What do we do?

Our main focus is awareness on different topics connected to sustainability. We want to make it as easy as possible to get information and make good, sustainable decisions. There are four topics we work on, which is ethical clothes, environmentally friendly food, pollutants and fossil free finance. Our activities vary. We have arranged clothes-swapping days, seminars, game nights, cooking classes, sowing workshops, movie nights, debates and much more.

Besides these activities, the students get the opportunity to do organisational work, get relevant working experience and do network-building. We also focus a lot on having fun, being social and learning. Do YOU want to engage yourself to a more sustainable world?

Contact us on: