Reglement for studentaktiviteter

Reglement for studentaktiviteter

 • 1 Formål med studentaktivitetene

Studentorganisasjonen i Agder (STA) ønsker et levende studentmiljø, med bredde og engasjement blant alle studenter. Hensikten med studentaktiviteter er å skape et godt sosialt miljø, kontinuitet og mer samarbeid på tvers av studieprogram, institutt og fakultet ved Universitetet i Agder (UiA).

 • 2 Medlemskap

Studentaktivitetene er en del av STA, og kan ikke ha vedtekter som er i strid med STAs vedtekter.

Studentaktivitetene kan ha moderorganisasjoner. De skal opplyses om at de på ingen måte kan overstyre STA som organisasjon.

 • 2.1 Nye medlemskap

Studentaktiviteter og linjeforeninger tilknyttet UiA kan søke om medlemskap i STA.

 • 2.2 Søknad
 • 2.2.1 Søknad om nytt medlemskap skal inneholde det følgende; begrunnelse for medlemskap, vedtekter, liste over alle medlemmer og liste over styremedlemmer. Medlemslisten skal inneholde navn og studium til alle medlemmene. For at en ny aktivitet skal kunne søke om medlemskap i STA, skal den ha minimum 15 semesterregistrerte medlemmer, hvorav majoriteten tilhører UiA. Styret må bestå av minst 3 stykker, hvorav majoriteten tilhører UiA. Studentaktiviteter skal være åpne for alle semesterregistrerte studenter tilhørende Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Studentaktiviteter betegnes som linjeforeninger når de er tilknyttet et eller flere studie(r), der studentene automatisk blir medlem. Linjeforeninger kan   avgrense medlemskap på bakgrunn av studieretning. Linjeforeninger er unntatt bestemmelsen om å fremlegge liste over alle medlemmer i søknaden.
 • 2.2.2 Fristen for å levere søknad om nytt medlemskap er 4 uker før påfølgende studentparlamentsmøte. Ved levering av søknad til STA skal nye studentaktiviteter ha innkalt og avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det studiestedet hvor studentaktiviteten opprettes.jf. vedlegg 1 om allmøte.
 • 2.3 Behandling i Studentparlamentet
  Studentparlamentet vurderer og godkjenner søknader. Studentaktiviteter, som søker medlemskap i STA, må holde et innlegg på inntil 5 minutt til Studentparlamentet der det redegjør for hvorfor de ønsker å bli medlem. Studentparlamentet skal ha anledning til å stille studentaktiviteten spørsmål. Dersom studentaktiviteten avstår fra å holde et innlegg, vil ikke Studentparlamentet realitetsbehandle søknaden.
 • 3 Rettigheter
  Som medlem av STA har studentaktivitetene følgende rettigheter:
 1. Rett å uttale seg i saker som berører dem
 2. Rett å få hjelp av STA i saker som berører dem
 3. Mulighet til å låne kontorplass, så lenge det er gjennomførbart og i henhold til eksisterende husreglement.
 4. Mulighet til å låne bil, kopimaskin, telefon, kamera og annet utstyr, så lenge det er praktisk gjennomførbart og i henhold til eget utstyrsreglement.
 5. Mulighet til å ha posthylle på STA-kontoret
 6. Mulighet til stå gratis på stand under studiestarfestivalen, jf. avtale med SiA
 7. Mulighet til å profileres på STA sine nettsider
 8. Mulighet til å stå på stand i Vrimlehallen/Gata uten å betale
 9. Mulighet til å benytte seg av møterom på campus, på Alibiet og i andre etasje på Bluebox i henhold til gjeldende husreglement.
 10. Mulighet til å ta i bruk festlokaler på Alibiet/i Kjelleren i henhold til eksisterende husreglement

§ 4 Plikter
Som medlem av STA har studentaktivitetene følgende plikter:

 1. Ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret
 2. Ha egen organisasjonskonto, uavhengig av eventuelle moderorganisasjoner eller andre tilknyttede organisasjoner
 3. Ha egne vedtekter
 4. Ha en egen, fast mailkonto tilknyttet til aktiviteten
 5. Delta på møter innkalt av STA
 6. Være synlige for medlemsmassen, og ha minst to aktiviteter i semesteret.
 7. Levere aktivitetsrapport to ganger i året.
 8. Holde seg oppdatert på informasjon fra STA, og sørge for at STA har oppdatert kontaktinformasjon på sittende styre.
 9.   Sjekke posthyllen regelmessig
 10. Sørge for at STA til enhver tid har en beskrivelse på norsk og engelsk av studentaktiviteten, som kan brukes til å informere studentmassen
 • 5 Brudd på reglementet
  Brudd på reglementet vil få konsekvenser. Eksempler på konsekvenser kan være erstatning av utstyr, ekskludering og utestengelse fra STA. Tidslinjer for konsekvenser er beskrevet i Vedlegg 2 – Tidslinjer.
 • 6 Oppløsing av en studentaktivitet
  En oppløsning av en studentaktivitet skal skje i samråd med STA. Eventuelle gjenværende midler skal tilbakeføres fondet for studentsosiale midler, om ikke særskilte krav foreligger. STA har ansvar for, og refordeler, utstyr, i samråd med SiA.

Vedlegg 1 – veiledning

Dette dokumentet er ment som en veiledning for hvordan et allmøte kan innkalles og avholdes.

Det vises til § 2.2 – Søknad, som sier; Ved levering av søknad til STA skal nye studentaktiviteter ha innkalt og avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det  studiestedet hvor studentaktiviteten opprettes.

Et allmøte skal være åpent for alle semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Agder. Studentaktiviteten bør innkalle til et allmøte senest 14 dager før allmøte skal avholdes.

Innkallingen bør inneholde følgende punkter:
a) Hvem som innkaller til møtet
b) Formålet med møtet
c) Sted og tid for møtet
d) Saksliste til møtet

Måter å utlyse allmøtet på kan være og:

a) Bruke skjermene på campus

b) Bruke sosiale medier

c) Bruke Uniby-appen

Eksempler på saker som bør behandles:
a) Konstituering av allmøtet
b) Valg av ordstyrere/møteleder
c) Godkjenning av innkalling
d) Godkjenning av vedtekter
e) Valg av styre til aktiviteten

Vedlegg 2 – tidslinjer

1. Manglende levering av aktivitetsrapport
a) Første gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;     Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at det er obligatorisk å levere  aktivitetsrapport.
b) Andre gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;     Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA.   c) Tredje gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;     Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs  system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil behandles av Studentparlamentet.

2. Manglende deltakelse på møter innkalt av STA
a) Første manglende deltakelse på møter innkalt av STA; Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at det er obligatorisk å delta på møter innkalt av STA.
b) Andre manglende deltakelse på møter innkalt av STA;     Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA   c) Tredje manglende deltakelse på møter innkalt av STA;     Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil behandles av Studentparlamentet.

3. Ved brudd på STAs reglement for studentaktiviteter
a) Første brudd på STAs reglement for studentaktiviteter;    Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de er pliktig til å følge STAs reglement for studentaktiviteter
b) Andre brudd på STAs reglement for studentaktivtetene;     Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA   c) Tredje brudd på STAs reglement for studentaktivtetene;     Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil behandles av Studentparlamentet.

    4. Fjerning av advarsler
Om en studentaktivitet har fulgt alle reglement og vedtekter gjennom et studieår uten å ha fått nye advarsler, blir en advarsel tatt bort.

Revidert 24.04.19.